<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 5 20, 2006

No. 0946 ( Hạt Cát dịch)
Phim tài liệu về Ngài K.Sri Dhammananda trình chiếu ra mắt trong Liên Hoan Phim Ảnh Wesak Quốc Tế tại Mã Lai.

Kualar Lumpur- The Buddhist Channel, May 14, 2006 - Từ hơn nửa thế kỷ nay, Ngài K. Sri Dhammananda đã là một ánh sáng dẫn đường trong việc truyền bá Phật Pháp Theravada tại Mã Lai Á. Mặc dù có nhiều trường phái Phật Giáo hoạt động trên đất nước này nhưng ảnh hưởng sâu đậm của Ngài đối với cộng đồng đã khiến Ngài trở nên thân thuộc với tất cả mọi người với danh xưng "Sư Cả" hoặc một tiếng vắn tắt “Cả”

Ðể kỷ niệm những thành tựu đáng kể của Ngài, một tập phim tài liệu về cuộc đời Ngài đã được thực hiện bởi hãng truyền thông True Sense, Mã Lai. Tập phim sẽ được trình chiếu ra mắt tại Lễ Hội Liên Hoan Phim Ảnh Wesak Quốc Tế sắp diễn ra trong nay mai ở Mã Lai.

Cuốn phim ngắn cống hiến một khái niệm về Sư Cả K. Sri Dhammananda, không chỉ là tôn kính một vị trưởng lão, mà còn là một con người với phẩm cách đầy nhân bản, nhân văn, u mặc và luôn luôn quan tâm đến sự tốt đẹp cho người khác.

Cuốn phim bắt đầu với câu chuyện Ngài trở thành một tu sĩ vào tuổi 12 như thế nào, và những thử thách xảy ra trong cương vị như người lãnh đạo một tôn giáo ở cái tuổi quá trẻ như thế. Ngài hồi tưởng đến những ngày tháng xa xưa tại Mã Lai và đã vượt thắng những trở ngại trong việc giảng dạy như thế nào.

Hai điểm then chốt mà Sư Cả đã giới thiệu là giảng dạy bằng Anh Ngữ và trở về với cội rễ của Phật pháp. Trước khi Ngài đến đất nước này thì Phật Giáo được giảng dạy phần lớn bằng tiếng Hoa và hành trì các tín ngưỡng dân gian pha trộn với Lão Giáo và các lễ nghi trong truyền thống Trung Hoa. Ngài đã thực hiện cụ thể việc làm cho dân bản xứ Mã Lai nói tiếng Anh có thể học hỏi về giáo pháp nguyên thủy của Ðức Phật.

Cuốn phim cũng cho thấy công trình của Ngài về việc cổ võ dung hợp tôn giáo và Ngài cũng chia sẻ những giây phút nhẹ nhàng trong việc điều chỉnh thái độ để tiếp nhận những tôn giáo khác.

Với con số ít ỏi thành viên trong giáo hội Tăng Già ở quốc gia này, tương lai Phật giáo nằm trong tay của hàng cư sĩ, đặc biệt là giới trẻ. Ngài đã đặt để một nền tảng vững mạnh, đặc biệt trên giới học sinh. Nỗ lực của Ngài đã được đáp ứng khá nhiều qua các sinh hoạt Phật Giáo tổ chức trong nước được điều hành bởi giới trẻ Mã Lai.

Cuốn phim chấm dứt với sự chia sẻ của Ngài về chánh kiến của Phật Giáo và những hướng dẫn đơn giản trong việc làm sao để hướng về một nếp sống Phật giáo.

Documentary on Malaysia’s Chief Monk to premier at Wesak International Film Festival (WIFF)
The Buddhist Channel, May 14, 2006

Kuala Lumpur, -- For more than half a century, K Sri Dhammananda has been a leading light in disseminating Buddhism in Malaysia. Although there are different schools of Buddhism practiced in this country, such is his deep impact on the community that he is affectionately known by all as Chief Venerable, or just "Chief".

To commemorate his remarkable achievement, a documentary on the Venerable’s life has been produced by new media house True Sense. The film will be premiered at the forthcoming Wesak International Film Festival (WIFF).

The short film offers a glimpse of Chief, not just as a highly respected senior monk, but as someone with very human qualities – humane, humorous and always caring for the well-being of others.

It starts off with Chief talking how he became a monk at the age of 12 and the challenges that come with leading a religious life at such an early age. He recollects his early days in Malaya and how he overcame early resistance to his teachings.

--------------------------------------------------------------------------------

Official Website: http://www.bodhivision.net/chief

--------------------------------------------------------------------------------Two key innovations that Chief introduced were teachings in English and back-to-the-basics approach to Buddhism. Before his arrival in this country, Buddhism was largely taught in Chinese and the practices were mainly devotional in nature, mixed up with Taoism and other traditional Chinese rituals. Chief made it possible for English-speaking Malaysians to learn about the original teachings of the Buddha.

The documentary also showcase the Venerable’s work to foster inter-religious harmony and he shares some light moments with us on the correct attitude to adopt towards other religions.

With very few Sangha members in this country, the future of Buddhism lies in the hands of the lay people, particularly, the youth. Chief has placed strong emphasis, especially on students. His efforts have paid off as much of the Buddhist activities organised in the country are managed by young Malaysians.

The film ends with Chief sharing his views on the right perspective of Buddhism and giving some very simple instructions on how to lead a Buddhistic way of life.

-----------------------------------------------------------------------------

Chief: The Life and Work of K Sri Dhammananda

Premiering at WIFF on Sunday, May 21, 2006 (10.45 am). Subsequent showings on Saturday, May 27, 2006 (10.00 am) and Sunday, May 28, 2006 (10.24 am). All screening times at Dewan Tunku Abdul Rahman, Malaysia Tourism Centre, Kuala Lumpur . Hall Capacity - 400)

Produced by: True Sense
Ratings: For All Audiences
Runtime: 23 min
Country:
Language: English
Color: Color
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=bf0f68c378fd5bd6&cat=f97ff7b11934dbb6