<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 5 23, 2006

No. 0951 (Hạt Cát lược dịch)
Hội nghị Phụ nữ Phật Giáo Quốc Tế tổ chức ở Mã Lai.

By JADE CHAN, The Star, May 20, 2006

Kuala Lumpur, Malaysia -- Một số người cho rằng phụ nữ trên một vài phương diện nào đó không có được cái sở năng sở hành như đàn ông. Không những chỉ một số nam giới có thái độ này mà cả bản thân của người phụ nữ cũng nghĩ thế.

“Tôi muốn giúp quý chị em phụ nữ hiểu rõ tiềm năng phi thường của họ”. Ni Sư Karma Lekshe Tsomo, Phụ Gỉang ngành Thần Học và Nghiên Cứu Tôn Giáo thuộc Ðại Học San Diego và là chủ tịch Hiệp Hội Phụ Nữ Phật Gíao QuốcTế Sakyadhita -Thích Nữ đã nói như trên.

Ðã có rất nhiều phụ nữ đáng kể trong các quốc gia Phật giáo, những người bắt đầu từ con số không và thành tựu to lớn. Một ví dụ như Ni Sư Thích Vận Phạm, người sáng lập Ðại Học Phật Giáo đầu tiên tại Ðài Loan.

Hội Nghị Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới lần thứ 9 là một trong những cơ cấu được tổ chức bởi Hiệp Hội Phụ Nữ Phật Giáo Quốc Tế “Sakyadhita - Thích Nữ” dành cho các học giả Phật Giáo, hành giả và các nhà hoạt động xã hội từ các nơi trên thế giới chia sẻ kinh nghiệm trên vấn đề hỗ trợ, khuyến tấn dự án cải thiện tình trạng phụ nữ Phật Giáovà cổ võ bình đẳng giới tính.

Sakyadhita có nghĩa là “Những nhi nữ của Ðức Phật, vắn tắt Thích Nữ”- là một tổ chức Phụ Nữ Phật Giáo hàng đầu trên thế giới

Với đề tài “Phụ Nữ Phật Giáo trong một Cộng Ðồng Ða Văn Hóa Tòan Cầu”, hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng Sáu, 2006 tại Trung Tâm Triển Lãm Sau Seng Lum, Mã Lai.

Chủ tịch Hội Ðồng Kế Hoạch Hội Nghị, Ni Sư Chang Heng cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba “Hội nghị tổ chức mở rộng cho công chúng, cả hai giới nam nữ, bất cứ quốc tịch và bối cảnh tôn giáo nào.

Hội nghị được tổ chức vòng quanh thế giới mỗi 2 năm một lần. Ðoàn thể Phật Giáo Mã Lai đảm trách tổ chức hội nghị kỳ này là Tu Viện Phật Giáo Maha Vihara và Hiệp Hội Phật Giáo Người Mã Lai. Các hội đoàn cùng cộng tác khác gồm có Hội Liên Hữu Phật Bảo (Buddhist Gem Fellowship, Phật Quang Sơn (Buddhist Light Inter-national Association), Giáo hội Phật Giáo Mã Lai, Tu Viện Kỳ Viên (Jetavana Monastery), Chùa Tu Thành Lâm ( Sau Seng Lum), chùa Ðàn Hương (Than Hsiang), Giáo hội Phật Giáo Kim Cang Mã Lai (Vajrayana Buddhist Council of Malaysia) và Hiệp Hội Thanh Niên Phật Tử Mã Lai (Young Buddhist Association of Malaysia). Nơi gặp gỡ sẽ là Trung Tâm Triển Lãm Tu Thành Lâm (Sau Seng Lum) .

Sẽ có khoảng 45 diễn giả quốc tế và địa phương diễn thuyết trước Hội Nghị
Hầu hết diễn giả sẽ phát biểu bằng Anh Ngữ và đồng thời được thông dịch ra tiếng Quan Thoại và Ðại Hàn.

International Conference on Buddhist women in Malaysia

By JADE CHAN, The Star, May 20, 2006
Kuala Lumpur, Malaysia -- SOME people have the perception that women are somehow not as capable or worthy as men. This attitude is held only by some men, but also by women themselves.

“I would like to help women understand their tremendous potential,” said Venerable Karma Lekshe Tsomo, University of San Diego Theology and Religious Studies assistant professor and Sakyadhita International Association of Buddhist Women president.

“There have been many remarkable women in Buddhist countries who started from zero and achieved great things. One example is Ven. Shig Hiu Wan, who founded the first Buddhist university in Taiwan.”

The 9th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women is one of the platforms organised by Sakyadhita for leading Buddhist scholars, practitioners and social activists from around the world to share experiences on issues of mutual interest, promote projects that help improve conditions for Buddhist women and foster gender equity.

Sakyadhita, which means “Daughters of the Buddha”, is the world’s leading international organisation of Buddhist women.

Themed “Buddhist Women in a Global Multicultural Community”, the conference will be held from June 17 to 21 at Sau Seng Lum (Puchong) Exhibition Centre.

“It is open to the public, both women and men, of every nationality and religious background,” said Malaysian Conference Planning Committee (MCPC) chairperson Ven. Chang Heng, at the event’s press conference on Tuesday.

The event is held around the world once every two years. The Malaysian organisers for this conference are Buddhist Maha Vihara and Malay- sian Buddhist Association. The co-organisers are Buddhist Gem Fellowship, Buddhist Light Inter-national Association, Malaysia Chapter, Buddhist Missionary So- ciety Malaysia, Jetavana Monastery, Sau Seng Lum Buddhist Temple, Than Hsiang Temple, Vajrayana Buddhist Council of Malaysia and Young Buddhist Association of Malaysia. The venue sponsor is Sau Seng Lum (Puchong) Exhibition Centre.

There will be 45 international and local speakers at the conference, including Karma, Ven. Tenzin Palmo from England, Christie Yu-ling Chang from Taiwan, Tomomi Ito from Japan, Jampa Tsedroen from Germany and Dr Goh Pik Pin from Malaysia.

Most of the speakers will speak in English, and simultaneous translation in Mandarin and Korean will be provided.

Programmes include panel presentations, workshops, group discussions, cultural performances and meditation.

Registration fee to attend the full five-day conference is RM150 without accommodation or RM250 with accommodation. Participants can also choose to participate on selected days, priced at RM50 per day.

About 400 local and 200 foreign participants are expected to attend the conference, which is supported by the Tourism and Women, Family and Community Development Ministries.

For details, visit www.sakyadhita.org or call the MCPC Secretariat (c/o Buddhist Maha Vihara) at 03-2274 1142.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=0949a5e3d641652d&cat=f97ff7b11934dbb6