<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 18, 2006

No. 1004 (Hạt Cát dịch)

Tìm kiếm một “Mẹ Teresa” trong Phật Giáo

The Star- Sunday June 18, 2006

PETALING JAYA, Mã Lai: Một người nào đó giống như Mẹ Teresa có thể xuất hiện giữa quần chúng phụ nữ Phật Giáo, cống hiến cho hạnh phúc của mọi người và là một nguồn cảm hứng tâm linh của tất cả mọi giới nam nữ trong tất các tôn giáo, chủ tịch Hội MCA, Datuk Seri Ong Ka Ting nói như trên.

Ông nói phụ nữ Phật Giáo cũng có thể giảng giải những cốt lõi của tôn giáo mà họ tin tưởng và theo đuổi để cống hiến cho quần chúng một sự hiểu biết rõ ràng hơn về Phật Giáo cũng như nâng cao giá trị của tôn giáo và văn hóa tại địa phương.

Cũng giống như tất cả mọi phụ nữ trong các tôn giáo khác, phụ nữ Phật Gíao cũng có tài trí và khả năng tâm linh, khả năng hướng dẫn và đào tạo trong Phật học để cống hiến nhằm xây dựng cộng đồng của chúng ta được tốt đẹp hơn. Ông Ong Ka Ting phát biểu trong buổi lễ khai mạc Hội Nghị Phụ Nữ Phật Giáo Quốc Tế Sakyadhita lần thứ Chín tại Mã Lai ngày hôm qua thứ Bảy 17 tháng 06, 2006.( Sakyadhita tiếng Anh Daughters of Buddha tạm dịch Việt Thích Nữ)

Hơn 500 thành viên từ 45 quốc gia trên thế giới đã tụ tập về Trung Tâm Triển Lãm Tu Thành Lâm – Sau Seng Lum ở Taman Putra Perdana, Puchong, Mã Lai, để nghị hội với chủ đề “Phụ Nữ Phật Giáo trong một Cộng Ðồng Ða Văn Hóa Tòan Cầu” .

Ong Ka Ting, Bộ Trưởng bộ Nội Vụ và Chính Phủ Ðịa Phương, nói chủ đề của hội nghị rất đúng thời điểm và thích đáng, để làm nổi bật vai trò của phụ nữ trong Phật Giáo.

Hội nghị phụ nữ Phật Giáo được tổ chức mỗi hai năm một lần tại những địa phương khác nhau trên thế giới. Hội nghị năm nay, lần thứ Chín, được tổ chức bởi Hiệp Hội Phụ Nữ Phật Giáo Sakyadhita và Hiệp Hội Phật Giáo Mã Lai.
--------------------
Seeking a Buddhist Mother Teresa

BY NG SI HOOI
Sunday June 18, 2006
PETALING JAYA: Someone like Mother Teresa could emerge among Buddhist women, to contribute to the people’s wellbeing and to be a source of inspiration to men and women of all faiths, said MCA president Datuk Seri Ong Ka Ting.

He said Buddhist women could draw up core teachings of their faith and belief to provide a better understanding of the religion as well as to promote local culture and religious values.

“Just like women from other faiths, Buddhist women have the intellectual and spiritual capabilities, leadership qualities and educational training to contribute towards making our community a better one,” Ong said when opening the Ninth Sakyadhita (Daughters of Buddha) International Conference on Buddhist Women near here yesterday.

More than 500 participants from 45 countries gathered at the Sau Seng Lum Exhibition Centre in Taman Putra Perdana, Puchong, for the conference, themed, Buddhist Women in a Global Multicultural Community.

Ong, who is Housing and Local Government Minister, said the conference theme was both timely and appropriate, as it highlights the important role that women play in Buddhism.

The event, held every two years in different parts of the world, is jointly organised this year by the Sakyadhita International Association of Buddhist Women and the Buddhist Association of Malaysia.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/6/18/nation/20060618090315&sec=nation