<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 5 26, 2006

No. 0958 (Hạt Cát lược dịch)

Kỷ niệm 10 năm kho báu ẩn tàng của thị trấn Ukia – Tu Viện Vô Úy Sơn.

By Tony Anthony, Ukiah Daily Journal, May 23, 2006--

Ukiah, CA (USA) Chỉ cần một chuyến viếng thăm ngắn ngủi đến Abhayagiri Buddhist Monastery – Tu Viện Vô Úy Sơn ở Redwood Valley - tiểu bang California, thì chắn chắn sẽ xua đuổi được những ấn tượng cho rằng tu viện là một xã hội khép kín chỉ dành cho các nhà tu khổ hạnh sống xa lánh quay lưng với thế giới bên ngoài. Tu Viện Vô Úy Sơn thì không phải như thế.

Mặc dù đó là trú xứ của khoảng hơn 12 tu sĩ, những người thực hành nghiêm chỉnh giới luật nhà Phật, tu viện Vô Úy Sơn là một nơi luôn mở rộng cửa hoan nghênh mọi người trong một phong thái phóng khoáng, vừa là một trung tâm tu học, một ngôi chùa và là một trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Hơn 2,500 năm về trước, Ðức Phật đã thiết lập một hệ thống mà trong đó chư Tăng không thể sống tách rời với xã hội mà phải sinh hoạt phụ thuộc lẫn nhau với cộng đồng địa phương. Trong trường hợp của tu viện Vô Úy Sơn, điều này bao gồm cư dân tại vùng Ukiah.

Người ta có thể trông thấy chư Tăng mỗi tuần một lần, trong tăng y màu vàng nghệ, mang bát bộ hành trong phố nhận lễ phẩm cúng dường từ quần chúng. Ðể đáp lại, chư Tăng ban bố cho cộng đồng kiến thức về tâm linh đã được gìn giữ hằng bao thế kỷ nay. Và lần kỷ niệm năm thứ 10 ngày thành lập tu viện vào tháng Sáu tới đây, tu viện Vô Úy Sơn kính mời tất cả mọi người đến tham dự.

Ukiah rất may mắn đã có được sự hiện diện của chư Tăng theo truyền thống Theravada cổ xưa sinh sống giữa chúng ta. Chư tăng không chỉ ban bố pháp nhũ vô vụ lợi mà tu viện còn cống hiến một nơi để nương tựa , để an trú và lắng động từ những náo nhiệt của việc làm hằng ngày.

Khi được hỏi tại sao tu viện lại có một buổi lễ kỷ niệm mở ra cho công chúng, phó trụ trì Ajahn Amaro nói đùa “Ðấy là một bữa tiệc sinh nhật, chúng ta đã được 10 tuổi rồi”.

Ajahn Amaro, vị tu sĩ gốc người Anh, là một trong hai tu sĩ đầu tiên định cư trên mảnh đất này , mảnh đất mà hiện nay đã tăng lên thành 280 acres. Sư giải thích ý nghĩ quan trọng hơn đằng sau sự kiện rằng “Chúng ta là thành phần của cả hai cộng đồng Phật Giáo và cộng đồng quật hạt Mendocino, vì vậy chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội hai ngày, thứ Bảy dành cho cộng đồng địa phương, Chủ Nhật là Ngày Cộng Ðồng Phật Tử với nhiều sinh hoạt trong Phật Giáo truyền thống, nhưng tất cả mọi người đều được hoan nghênh đến tham dự một hoặc cả hai.

Một chương trình nổi bật trong ngày cuối tuần sẽ là những buổi trình chiếu cuốn phim tài liệu dài một tiếng về Vô Úy Sơn”, cuốn phim dàn dựng cho một khái niệm về tu viện và đi sâu vào Phật Giáo Thravada, hệ phái cổ xưa nhất của Phật Giáo. Quan khách tham dự buổi lễ sẽ có nhiều cơ hội nêu lên những câu hỏi vấn đạo, tham gia lễ trai tăng, sớt bát và thọ thực vào lúc 11 giờ am mỗi ngày.

Abhayagiri – trong từ cổ Pali có nghĩa là Fearless Mountain, Vô Úy Sơn, đã có một liên hệ chặt chẽ với địa phương Ukiah này. Tu Viện được xây dựng trên mảnh đất được hiến tặng bởi Hòa Thượng Tuyên Hóa, trụ trì chùa Vạn Phật Thành.

Mặc dù hai cộng đồng Phật Giáo khác nhau về hệ phái nhưng họ hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kiến thức với nhau. Sinh viên từ Vạn Phật Thành đến thăm viếng Vô Uý Sơn để học hỏi về truyền thống Theravada.

