<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 06, 2006

No. (Hạt Cát dịch)
Tòa Ðại Sứ Thái Lan trao tặng 9 tượng Phật cho Bangladesh.

Bangladesh - Sứ Quán Thái Lan ở Dhaka hôm thứ năm 01 tháng 06, 2006 đã trao tặng 9 photượng Phật cho cộng đồng Phật Giáo Bangladesh trong dịp khánh chúc 60 năm đăng quang của ÐứcVua Bhumibol Adulyadej.

Vị đại sứ Thái Lan tại Bangladesh Suphat Chitranukroh đã trao tặng các pho tượng cho Ngài Tăng Thống Bangladesh và Viện Chủ Tu Viện Dharmarajika, TT Shudhanando Mahathero trong khuôn viên tu viện tại Dhaka.

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Morshed Khan hiện diện với cương vị thượng khách trong buổi lễ cung nghinh tôn tượng.

Bộ phó ngoại giao thuộc địa phận Chittagong Hill Tracts, Moni Swapan Dewan và Thư Ký Bộ Tôn Giáo Ataur Rahman là quan khách danh dự trong buổi lễ.

Phát biểu trong buổi lễ, ông bộ trưởng ngọai giao nói rằng Bangladesh và Thái lan rất hoan hỷ với quan hệ song phương tuyệt vời của họ và mối liên hệ giữa dân chúng hai nước rất thân tình. Cả hai quốc gia đều nhiệt thành làm việc cho sự thăng tiến của cả hai dân tộc.

Ông cũng ngỏ lời tri ân đến chính phủ Thái Lan về thái độ quan tâm đến dân chúng Bangladesh

Ðại sứ Thái Lan còn trao tặng 5 máy điện toán và một máy phát điện cho tu viện Dharmarajika Bouddha.

Các Ðại Sứ Nhật Bản, Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai và các cố vấn Tân Gia Ba, Ấn Ðộ cũng đồng thời tham dự trong buổi lễ.
--------------

Thai Embassy donates 9 statues to Buddhists of Bangladesh

Saturday June 03 2006 12:02:16 PM BDT

Bangladesh- Thai embassy in Dhaka on Thursday donated nine Buddha statues to the Buddhist community in Bangladesh on the occasion of the 60th anniversary of Thai King Bhumibol Adulyadej's accession to the throne, reports BSS.

Thai Ambassador to Bangladesh Suphat Chitranukroh handed over the statues to President of Bangladesh Bouddha Prochar Sangha and Principal of Dharmarajika Bouddha Maha Vihar, Reverend Shudhanando Mahathero, on the vihar premises at Atisa Dipankar Road at Kamalapur in Dhaka.

Foreign Minister M. Morshed Khan was present as the chief guest on the occasion.

Deputy Minister for Chittagong Hill Tracts Affairs Moni Swapan Dewan and Religious Affairs Secretary Ataur Rahman were present as the guests of honour.

Sanghanayek Dharmpal of Bangladesh Bouddha Vikko Mahasava presided over the function.

Speaking on the occasion, the foreign minister said both Bangladesh and Thailand enjoy excellent bilateral relations and the bonds among the peoples of two countries are very cordial.

Both the countries are sincerely working for the betterment of the two peoples, he added.

He thanked the Thai government for the sincere gesture extended to the people of Bangladesh.

The Thai ambassador also handed over five computers and one generator for Dharmarajik Bouddha Maha Vihar.

Ambassadors of Japan, Vietnam, the Philippines and Malaysia and counselors of Singapore and India also attended the function.

http://www.bangladesh-web.com/news/view.php?hidDate=2006-06-