<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 14, 2006

No. 0988 ( Sưu tầm Internet)

Rừng thiền Viên Không, Tâm và Cảnh

Vũng Tàu- VN- Nằm ẩn mình trên ngọn núi giáp ranh giữa hai xã Tân Hòa và Tóc Tiên thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Rừng Thiền Viên Không tĩnh lặng trong một môi trường sinh thái trong lành, thoáng sạch. Với nét kiến trúc lấy thiên nhiên làm chủ thể, nên không mất di vẻ đẹp nguyên thủy của núi rừng, bên cạnh đó là cách bài trí giản đơn nhưng ẩn tàng một công phu tinh tế.

Về thăm núi Dinh, chúng tôi tình cờ lạc vào chốn Rừng Thiền ngập tràn đạo vị, mặc tình thả hồn hòa nhập vào cảnh trí thiên nhiên, thong thả dạo bước theo con đường lát đá ẩn hiện giữa rừng cây uốn khúc, vòng theo chân một hòn núi nhỏ với những tảng đá dựng uy nghi, rồi lượn quanh giữa hai hồ nước đầy hoa súng tím, một con dốc nhỏ rợp bóng tùng dương liễu dẫn đến khu vườn xanh mướt thật bất ngờ… Cứ thế, tiếp tục thả bước theo con đường len lỏi giữa những vườn cây diều, mít, nhãn, xoài. Qua những bậc thang tiến dẫn lên đồi đá, hiển bày trước mắt là toàn cảnh Rừng Thiền với phong cách bài trí giản đơn, không một dấu vết cầu kỳ, hình như ý tưởng tạo thành chỉ để điểm xuyết cho vẻ đẹp thiên nhiên thêm thiêng liêng hùng vĩ, thêm hoang sơ huyễn hoặc.

Từ đỉnh núi cao, thả tầm mắt đắm mình trong cảnh vật Viên Không : những khóm cây được cắt tỉa tinh tế như tôn tạo thêm vẻ đẹp hiền hòa cho mặt hồ tĩnh lặng, những tảng đá tự nhiên bên đám cỏ xanh được điểm xuyết với giàn hoa giấy lung lung màu trắn, đỏ khiến cho vẻ đẹp của Rừng Thiền như chiêu hồn người. Đằng kia, mấy cội sứ già nghiêng bóng rướn mình theo những bậc thang lát đá càng tạo thêm chiều sâu cho lối vào ngôi nhà lục giác tọa lạc giữa trung tâm. Nhìn xuống, những thiền thất gỗ ngả màu nâu sẫm, nằm rải rác dưới chân núi nép mình giữa rừng cây rợp bóng…

Toàn cảnh Viên Không bỗng trở thành kiệt tác nghệ thuật đầy tính nhân văn, mà mỗi cách bài trí ở đây, dù đơn sơ hay tinh tế, cũng đều cảm hóa lòng người vào cõi nguyên sơ thánh thiện. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi biết đến một ngôi chùa mang tính văn hóa hơn là tín ngưỡng, trong chính sự biểu hiện của nó, chứ không phải trong ngôn từ lý luận.

“Chúng tôi chỉ muốn có một nơi yên tỉnh, gần gũi thiên nhiên, phù hợp với nếp sống thiền. Ở các nước Đông Nam Á, Phật giáo Nguyên thủy phát triển rất mạnh, nhất là thiền học, có nhiều rừng thiền quy mô rộng lớn có thể đáp ứng nhu cầu tâm linh cho quần chúng nhằm đem lại sự quân bình đời sống vật chất và tinh thần trong thời đại công nghiệp và kinh tế thị trường đầy căng thẳng như hiện nay. Vì vậy tâm nguyện chúng tôi là thành lập một rừng thiền tương đối quy mô cho mục đích nói trên. Tên chùa là Rừng Thiền Viên Không xuất phát từ ý nghĩa như vậy đó”. Thượng tọa Viên Minh- “chủ nhân” Rừng Thiền cho biết.

Qua mấy chén trà nóng ấm, tình người tình đạo thâm trầm, sâu lắng, thầy bộc bạch nỗi lòng : “Nếu được Giáo hội và chính quyền cho phép, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng một thiền viện trong rừng thiền này. Khuynh hướng kiến trúc ở đây là lấy thiên nhiên và môi trường sinh thái làm chính, nên không phá hỏng cảnh quan thiên nhiên, nhất là đá và rừng”. Trong xu thế “bê tông hóa” chùa chiền hiện nay, ý tưởng về một thiền viện trong rừng thiền thiên nhiên và sinh thái để tu tập thật tuyệt vời. Mong sao những dự án của Thượng tọa Viên Minh sớm thành hiện thực.

Chúng tôi từ giã Rừng Thiền Viên Không với một cảm tình sâu đậm và chắc chắn sẽ trở lại để tận hưởng không khí trong lành, thanh thóat nơi đây.

(Theo Giác Ngộ)