Giữa những cái “đầu tiên” mà Vô Úy Sơn có được là buổi thọ giới của một tu sĩ người Mỹ đầu tiên trong truyền thống lâm trú Thái Lan trên đất Mỹ. Ðó là ÐÐ Karunadhammo, cư dân North Carolina. Tu viện cũng đã cung nghinh rất nhiều danh tăng trên khắp thế giới, kể cả Luang Por Sumetho từ Anh Quốc, vị Sư lão thành nhất trong hệ phái Theravada ở phương Tây.

Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Vô Úy Sơn là một cơ hội tuyệt vời cho cư dân Ukiah và các vùng phụ cận làm quen với một trong những tài nguyên quý giá nhất của Quận Hạt Mendocino, một nơi chốn tâm linh tôn nghiêm cho tất cả mọi người, một nơi chốn an bình vô tận.10th anniversary of Ukiah's hidden treasure
By Tony Anthony, Ukiah Daily Journal, May 23, 2006

Ukiah, CA (USA) -- Even a short visit to Abhayagiri Buddhist Monastery in Redwood Valley is sure to dispel any preconceived notion about a monastery being a closed society for ascetics hiding out from the world. Abhayagiri is just the opposite.

Although it is home to about a dozen full - time monks who live by strict Buddhist precepts, Abhayagiri is a welcoming place, open to people in the community in a very wide way, a cross, of sorts, between a retreat house, a Buddhist temple, and a community center.

More than 2,500 years ago the Buddha set up a system whereby the monks would not be cut off from society by making them interdependent with the local community. In Abhayagiri's case, this includes the people of Ukiah.

The monks can be seen once a week walking through town on the lunar quarter days dressed in traditional brown robes, carrying alms bowls to receive their sustenance from the community. In turn, the monastics preserve and give back centuries of spiritual knowledge. And for the weekend of June 3 - 4, Abhayagiri is inviting everyone to visit the monastery and help them celebrate their 10th anniversary.

One may wonder if "food for knowledge" is a fair trade, but in most Eastern cultures including Thailand, India and Japan, this has been a standard practice from even before the time of the Buddha. It is a common sight in those countries to see monks accepting gifts of food, and it is considered a blessing to be able to support the monastics. Across Asia, monks are revered because of their dedication to the spiritual path, but in the West, monks outside the Roman Catholic Church, are rare.

Ukiah is most fortunate to have the presence of the monks following the ancient Theravada Buddhist tradition living in our midst. Not only do they offer spiritual knowledge freely but the monastery itself offers a place of refuge - of peace and serenity away from the daily cares of normal workday life.

When asked why the monastery is having a public celebration, co-abbot Ajahn Amaro jokes, "It's a birthday party. We're 10 years old!"

British-born Ajahn Amaro was one of the first two monks to settle on the land, which has grown to 280 acres now. He explains the thought behind the event more seriously: "We are part of both the Buddhist community and the Mendocino County community. So we've planned our two-day celebration around that, Saturday being an Open House Day especially for the locals and Sunday being a Buddhist Community Day with more traditional Buddhist activities. But," he adds, "all are welcome to come to either or both."

A celebration of gratitude from the monastic community

The Abhayagiri community is grateful for how fully and easily it has been accepted as part of the local community. Ajahn Sudanto, explains, "We're extending an invitation to the community, whether they're Buddhist or not, to get to know us. It's also an opportunity for us to express our gratitude to everyone who contributed to building and supporting our monastery over these past ten years." For these two days in June, they wish to welcome all people from the community to visit, get to know the monks and learn about the monastery.

A highlight of the weekend will be multiple showings of the hour-long documentary film, "Fearless Mountain," which gives an overview of the monastery and insight into Theravada Buddhism, the most ancient branch of the religion. Guests of the celebration will have many opportunities to ask questions of the monks, to join tours of the monastery given on both Saturday and Sunday, and to share in a potluck meal at 11 a.m. each day.

For a full schedule of events, visit the monastery's website at www.abhayagiri.org.

Abhayagiri, which means "Fearless Mountain" in the ancient Pali language, has another strong connection with Ukiah. The monastery was built on land donated by Master Hsuan Hua, abbot of the City of Ten Thousand Buddhas.

Although the two Buddhist communities are from different branches of the religion, they support each other and share their knowledge. Students from the CTTB visit Abhayagiri to learn from the monks about the Theravada tradition.

Among the several "firsts" that have taken place at Abhayagiri was the ordination of the first American monk in the Thai Forest Tradition on American soil. Ven. Karunadhammo, originally from North Carolina. The monastery has also welcomed many distinguished monks from around the world, including Luang Por Sumedho from England, the most senior Theravada monk in the West.

The celebration of Abhayagiri's 10th anniversary is a wonderful opportunity for the people of Ukiah and the surrounding area to become acquainted with one of Mendocino County's most precious resources, a spiritual sanctuary open to all, a timeless place of peace and refuge in a time - honored tradition.

For more information or directions to the monastery, go to www.abhayagiri.org or call 485-1630.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2745,0,0,1,0