<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 6 23, 2006

No. 1012 (Hạt Cát dịch)

World Cup khiến tu sĩ Thái Lan bỏ bê nghi lễ khất thực buổi sáng.
June 22, 2006

Bangkok- Chư Tăng Thái Lan mệt mỏi vì thức khuya theo dõi World Cup đã bỏ bê đi bát buổi sáng khiến Phật tử …phiền lòng, một tờ nhật báo TháiLan tường trình như trên..

Tờ báo Nation có ghi lại câu chuyện của một nữ Phật tử dấu tên ở miền Bắc Chang Mai, Cô nói buổi lễ mừng sinh nhật của Cô bị thất bại bởi vì chư Tăng ở một ngôi chùa trong thành phố không thức dậy đi bát như thường lệ để nhận cúng dường mà cô đã chuẩn bị.

Người phụ nữ, không muốn cho báo chí biết tên, nói rằng một vị trưởng lão cho Cô biết rằng đa số tu sĩ trẻ đồng đạo với ông hãy còn ngủ bởi vì họ đã thức khuya để theo dõi World Cup được trực tiếp truyền hình kéo dài đến quá nửa đêm.

Hội Ðồng Tăng Già, bộ phận quản lý khoảng 10,000 ngôi chùa Phật giáo tại Thái Lan, không cấm chư Tăng xem World Cup nhưng nói rằng không nên để nó làm trở ngại cho các sinh hoạt tôn giáo.

Vị Sư Cả ở Chiang Mai, Sư Thep Wisuthikhun nói ông nhận được nhiều than phiền về “ Thái độ bất xứng” tại bảy ngôi chùa trong tỉnh.

Sư nói thêm với Reuters rằng “Giám sát thái độ của tu sĩ trẻ, đảm bảo rằng các hoạt động tôn giáo không bị ảnh hưởng bởi World Cup là trách nhiệm của vị trụ trì mỗi ngôi chùa”.

Ở quốc gia lân cận Cambodia , môt số khoảng 40,000 tu sĩ đã bị cảnh cáo rằng họ có thể bị trục xuất ra khỏi chùa nếu họ quá sôi nổi với World Cup.

Nếu họ gây ra tiếng động hoặc cổ võ khi đang xem thì sẽ bị mất đi tăng vị. ÐứcTăng Thống Non Nget đã nói với hãng thông tấn Reuters như trên trong tháng này.

Soccer-mad Thai monks too tired to take alms
22 June 2006

BANGKOK: Buddhist monks in Thailand are too tired to receive early morning alms because they are staying up late to watch the World Cup, a Thai newspaper reported.

The Nation quoted a woman in the northern city of Chiang Mai who said her birthday celebrations were ruined because monks at a city temple were not awake to receive her morning offering, a mandatory religious ritual in the predominately Buddhist country.

The woman, who declined to be identified, said she was told by a senior monk that most of his young colleagues were still asleep because they had stayed up to watch the games which can go on well past midnight.

The Sangha Council, which oversees the tens of thousands of Buddhist temples in Thailand, has not banned monks from watching the World Cup but said it should not interfere with religious activities.

Chiang Mai chief monk Phra Thep Wisuthikhun said he had received complaints about "inappropriate behaviour" at seven temples in the province.

"It is the duty of the abbot of each temple to supervise the behaviour of young monks, making sure that their religious activities will not be affected by the games," he told Reuters.

In neighbouring Cambodia, some 40,000 monks have been warned they could be defrocked if they became too excited while watching the games.

"If they make noise or cheer as they watch, they will lose their monkhood," Phnom Penh patriarch Non Nget told Reuters this month.

http://www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3708516a4560,00.html