<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 6 19, 2006

No. 1008 ( Hạt Cát dịch)
Du lịch hành thiền thu hút giới cà vạt cổ cồn.

2006-06-19 17:12

Trung Quốc - ZaZen, Hán Việt dịch là Tọa Thiền. Gần đây dịch vụ du lịch kết hợp tọa thiền đã trở thành một phong trào có ảnh hưởng khá hiệu quả đối với áp lực của công việc văn phòng. Sở Du Lịch Quốc Tế Quảng Châu và Hội Phật Giáo Quảng Ðông đã hợp tác tổ chức hành trình du lịch thiền tọa dành cho giới cổ cồn làm việc trong văn phòng.

Một buổi lễ trình diện được hoạch định tổ chức tại Tu Viện thành phố Quangxiao vào ngày 25 tháng 06, 2006 và sẽ có một chương trình du lịch hành thiền tại đây.

Tua du lịch hành thiền gần đây trở nên khá phổ thông ở các nước Ðông Nam Á. Mỗi tua gồm có tham quan vãn cảnh tại các tu viện, nghe chư Tăng thuyết pháp, thọ trai, ngồi thiền một vài giờ trong khung cảnh thiên nhiên. Phong trào du lịch thiền tọa được nhìn nhận bởi nhiều du khách hạng sang như là một phương pháp hữu hiệu để tiết giảm áp lực và thanh tịnh đời sống.

Các tua Trung tâm du lịch thiền tọa Quảng Châu chỉ tiếp nhận du khách công dân từ 18 tuổi trở lên.

Cô Cao, người vừa mới trở về từ một chuyến du lịch hành thiền ở Ấn Ðộ được tổ chức bởi công ty cô làm việc hồi đầu năm, nói cô rất hoan hỷ với kinh nghiệm ở Ấn Ðộ nên Cô đến ghi tên tham dự tua du lịch đến Tu Viện Guangxiao “Ðó là một cách học hỏi và thư giản tuyệt vời”, Cô nói.

Một viên quản lý tại công ty du lịch nói rằng họ nhận được nhiều cú phone yêu cầu từ khách hàng, đa số là những người thuộc giới làm việc trong văn phòng .

Zazen tour to monasteries hot among white-collars
(CRI)
Updated: 2006-06-19 17:12

Guangzhou Holiday International Travel Agency and the Guangdong Buddhist Association have jointly designed 3 'zazen-style' itineraries for the city's white-collar sector.
A debut ceremony has been planned to take place at the city's Guangxiao Monastery on June 25th.

Zazen Tours have recently been a popular choice for tourists in many Southeast Asian countries and regions. They include sightseeing at monasteries, religious discussion with senior monks, and sampling Buddhist vegetarian food. It is regarded by many big-spending travelers as an effective way to relieve stress and "purify life."

The Guangzhou agency's zazen tour is only open to citizens above 18 years of age.

Miss Gao, who has just returned from a Yoga Tour in India organized by the company earlier this year, said she was very pleased with her experience in India so she came to sign up for the zazen tour to the Guangxiao Monastery. "It is a great way to learn and relax," she said.

A manager at the company said they had received numerous inquiry calls from citizens, many of whom are white-collar workers.

http://www.chinadaily.com.cn/citylife/2006-06/19/content_620725.htm