<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 5 22, 2006

No. 0948 (Hạt Cát lược dịch)

Các lãnh đạo tôn giáo ở Nepal hô hào thay đổi quốc giáo tính

Kathmandu, Friday, May 19, 2006.- Các nhà lãnh đạo Phật Giáo, Ki Tô và Hồi giáo ở Nepal hôm thứ Sáu 19 tháng 05, 2006 đã kêu gọi Quốc Hội xúc tiến thay đổi quốc giáo tính Ấn Giáo trở thành một quốc gia tự do tôn giáo.

Một nghị quyết đã được thông qua bởi Quốc Hội hôm thứ Năm kể cả một điều khoản nói rằng Nepal sẽ không phải là một quốc gia Ấn Giáo nữa. Hơn 85% trong con số 27 triệu dân Nepal theo Ấn Giáo.

KB Rokaya, thuộc Giáo Hội Ki Tô Vùng Nepal nói “Chúng tôi hoan nghênh quyết định của chính phủ. Chúng tôi đã tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Nepal trong một thời gian dài”.

Rokaya nói rằng chính phủ nên thành lập một giáo hội điều tiết “để tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo có thể hoạt động một cách tự do mà không bị một sự đe dọa nào.

Hiến Pháp Nepal được soạn thảo năm 1990 đã tuyên bố quốc gia Hy Mã Lạp Sơn Nepal là một vương quốc Ấn Giáo.

Những người dân Nepal đã tổ chức các cuộc tuần hành ở một vài thành phố và thị trấn hôm thứ Sáu để cổ võ biểu quyết của Quốc Hội trong việc đột ngột tước bớt quyền hành của Quốc Vương Nepal và biến ông trở thành một nhà lãnh đạo bù nhìn.

Các viên chức nói “Ðể được ban hành, dự thảo vẫn còn cần phải được biểu quyết trên hàng loạt đạo luật, việc sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Nepalese hail vote on secular status
The Associated Press

FRIDAY, MAY 19, 2006


KATMANDU, Nepal Christian, Buddhist and Muslim leaders in Nepal on Friday hailed the Parliament's move to change the Hindu nation into a secular state.

A resolution passed by Parliament on Thursday included a clause that said Nepal would no longer be formally known as a Hindu country. More than 85 percent of Nepal's 27 million people are Hindus.

"We welcome the government decision. We have been fighting for secular and religious freedom in Nepal for a long time," said K.B. Rokaya of the Regional Council of Churches in Nepal.

Rokaya said the government should form a regulatory body "so that all sort of religious activities can be practiced freely and without any intimidation."

The Nepalese Constitution, written in 1990, declared the Himalayan country a Hindu kingdom.

Cheering Nepalese held rallies in several cities and towns Friday to celebrate Parliament's vote to dramatically cut King Gyanendra's powers and turn him into a figurehead leader.

Communist rebels who control much of the countryside also welcomed the resolution - passed unanimously by Parliament - but said the king's ceremonial role should also be eliminated.

The sweeping resolution called for King Gyanendra to be stripped of his command over the army, his legal immunity, and freedom from paying taxes. It also said the king should lose his official position as head of the Himalayan country, changing traditional references to "His Majesty's government" to simply the "Nepal government."

To be enacted, the resolution still must be voted on as a series of laws, officials said. That was expected in the next few days.

The measure's passage "has begun the process," the deputy prime minister, Khadga Prasad Oli, said Thursday. "The government will work with Parliament to execute the resolution and laws will be drafted to implement the resolution."

Top political leaders addressed a major rally in the capital, Katmandu, on Friday, which the government declared a public holiday to celebrate the passage of the resolution. All government offices and schools were closed for the day, the Home Ministry said in a notice.

The seven parties in the governing alliance called the resolution a historic achievement that had eliminated all of the king's powers.

"This ends the remains of the royal regime and establishes the king as only a figurehead," said Narayanman Bijuchche of the Nepal Workers and Peasants Party.

The Communist rebels' leader, Prachanda, said he welcomed the resolution, but said it failed to address all the needs of the people.

"We want to make it clear that this declaration has not been able to fully address the needs and aspirations of Nepal and the Nepali people," the rebel leader, whose real name is Pushpa Kamal Dahal, said in a statement.

He said a continuing ceremonial role for the king "is against the aspiration of the people to abolish the monarchy and establish a republic."

The rebels want to completely abolish the monarchy, but have said they will leave the decision to a special assembly which is to write a new constitution.

The vote in Parliament was the most significant move it has made since the new government assumed power last month.

KATMANDU, Nepal Christian, Buddhist and Muslim leaders in Nepal on Friday hailed the Parliament's move to change the Hindu nation into a secular state.

A resolution passed by Parliament on Thursday included a clause that said Nepal would no longer be formally known as a Hindu country. More than 85 percent of Nepal's 27 million people are Hindus.

"We welcome the government decision. We have been fighting for secular and religious freedom in Nepal for a long time," said K.B. Rokaya of the Regional Council of Churches in Nepal.

Rokaya said the government should form a regulatory body "so that all sort of religious activities can be practiced freely and without any intimidation."

The Nepalese Constitution, written in 1990, declared the Himalayan country a Hindu kingdom.

Cheering Nepalese held rallies in several cities and towns Friday to celebrate Parliament's vote to dramatically cut King Gyanendra's powers and turn him into a figurehead leader.

Communist rebels who control much of the countryside also welcomed the resolution - passed unanimously by Parliament - but said the king's ceremonial role should also be eliminated.

The sweeping resolution called for King Gyanendra to be stripped of his command over the army, his legal immunity, and freedom from paying taxes. It also said the king should lose his official position as head of the Himalayan country, changing traditional references to "His Majesty's government" to simply the "Nepal government."

To be enacted, the resolution still must be voted on as a series of laws, officials said. That was expected in the next few days.

The measure's passage "has begun the process," the deputy prime minister, Khadga Prasad Oli, said Thursday. "The government will work with Parliament to execute the resolution and laws will be drafted to implement the resolution."

Top political leaders addressed a major rally in the capital, Katmandu, on Friday, which the government declared a public holiday to celebrate the passage of the resolution. All government offices and schools were closed for the day, the Home Ministry said in a notice.

The seven parties in the governing alliance called the resolution a historic achievement that had eliminated all of the king's powers.

"This ends the remains of the royal regime and establishes the king as only a figurehead," said Narayanman Bijuchche of the Nepal Workers and Peasants Party.

The Communist rebels' leader, Prachanda, said he welcomed the resolution, but said it failed to address all the needs of the people.

"We want to make it clear that this declaration has not been able to fully address the needs and aspirations of Nepal and the Nepali people," the rebel leader, whose real name is Pushpa Kamal Dahal, said in a statement.

He said a continuing ceremonial role for the king "is against the aspiration of the people to abolish the monarchy and establish a republic."

The rebels want to completely abolish the monarchy, but have said they will leave the decision to a special assembly which is to write a new constitution.

The vote in Parliament was the most significant move it has made since the new government assumed power last month.

http://www.iht.com/articles/2006/05/19/news/nepal.php