<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 11, 2006

No. 0983 ( Hạt Cát dịch)

Chư Tăng Cam Bốt có thể xem các trận tranh tài thể thao World Cup, nhưng ...

Xinhua, June 9, 2006

Phnom Penh, Cambodia- Giới tu sĩ Cam Bốt có thể được phép xem các cuộc thi đấu tranh tài bóng đá World Cup, nhưng được đòi hỏi là phải bình tỉnh, giữ yên lặng, truyền thông địa phương cho biết như trên hôm thứ Sáu.

Với sự khai mạc rầm rộ giải bóng đá Wolrd Cup ở Ðức Quốc hôm thứ Sáu và đã được chiếu trên đài truyền hình Cam Bốt, chư Tăng Phật Giáo đã chính thức được phép làm khán giả nhưng đồng thời một số luật lệ cũng được ban ra nhằm mục đích quân bình cảm xúc của họ, tờ báo Cam Bốt Daily đã tường trình như trên.

Ðức Tăng Thống Non Nget, được trích dẫn khi Ngài nói rằng chư Tăng có thể làm khán thính giả các cuộc tranh tài thể thao trên TV nhưng phải trong im lặng “La hét và cổ võ với giận dữ hoặc vui mừng đều là thái độ của bọn trẻ trên đường phố, cười giỡn, cổ võ và gây náo động trong chùa là vi phạm vào giới luật Phật Giáo”.

Tuy rằng được phép xem các cuộc tranh tài nhưng cá độ trên các trận đấu thì không được phép, Ngài cảnh cáo “ Nếu tôi phát hiện tu sĩ nào đánh cá tiền bạc trên các trận đấu thì tôi sẽ trục xuất họ ra khỏi chùa”

Tuy nhiên, một số sư trưởng các chùa nói rằng họ không tán đồng đề nghị của Ngài Tăng Thống, nói rằng xem các cuộc tranh tài thể thao khiến đòi hỏi chư tăng phải học tập và lo lắng về việc có thể kiểm soát và kềm chế được cảm xúc của mình hay không. Các tu sĩ trẻ tại chùa Lanka hôm thứ Năm khi được phỏng vấn đã phát biểu họ cảm thấy tu sĩ chỉ nên dùng TV như một phương tiện để theo dõi tin tức và học tập hơn là giải trí..
Cambodian monks may watch World Cup, but calmly
Xinhua, June 9, 2006

Phnom Penh, Cambodia -- Cambodian monks may be allow to watch the football World Cup, but asked to be calm, local media reported on Friday.

With the tournament kicking off in Germany on Friday and being broadcast live on Cambodian television, Buddhist monks have been officially permitted to watch the games, but rules have been introduced to regulate their emotions, The Cambodia Daily reported.

Supreme Patriarch Non Nget, chief of monks in Phnom Penh, was quoted as saying that monks can watch the televised tournament but they must do so silently.

"Screaming and cheering with an angry face or happy feeling are the acts of street kids," he said. "Laughing, cheering or making noise inside the pagoda violate Buddha's rules."

Though watching matches in silence and solemnity on TV is allowed, Non Nget said that betting on the games would not be tolerated. "If I found any monk betting money on a football match...I might fire him from the pagoda," he warned.

However, some chief monks said that their pagodas would not follow Non Nget's suggestion, saying that the watching sports challenges the discipline monks are required to learn, and worrying that they (monks) would be unable to control their emotions.

Young monks interviewed at pagoda of Wat Lanka on Thursday said they felt monks should use television only as a source of news and education rather than entertainment.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2820,0,0,1,0