<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 17, 2006

No.0984 (Tinh Tấn dịch)

Khóa Lễ tụng kinh tỏ lòng tôn kính Quốc Vương Thái Lan

TNA, ngày 8 tháng 06, 2006

Bangkok, ThaiLand – Chư danh Tăng Thái Lan đại diện các chùa Phật giáo quan trọng khắp thủ đô Bangkok – cống hiến một lễ cầu nguyện để tỏ lòng trân trọng đối với Quốc Vương Thái vào chiều thứ Năm, đánh dấu cơ hội cát tường của quốc vương quý kính suốt 60 năm trị vì.

Quốc Vương và Hoàng Hậu, cũng như Đương Kim Hoàng tử Maha Vajiralongkorn, công chúa Maha Chakri Sirindhorn và các vị trong Hoàng tộc tham dự lễ tụng kinh phúc chúc, được tổ chức tại Cung Điện Amarin Winitchai trong Hoàng Cung Royal Grand.

Các thành viên của Hội Đồng Cơ Mật, Nội Các, cũng như các cựu viên chức chính quyền, quân đội và các viên chức cảnh sát cũng tham dự lễ tụng kinh.

Quốc Vương cũng chủ trì các khóa lễ hồi hướng phước đến tất cả các tiên đế quá vãng, cũng như Vua Cha và Mẫu Hậu và hoàng tộc của Triều Đại Chakri.

Một phước báu to lớn là lễ đặt bát đến 161 Chư Tăng Phật Giáo cũng sẽ được tổ chức tại vùng đất lễ Sanam Luang này vào sáng sớm thứ Sáu. Mọi người từ tất cả tầng lớp xã hội được mời để tham dự và tỏ lòng cung kính đến Quốc Vương nhân dịp cát tường này.

Các tôn giáo khác ở Thái Lan cũng tổ chức những nghi lễ tôn giáo riêng để tỏ lòng tôn kính Quốc Vương.

Quần chúng cũng được mời để thưởng thức các cuộc biểu diễn hòa nhạc và trình diễn văn hóa từ khắp nơi trong vương quốc được tổ chức vào buổi chiều tại Sanam Luang bởi cộng đồng và tư nhân. Buổi lễ này là một phần của những lễ kỷ niệm khắp toàn quốc để chào mừng 60 năm trị vì của Quốc Vương Thái Lan.

(tinhtan dịch)

Buddhist prayer in honour of revered Thai King

TNA, June 8, 2006

BANGKOK, Thailand -- A panel of Thailand's top monks from significant Buddhist temples across the country's capital--Bangkok-offered a prayer in honour of His Majesty the King Thursday evening, marking the auspicious occasion of the beloved monarch's 60 years on the throne.


Their Majesties the King and Queen, as well as His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and other members of the Royal Families attended the blessing prayer, organized at Amarin Winitchai Throne Hall in the Royal Grand Palace.

Members of the Privy Council, the cabinet, as well as senior government officials and military and police officers also attended the prayer.

His Majesty the King, as well, presided merit making ceremonies for all the late Kings and Queens, as well as the Late Prince Father and the Late Princess Mother and other late royalty of the Chakri Dynasty.

A grand merit making to offer alms to 161 Buddhist monks will also be organized at Sanam Luang ceremonial ground here early Friday morning, in which people from all walks of life are invited to take part to pay tribute to His Majesty the King on the auspicious occasion.

People of other religions in Thailand also organize religious rites and ceremonies in honour of the revered monarch.

Members of the public are also invited to look on music concerts and cultural shows from all parts of the kingdom being organized in the evenings at Sanam Luang by the public and private sectors as part of the nationwide celebrations of the 60th anniversary of His Majesty the King's accession to the throne.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2819,0,0,1,0