<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 5 14, 2006

No. 0939 (Hạt Cát dịch)
Diễn Ðàn Thiểu Số Ấn Ðộ và Phật tử yêu cầu chính phủ công nhận Lễ Phật Ðản

Kolkata, Ấn Ðộ, May 13 (UNI) -Diễn Ðàn Thiểu Số Toàn Ấn Ðộ và vài tổ chức Phật giáo trong thành phố ngày hôm nay đã lên tiếng thúc hối chính phủ tuyên bố Lễ Phật Ðản, kỷ niệm ngày Ðức Bồ Tát đản sanh, như là một ngày quốc lễ để cho việc chào mừng được thích đáng hơn.

Một phần của ngày dài lễ hội là một hội nghị chuyên đề về Thống Nhất Quốc Gia được Diễn Ðàn Thiểu Số Toàn Ấn Ðộ tổ chức. Một số nhân vật trong chính phủ đã đọc tham luận trong hội nghị như Cựu Chủ Tịch Quốc Hội tỉnh bang , chủ tịch Diễn Ðàn Thiểu Số, lãnh đạo cộng đồng người Sikh v.v…

Phát biểu trong dịp này, các diễn giả nhấn mạnh đến nhu cầu thực hành con đường hòa bình và thân thiện trong huấn từ của Ðức Phật và điều này đã trở nên phù hợp với tính chất bạo động ngày càng tăng gia của kỷ nguyên hiện đại.

Lặp đi lặp lại lời yêu cầu tuyên bố lễ Phật Ðản là một quốc lễ theo điều khoản hiến pháp như một vài tỉnh bang khác đã thực hiện, Diễn Ðàn Thiểu Số cũng đã đòi hỏi chính quyền cũng nên nỗ lực hết sức để thu hồi pho tượng quý giá của Ðức Phật đã bị đánh cắp từ Viện BảoTàng Ấn Ðộ vài năm trước.

Một vài tổ chức Phật Giáo, kể cả Hội Ðại Bồ Ðề, cũng đã tổ chức Lễ Phật Ðản một cách trọng thể với sự tham dự của hàng ngàn Phật tử sống trong thành phố và những vùng phụ cận “

AIMF demands National holiday on Buddha Jayanti
Kolkata, May 13 (UNI) All India Minority Forum(AIMF) and several Buddhist organisations in the city today urged the government to declare Buddha Jayanti, the birth anniversary of Gautam Buddha, as a National holiday while celebrating the day in a befitting manner.

As part of the day long celebration to mark the occasion, a seminar on National Unity was orgnaised by AIMF which was addressed among others by former Pradesh Congress President Somen Mitra, AIMF Chief Idris Ali and senior leader from the Sikh community Sukhnandan Singh.

Speaking on the occasion all speakers underscored the need to follow the path of peace and amity as shown by Lord Buddha and said this had become relevant in the present era of unabated violence.

Reiterating their demand to declare Buddha Jayanti a national holiday under the N.I act as had been done in several other states, the AIMF aslo urged the state government to make sincere efforts to recover the precious idol of Lord Buddha which had been stolen from the Indian Museum gallery in the city a couple of years ago.

Several other Buddhist organisations, including the Mahabodhi Society, here also celebrated the day through mass prayer other befitting manners which were participated by thousands of Buddhists living in the city and the neighbouring areas.

http://www.deepikaglobal.com/ENG3_sub.asp?ccode=ENG3&newscode=139332