<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 5 25, 2006

No. 0957 ( Hạt Cát dịch)

Phim phóng sự về Tu Viện Abhayagiri- Vô Úy Sơn.

Ukiah Daily Journal Staff, May 23, 2006

Ukiah, CA (USA) -- “Fearless Mountain – Vô Úy Sơn” là một cuốn phim tài liệu dài 60 phút khám phá thế giới lâm trú của chư Tăng Tu Viện Abhayagiri ở Thung Lũng Redwood, California. Cuốn phim do ông Tony Anthony đạo diễn và con trai ông Andrew Anthony biên tập.

Andrew Anthony giải thích “Cuốn phim tuy thuộc lãnh vực Phật Giáo, nhưng nó thiên trọng nhiều hơn về con người, và người Tây Phương bị thu hút bởi nếp sống Phật giáo và sống với nó trong thế giới hôm nay như thế nào. Phim Vô Úy Sơn sẽ là cửa ngỏ đưa người Mỹ đi sâu vào căn nhà Phật Giáo nhiều hơn. Khán giả sẽ được nhìn thấy chư Tăng như một con người thực, những người có một niềm khao khát về tâm linh, trái với điều mà đa số mọi người vẫn tưởng rằng chư Tăng là những nhà tu khổ hạnh biệt cư”.

Tony Anthony nói thêm “Chúng tôi tập trung vào việc thực hiện một câu chuyện phim theo chiều hướng gần gũi nhất mà chúng tôi có thể về đời sống của chư Tăng. Họ cởi mở tuyệt vời và sẵn sàng cho con đường mà họ đã chọn lựa. Trong đó, chư Tăng xuất hiện với một trạng thái rất hoan hỷ và hài hòa – đó là tính chất của họ.

Cái ý tưởng làm cuốn phim này nảy ra từ một lần viếng thăm tu viện trong một đêm trăng tròn giá lạnh của Tony. Ông kể lại “ Tôi đã ở trong sự sợ hãi về cái khả năng của chư tăng qua việc ngồi hàng giờ trên chiếc tọa cụ mỏnh manh, lưng thẳng , không cử động trong khi một cơn gió lạnh thổi qua những cội cây trong khu rừng chung quanh họ. Họ vẫn giữ trạng thái bất động và nét thanh thản trên khuôn mặt trong một đêm nhiệt độ xuống khá thấp trong suốt hơn ba giờ liền tụng kinh, đọc sách và hành thiền. Sự thanh thản và tĩnh lặng sâu lắng của sự kiện này đã khiến tôi muốn biết nhiều hơn về những người đàn ông phi thường này”.

Tony thêm “Tôi bắt đầu dự án “Vô Úy Sơn với một tinh thần cởi mở, chuẩn bị trải qua một thế giới duy nhất rất khác biệt với chúng tôi. Chúng tôi hủy bỏ kịch bản ban đầu và bắt đầu đi sâu vào kinh nghiệm đời sống hằng ngày của chư Tăng như những khi họ ăn uống, chặt củi, đàm đạo, giặt giũ tăng y và phơi ngoài trời cho khô- để thực sự chứng kiến tận mắt những kinh nghiệm sống động về nếp sống của chư Tăng”.

Gia đình Anthony nhìn nhận rằng họ may mắn có được Will Siegel viết nhạc đệm cho phim. Will là một nhạc sĩ cư dân Ukiah được ưa chuộng thường xuyên phục vụ tại Himalayan Inn và Potter Valley Café. Will chơi nhạc từ lúc mới 11 tuổi và hiện nay dạy về guitar tại Mendocino College.
Tony giải thích “Will xem phim và nắm bắt ngay lần thứ nhất. Các nốt nhạc guitar êm dịu của Will thích hợp với mỗi góc độ của cuốn phim thật hoàn hảo”.
Tu viện Vo Úy Sơn gần gũi hơn tôi tưởng tượng nhiều. Sự an lạc của chư tăng tỏa ra chung quanh, những câu chuyện hài hước nhẹ nhàng, họ sống ra sao v.v… làm cho một người tò mò muốn biết cái bí mật của đời sống họ có được, cái bí mật mà chúng ta muốn biết cho chính bản thân mình. Mục đích của cuốn phim là để trả lời cho câu hỏi này”Local filmmakers premiere 'Fearless Mountain'

Ukiah Daily Journal Staff, May 23, 2006
Ukiah, CA (USA) -- "Fearless Mountain" is a 64-minute documentary exploring the world of the forest-dwelling monks of Abhayagiri Buddhist Monastery in Redwood Valley. The film was directed by Tony Anthony and filmed and edited by his son, Andrew Anthony, both of Ukiah.

Andrew Anthony explains, "The movie has aspects of Buddhism, but it's more about the people and how Westerners have been attracted by the Buddhist lifestyle and live it in today s world. Fearless Mountain will bring Americans much more into touch with Buddhism. Our movie shows the monks as real people who have a spiritual yearning, whereas most people think of monks as detached ascetics."

Tony Anthony adds, "We've concentrated on making the most engaging story we can about the life of the monks. They are wonderfully open and forthcoming about the path they've chosen. The monks come across as very happy and content - which is what they are!"

The idea for the film sprung from Tony's visit to the monastery "one chilly night during the full moon. I was in awe of the ability of the monks to sit for hours on thin cushions, straight-backed and unmoving, while a cold wind blew through the trees of the forest surrounding them. They somehow were able to remain motionless and serene in the face of the lowering temperature for more than three hours of chanting, readings and meditation. The serenity and deep silence of this event made me want to know more about these extraordinary men."

Tony adds, "I began the Fearless Mountain project with an open mind, prepared to experience a unique world very different from ours. We discarded the original script early on and began to sink into the experience of daily life of the monks as they eat, meditate, chop wood, talk, wash their robes and hang them out to dry - to really give a visual experience of the lives of the monks."

The Anthonys consider themselves fortunate to have had Will Siegel to score their film. Will is a favorite Ukiah-area musician who can be heard often at the Himalayan Inn and the Potter Valley Cafe. Will has played music since he was eleven and now teaches guitar at Mendocino College.

Tony explains, "Will watched the movie and got it the first time. Will's mellow guitar riffs fit the mood of each section of the movie perfectly."

"Abhayagiri is more engaging than I ever imagined," Tony says. "The peace the monks radiate, their easy good humor towards one another, how they live, makes one want to know what is the secret of living they have that we want to know for ourselves. The goal of the film is to answer this question."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,2739,0,0,1,0