<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 6 08, 2006

No. 0977 (Hạt Cát dịch)
Công nghệ khai thác đá có nguy cơ đe dọa cảnh quang chùa Thiếu Lâm.

Hà Nam- Trung Quốc - Jun 08, 2006- Quá sốt sắng trong việc khai thác đá ở Tung Sơn , Trung Quốc, đã đe dọa đến môi trường của mảnh đất vốn là quê hương của của võ học Thiếu Lâm Tự.

Việc khai thác đá đã làm ô nhiễm ngọn núi với rác rưởi, bụi bậm và đá vụn.

Cảnh trí xinh đẹp của ngọn núi đã bị phá hủy, để lại mặt đất bị lỗ chỗ vì chất nổ và rừng rậm bị tàn phá. Du khách và chuyên gia môi trường đang kêu gọi về việc bảo toàn sinh thái núi Tung Sơn bằng cách cấm khai thác đá.

Ở một vùng trên triền núi phía bắc, nhiều dân làng sử dụng lọai chất nổ mạnh và thiết bị cơ khí hạng nặng trong công nghệ này. Ðá nghiền nhỏ gần đây đã được bán với giá 30 đồng nhân dân tệ( Tức là khoảng $3.75 USD).

Một dân làng đã hào hứng nói với phóng viên Tân Hoa Xã rằng :

“Bất kể là một thương gia muốn mua một tảng đá lớn bao nhiêu, chúng tôi chắc chắn là sẽ làm hài lòng anh ta”.

Ðã có khoảng 20 công trình khai thác đá chỉ riêng trên đỉnh Tung Sơn. Meng Jiang, một cựu viên chức chánh phủ huyện D9ăng Phong đã cho biết như trên. TungSơn nằm trên ranh giới của ba thành phố trong tỉnh Hà Nam – Ðăng Phong, Yển Sư và Củng Nghĩa. Cũng theo ông Meng, Ðăng Phong đã liệt kê Tung Sơn vào danh sách Công Viên Quốc Gia để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của nó.Tuy nhiên, người ta cũng không thể làm được gì để chấm dứt tình trạng khai thác đá ở mạn bắc bởi vì khu vực đó thuộc về hai thành phố kia.

Giáo Sư Zhou Kunshu thuộc Học Viện Khoa Học đã lên tiếng thúc đẩy chính quyền địa phương hãy đi xa hơn trong việc bảo vệ Tung Sơn. Ông nói không phải chỉ vì TungSơn là một thắng cảnh quốc gia mà còn là trái tim của Phật Giáo và võ thuật Trung Quốc.

Kể từ khi di sản của thời kỳ đồ đá cũ và thời kỳ đồ đá mới được phát hiện trong khu vực , ngọn núi cũng đã được coi như là cái nôi của văn hóa cổ TrungQuốc.

Tuy nhiên, sự khai thác đá đã làm cho khu vực trở thành xấu xí, ông Zhang Xinbin, một nhà nghiên cứu thuộc Học Viện Khoa Học nói như trên, và ông thêm “Bảo vệ Tung Sơn là bổn phận của chúng ta. Thực trạng văn hóa Tung Sơn không thể thay thế bằng bất cứ một ngọn núi nào khác tại Trung Quốc”. Nhà kinh tế Zheng Taisen đã nghiên cứu văn hóa Tung Sơn hàng năm trời đã nói “Môi trường văn hóa của Tung Sơn không thể bị làm cho suy giảm giá trị”.

Cảnh quang ngọn núi có thể được đa số cư dân thành phố trông thấy trong quá khứ, nhưng bây giờ thì một vài nhà chọc trời mọc lên đã làm mất đi dáng vẻ thiên nhiên của nó”.

Ðược cơ quan UNESCO mệnh danh là “ Công Viên Ðịa Chất Thế Giới”, Hội Ðồng QuốcGia còn liệt kê thêm ngành võ thuật từ Thiếu Lâm Tự vào danh sách di sản văn hóa”.

Quarrying threatens Shaolin Temple area
2006-06-08
OVERZEALOUS quarrying in the Songshan Mountains has endangered the environment in the area that is home to the Shaolin Temple, the spiritual home of kung fu.

Quarrying has polluted the mountains with garbage, dusty air and leftover stones.

The beautiful landscape of the mountains has been destroyed, leaving little but exposed mountain surfaces and destroyed forests. Visitors and environment experts are calling for the protection of the Songshan Mountains by banning quarrying.

On a northern sidehill of the area, a number of villages are using strong dynamite and huge quarrying machinery. The crushed rock was later sold for 30 yuan (US$3.75) per cubic meter.

One villager "proudly" told Xinhua that "No matter how much stone a businessman wants to purchase, we can surely satisfy his needs."

There are more than 20 quarries across the Songshan Mountains, said Meng Jiang, a former senior government official of Dengfeng City.

The Songshan Mountains are on the boundaries of three cities in Henan Province - Dengfeng, Yanshi and Gongyi.

According to Meng, Dengfeng has set up the Songshan Mountains National Forest Park to protect its natural resources. Nonetheless, it can do nothing to stop quarrying on the northern sidehill because that area belongs to the other two cities.

Cultural heart

Professor Zhou Kunshu of the Chinese Academy of Sciences urged local governments to further protect the Songshan Mountains. He said it is not only a natural attraction, but also the heart of Chinese Buddhism and kung fu.

Since both Paleolithic and Neolithic cultural relics have been found in the area, the mountains can also be seen as the cradle of ancient Chinese culture, Zhou said.

However, bare rock makes the area ugly, said Zhang Xinbin, a researcher of the Henan Academy of Social Sciences. "It's our responsibility to protect the Songshan Mountains. Its cultural status can't be replaced by any other mountains in China."

Economist Zheng Taisen has been studying culture in the Songshan Mountains for years. He said the cultural environment is deteriorating.

"The mountain view could be seen by most people in cities around it in the past, but now several skyscrapers break the ridge line and damage the natural beauty," Zheng said.

Named a World Geological Park by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the State Council has included kung fu from Shaolin Temple in its first intangible cultural heritage list.

The area also boasts the Songyang Academy, one of the four most important schools in ancient China; Zhongyue Temple, built in the Qin Dynasty (221-207 BC); and Yongtai Temple, China's oldest royal Buddhist nunnery.

http://www.shanghaidaily.com/art/2006/06/08/282496/
Quarrying_threatens_Shaolin_Temple_area.htm