<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 6 05, 2006

No. 0968 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên tại St. Thomas, Caribbean- Nam Mỹ.
By SEAN Mc Coy
www.virginislandsdailynews.com Monday, May 29th 2006

ST.THOMAS- US Virgin Island- Nam Mỹ Châu -Những giọt nước long lanh và các cây dừa của thành phố biển St. Thomas không thể nào đi xa từ Ấn Độ, nơi Đức Phật Đản Sanh, nhưng những tín chúng sở tại của một tôn giáo Đông phương , cũng như những người khác đang tìm kiếm sự tỉnh giác tâm linh hoặc đơn giản hơn, một tâm tư thanh thản an lạc, sẽ sớm có nơi thiền định trên bờ biển Bắc của thành phố St.Thomas.

May Trieu, một Phật Tử người Trung Hoa sanh tại Việt Nam trong thời điểm chiến tranh lên cao nhất, đã tiến hành xây dựng ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên tại Caribbean: Ngôi chùa Níp Bàn tại khu vực Estate Mandahl.

Là người con nhỏ nhứt trong 10 anh em ,Triệu nói ngôi chùa là ước nguyện lâu đời của gia đinh bà. Trong cương vị chủ tịch Hội Triệu Thị- giòng tộc họ Triệu, bà đã trông thấy giấc mơ đang trở thành hiện thực.

“Chúng tôi xây dựng ngôi chùa bởi vì chúng tôi mong muốn đẩy mạnh tình thương yêu, từ bi và trí tuệ”. Triệu nói khi bà nhìn ra bên ngoài những giọt nước phun tỏa từ tầng lầu hai của ngôi chùa. Kéo dài trong hai năm và hơn $600,000 để xây dựng một tổng thể 3 ngôi nhà , những trần nhà cao vút và mái cong cho thấy nhiều sinh lực và gió lưu thông rất mát mẻ. Triêu nói mô hình kiên trúc dựa theo phong thủy với mục đích tạo nhiều sức mạnh tâm linh hơn.

Thợ mộc Robert Hoskinson, và bạn của Triệu ,trang trí ngôi chùa và xây cất hai ngôi nhà dành cho các khóa tu học.

Hoskinson nói, “ Khi bạn dự định chọn nơi nào, nếu được tốt, sẽ giup ích cuộc sống và ý tưởng của những ai sẽ định cư nơi đó.

Triêu nói mặc dù có thể không đông Phật Tử tại Đảo Virgin, nhưng Chùa sẽ là trung tâm dòng Phật Giáo nhập thế, hoặc còn gọi là dòng Tiếp Hiện, nơi mà dân chúng đặt niềm tin tất cả để thực hành và tu tiến Phật Pháp và ứng dụng Phật Pháp mỗi ngày vào cuộc sống của họ

Dòng Phật Giáo nhập thế do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh chủ trương trong thời chiến tranh Việt Nam. Ông đã đương đầu với sự chọn lựa là tiếp tục hành thiền hay là giúp đỡ những ai đã thiệt hại bởi chiến tranh.Ông chọn lựa cả hai –giúp đỡ quần chúng trong khi áp dụng lý thuyết tỉnh thức của Phật Giáo.

Lý thuyết đó, sự nhận thức bản thân với mục đích chấm dứt tất cả đau khổ, có thể giúp quần đảo Virgin tốt đẹp hơn.Triêu nói.

Bà nói bà cũng hy vọng đón tiếp mọi người từ các nước trên thế giới đến với ngôi chùa và 2 ngôi thiền đường sẽ được xây dựng cạnh khách xá.

“Ước nguyện của tôi là có được thường trú Tăng hoặc Ni Sư”, Triêu nói. “ Chúng tôi muốn đón tiếp tất cả những vị đạo sư và các nhà lãnh đạo Phật Giáo, những thiền sư và các nhà lãnh đạo những tôn gíao khác. Ngay cả các nhà lãnh đạo chính trị hay những ai hoạt động cho hòa bình, nhân ái.

Trieu nói ngôi chùa vẫn còn tìm kiếm bảo trợ để hoàn tất hơn $600,000 phí tổn xây cất còn lại.Tình nguyên viên về cảnh quang hoặc những công trình khác cũng đều được hoan nghinh.

First Buddhist temple in Caribbean rising on St. Thomas
By SEAN McCOY
Monday, May 29th 2006

ST. THOMAS - US Virgin Island- South America- The turquoise waters and swaying palms of St. Thomas could not be much farther from the Indian birthplace of Buddhism, but local practitioners of the eastern religion, as well as others seeking spiritual enlightenment or simply a clear mind, soon will have a space for meditation on the northern shore of St. Thomas.

May Trieu, a Chinese Buddhist born in Vietnam at the height of the Vietnam War, has spearheaded the construction of what will soon be the first Buddhist temple in the Caribbean: the Nirvana Temple in Estate Mandahl.

The youngest of 10 children, Trieu said the temple is a long-held dream of her family. As president of the Trieu Foundation, she has seen that dream turn to reality in the form of concrete and wood.

"We are building it because we want to promote love, compassion and a spiritual life," Trieu said as she looked out at the sparkling water from the second floor of the temple.

Two years and more than $600,000 into the construction of the three-building compound, soaring ceilings and curved rooftops invite energies and tropical breezes to flow freely through the buildings. Trieu said the design concept of feng shui was used to promote spiritual energy.

Robert Hoskinson, a carpenter and friend of Trieu, designed the temple and two-building retreat.

"When you design a space, if done well, it supports the lifestyle and thinking of the people who will inhabit it," Hoskinson said.

While there may not be a large Buddhist population in the Virgin Islands, Trieu said, the temple will be a center of engaged Buddhism, where people of all faiths can practice and learn Buddhist philosophy and take it into their everyday life.

The concept of engaged Buddhism was founded by the Zen master Thich Nhat Hanh during the Vietnam War. He was faced with the choice of continuing meditation or helping people who were affected by the war. He chose to do both - to help people while being mindful of Buddhist philosophy.

That philosophy, of self-awareness with a goal to end all suffering, can help the Virgin Islands be a better place, Trieu said.

Trieu said she also hopes to bring people from around the world to the temple and the two retreats being built next door to house visitors.

"My wish is to have a permanent Buddhist monk or nun," Trieu said. "We want to bring spiritual teachers and leaders, meditation masters and leaders from other religions. Even political leaders or others who work for peace, love and caring."

Trieu said the temple is still seeking sponsorship to finish the more than $600,000 of construction remaining. Volunteers for landscaping or other work will also accepted, she said.

Anyone interested in helping with or sponsoring the temple can contact Trieu at 715-2700.

http://www.virginislandsdailynews.com/index.pl/article_home?id=17591257