<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 03, 2006

No. 941 (TinhTấn dịch)

Ni viện Phật Giáo Theravada đầu tiên tại California
Được viết bởi Cadace Murphy, Inside Bay Area, ngày 7 tháng 05, 2006

Tại Fremont, một vị Tăng Phật giáo thành lập tu viện dành cho phái nữ đầu tiên tại California.

Fremont, CA (USA) – Trong chương trình truyền hình, vị Sư dường như luôn thuyết giảng cho môn sinh trẻ của Sư theo một cung cách giống nhau.
Sư lặng lẽ đi vào phòng và điều chỉnh tăng y. Nhẹ nhàng hạ mình xuống tọa cụ và khép đôi mắt lại, Sư bắt đầu theo dõi hơi thở với đôi môi cũng khép kín.

Sư nói: “Có một nguyên lý về sự an lạc, rằng những điều giá trị và quý báu nhất trong đời sống nhân loại không thể có bất cứ một giá biểu nào”, Sư mở đầu với một câu đề tài, rồi theo sau với một đọan văn “ Cao thượng và bình an đến không phải từ vật chất”.

Nhưng đây là đời sống thật sự của Sư, đúng ra là một Ni Sư Phật Giáo Theravada. Và đây là một cảnh tượng trong ngôi nhà của vị Tỳ khưu Ni Tathaaloka, người thọ giới xuất gia Tỳ Khưu Ni gần đây đã chuyển một căn nhà thuê cuối đường vòng Fremont thành một nữ tu viện Theravada đầu tiên của tiểu bang California mà cũng có thể là đầu tiên của cả nước Mỹ

Vị Tỳ Khưu Ni 37 tuổi, sinh quán tại Heather Buske, chịu ảnh hưởng bởi một vai trò nam tu sĩ mẫu mực. Mặc dù đã có nhiều cải tiến trong thế giới trần tục về lĩnh vực cư xử giữa nam và nữ, Phật giáo quan vẫn còn nặng vấn đề giới tính. Mặc dù có các vị Tỳ Khưu Ni – các nữ tu viện Phật giáo – hầu hết các Ni Sư trong Ni đoàn tại nước Mỹ đã phải du hành đến miền Đông Nam Á Châu để tu học trước khi thọ giới xuất gia.
Ni Sư Tathaaloka tu học tại Nam Hàn sau khi du hành qua Ấn Độ và miền Bắc Á Châu. Mặc dù các Ni Sư Phật Giáo đã được thọ giới xuất gia kể từ hơn 2,500 năm trước đây, phần nào hoạt động của Ni đoàn đã bị mất đi các đây 1,000 năm. Ni Sư Tathaaloka đã giúp phục hồi lại trào lưu vào năm 1997 khi Ni Sư được xuất gia tại tiểu bang Los Angeles trong một lễ thọ giới của đa quốc Phật giáo để đánh dấu sự phục hồi của tu viện Theravada đâu tiên dành cho phái nữ.

Ni Sư đã thành lập tu viện Dhammadharini, một trong ba nữ tu viện được biết trong nước, là một ngôi nhà hai tầng trong vùng cư dân giữa quận Niles (Niles Historic District) và Old Canyon. Mặc dù chó sủa, âm nhạc trổi mạnh, và tiếng xe lửa vang rền phía sân sau của láng giềng, tu viện vẫn có ý nghĩa làm thanh thản cho các phụ nữ khác để tìm sự an tĩnh, thanh bình và cuối cùng là lễ thọ giới.
Ni Sư nói: “Tôi nghĩ điều đó giống như đất bị nứt nẻ, nhưng qua các vết rạn, hạt giống chân thật sẽ hình thành, không phải là không có những phụ nữ vĩ đại, chỉ vì phần lớn họ không được nhìn thấy và không được biết đến.”


(tinhtan dịch)


A monk's woman

By Candace Murphy, Inside Bay Area, May 7, 2006

In Fremont, a Buddhist monk creates California's first monastic residence and retreat for women

Fremont, CA (USA) -- IN the television show, the bald monk always seems to address his young scholar the same way.

He wordlessly enters the room. He adjusts his robe. He lowers himself soundlessly to a flat cushion not much plumper than a cool wooden floor. He shuts his eyelids. He purses his lips. He breathes audibly, a humming noise that calms. Then, he speaks — a bold, barefaced and cloudlike truth. Below it, the becauses fall like raindrops.

"There is a principle about peace, that the things most valuable and precious in human life cannot have a price tag," he might say, opening with a topic sentence first, like any well-tutored English student, then following with a supporting paragraph. "Preciousness, and peace, comes not from material objects."

But this is real life. The he is, notably, a she. And it's a scene in the home of Ayya Tathaaloka Bhikkhuni, an ordained Buddhist monk who recently converted a Fremont cul-de-sac rental into California's first monastic residence and retreat for women.

The bald head, shaved twice monthly, is her own. The rust-colored robe, her own. Those words about peace, too, are her own. Yet it all seems as if it's straight from a small screen script. And for good reason.

"The first time I remember aspiring to monastic life was watching the show, 'Kung Fu,' and watching Caine and his teacher when he was a young monk," says Ayya. "Then there was 'The Lord of the Rings.' 'Star Wars.' I read those books when I was a kid. The disciple and wise master archetype is very present in all those stories, the quest for enlightenment, the overcoming of greed... I just strongly connected with that."

It makes sense that 37-year-old Ayya — born Heather Buske — was inspired by a fictional male role model. Despite the strides the secular world has taken in leveling the playing fields for men and women, the Buddhist world still has gender issues. Though there are bhikkhunis — Buddhist female monastics — most women in orders in the United States have had to travel to Southeast Asia to study in anticipation of their ordination.

Ayya studied in South Korea, after traveling through India and North Asia. Although ordination for Buddhist women dates back more than 2,500 years, any sort of women's movement effectively died out 1,000 years ago. Ayya helped turn that tide in 1997 when she was ordained in Los Angeles in a multi-national Buddhist ordination that marked the beginning in a resurgence of female monastics.

Still, such a thing is the exception.

"It's something you think doesn't happen in Buddhism," she says. "It's almost as if women are impure, whereas the men can be ordained. It seems like those ideas get in there somehow. The teaching gets twisted around."

That's why Ayya founded what she calls Dhammadharini Vihara, one of only three known female monastic retreats in the nation, in a faceless two-story home in the residential area between the Niles Historic District and Old Canyon. Though dogs bark, bass beats thump and trains relentlessly roll past the neighborhood backyards, the vihara is meant to make it easier for other women to find peace, tranquility and, eventually, ordination.

"I think of it like soil. It may be parched, but through the cracks, the hearty seeds will come through," she says. "It's not that there aren't great ladies — there are. It's just that they're largely unseen and unknown."

Ayya is seeing the fruits of her labor. Dhammadharini

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2715,0,0,1,0