<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 5 21, 2006

No. 0947 (Hạt Cát dịch)
Bỉ quốc : Liệu Phật Giáo có được chính thức công nhận hay không ?

Bỉ Quốc, Fri 19/05/06 -Văn phòng bộ trưởng bộ Tư Pháp Belgian đang cứu xét một thỉnh nguyện thư từ các Phật tử Belgium về việc yêu cầu chính thức công nhận Phật Giáo. Bà bộ trưởng Tư Pháp Laurette Onkelink (nhà xã hội học nói tiếng Pháp), trước đó đã cho biết rằng bà ủng hộ phê chuẩn việc thừa nhận những trường hợp như thế.

Phật Tử Belgium không yêu cầu được thừa nhận như một tín ngưỡng thuần túy, mà như Frans Goetghebuer, thuộc giáo hội Phật Giáo Belgium đã công nhận trên tờ nhật báo De Standaard rằng đó là sự trải nghiệm như một tôn giáo trong một vài truyền thống.

Các Phật Tử đã đệ trình thỉnh nguyện thư dựa trên tính chất văn bản của phong trào tư tưởng độc lập Bỉ quốc trong năm 2002.

Có sáu tôn giáo được chính thức thừa nhận trong triết thuyết của phong trào tư tưởng độc lập ở Bỉ Quốc là Ki Tô Giáo La Mã, Anh Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Ki Tô Giáo Chính Thống.

Mỗi tôn giáo có giáo hội riêng được coi là một thành phần trung gian giữa hội viên và giới thẩm quyền. Công quỹ dành cho nhu cầu tôn giáo cũng được chính phủ chuẩn chi. Viên chức tôn giáo được trả thù lao bởi chính phủ và các khóa học về tôn giáo hoặc phong trào tư tưởng độc lập được khai giảng trong các trường học. Người ta tin tưởng rằng có khoảng 50,000 Phật tử tại Bỉ quốc và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.

Buddhism to be recognised?

Fri 19/05/06 - The Office of the Belgian Justice Minister is examining a request from Belgium's Buddhists for official recognition. The Belgian Justice Minister, Laurette Onkelinx (French-speaking socialist), earlier indicated that she favoured the granting of such recognition.

The Buddhists are not seeking recognition as a faith, though Frans Goetghebeur of the Buddhist Union of Belgium acknowledged in the daily De Standaard that it is experienced as a religion in some traditions.

The Buddhists are basing their application on that made by Belgium's freethinkers in 2002.

In addition to the freethinkers' philosophy six faiths are officially recognised in Belgium: Roman Catholicism, Anglicanism, Protestantism, Judaism, Islam and Orthodox Christianity.

Cash and recognition
Each has its own special body that is recognised as an intermediary between members and the authorities. Public funding is also available.

Religious officials are paid by the government and religious or freethinking classes should be available in schools.

Up to 50,000 people are believed to be Buddhists in Belgium. Their number continues to increase.

http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/english/details/060519
_Buddhism/index.shtml