<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 24, 2006

No. 1011 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Những kẻ phá hoại đánh cắp cả tài sản của chùa miếu
Published on June 20, 2006
By Katy Brandenburg
Newa-Post Staf

BUCKEYSTOWN—Maryland, Hoa Kỳ- Trọng tâm giáo lý của Đạo Phật gồm bất bạo động, thiểu dục và thanh tịnh tâm ý.

Đối với những ai bất kính và có chủ ý phá hoại tài sản của trung tâm thiền định Phật Giáo như Chùa Xá Lợi theo Tatiana Robinson, là một cái tát vào mặt.

Cô Robison, chủ tịch The Eternal Spring Association, tổ chức từ thiện trông nom ngôi chùa, nói những kẻ xấu lợi dụng trung tâm thiền định như một nơi để mở hội từ khi khí hậu trở nên ấm áp.

“Họ xâm nhập bất hợp pháp và coi nơi này như là nhà của họ,” Cô nói, họ bất chấp mọi giới hạn và qui tắc, vứt bỏ rác rưới và lon beer khắp nơi. Những điều mà hầu như không thể xảy ra khi bạn làm chủ căn nhà của bạn”.

Tín chúng đến hành thiền hay lễ bái tại một trong các hang động của chùa đều phải quét dọn rác rưới hay sắp xếp đồ vật về lại chỗ cũ……..

Trong tháng vừa qua, những kẻ xâm nhập càng liều lĩnh hơn , Cô nói “Họ đập phá cửa sổ vỡ tung để xâm nhập trung tâm thiền định---một trang trại mới sửa sang với lối đi chung quanh, nhiều pho tượng và vườn hoa công viên ----và đánh cắp hoặc phá hủy các vật tượng tôn giáo, tranh ảnh, đèn nến, và các loại dụng cụ .

Ðiều tệ hại nhất, cô Robinson nói, những kẻ xâm nhập bất hợp pháp gần đây đập vỡ và đánh cắp pho tượng Phật bằng đá hoa, nhập cảng từ Vietnam và được mua bởi những Phật Tử cúng dường cho ngôi chùa.Với giá $200 , Cô nói.

Cô Robinson đã đệ trình đơn từ thưa kiện đến Văn phòng Quận Hạt Frederick, treo bảng thông cáo và thuê an ninh bảo vệ. Hệ thống giám sát chụp ảnh được thiết kế chung quanh 33 acre bất động sản, nhưng Phật Tử thì …xấu hổ cho việc bắt buộc phải làm những công việc ngăn ngừa này. Cô nói.

“ Những kẻ phá hoại này trước kia hẳn là đau khổ rất nhiều”, Cô nói. “Con người với tinh thần lành mạnh không thể có hành động như vậy. Thật mỉa mai họ lại đến một trung tâm Phật Giáo, bởi vì Đức Phật là một nhà chuyên môn trong việc giúp đỡ cho những người đau khổ.

Cô Robinson nói cô hy vọng các thủ phạm sẽ nhìn lại và suy nghĩ điều mình đã làm. Láng giềng và cha mẹ của họ cũng cần cảnh giác trong trường hợp họ tìm được đồ vật tài sản của chùa chiền.

Vandals steal artifacts from Buddhist retreat center
Published on June 20, 2006

By Katy Brandenburg
News-Post Staff

BUCKEYSTOWN -- The central philosophies of Buddhism include nonviolence, lack of attachment to material things and serenity of mind and spirit.
For someone to disrespect and vandalize the property of a Buddhist meditation center like Chua Xa Loi Temple is, according to Tatiana Robinson, a slap in the face.

Ms. Robinson, president of The Eternal Spring Association, the non-profit organization which oversees the temple, said trespassers have been using the retreat center as a place to party since the weather got warm.

"People have just come in and made themselves at home here," she said. "They have disregarded the signs and boundaries, left trash and beer cans all over. It's almost like you cannot feel at home on your own property."

People who come to meditate or pray at one of the temple's outdoor grottoes must often clean up litter or replace things that have been knocked down.

Within the last month, the intruders have been getting bolder, she said. They have smashed windows and broken into the meditation center -- a renovated barn surrounded by paths, statues and park-like landscaping -- and stolen or destroyed religious artifacts, paintings, candles and tools.

Worst of all, Ms. Robinson said, the vandals recently broke off and stole a 2-foot high marble statue of the Buddha, imported from Vietnam and paid for by temple members' donations. It is worth about $200, she said.

Ms. Robinson has filed several complaints with the Frederick County Sheriff's Office, hung signs and hired a security guard. Surveillance cameras are being installed across the 33-acre property, but it is a shame temple members are forced to take such measures, she said.

"The people who did this obviously have a lot of suffering," she said. "People with a balanced mind wouldn't do such acts. It's ironic that they came to a Buddhist center, because Buddha was such an expert in helping people with suffering."

Ms. Robinson said she hopes the perpetrators will look within and think about their actions. Neighbors and parents should also be aware, in case any found Buddhist objects or artifacts turn up.


http://www.fredericknewspost.com/sections/news/display.htm?storyid=49907