<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 28, 2006

No. 1023 ( Hạt Cát dịch)
Tổng Thống Tích Lan: Khánh thành Tu Viện Minnesota Buddhist Vihara, Hoa Kỳ là một sự kiện đáng ghi nhớ.

By Walter Jayawardhana, Lanka Web, June 26, 2006

Los Angeles, USA -- “Trong một kỷ nguyên khi mà giáo lý Phật Giáo được ưa chuộng nhất trên thế giới, tôi cho rằng sự khánh thành Tu Viện Minnnesota là một sự kiện đáng ghi nhớ. Tôi hy vọng rằng sự chuyển vận truyền bá giáo pháp cao thượng này của Ðức Phật bởi vị khai mạc của ngôi tu viện sẽ được thành công”.Tổng Thống Tích Lan, Mahinda Rajapaksa, trong một thông điệp đặc biệt nhân buổi lễ khánh thành Tu Viện Minnesota Buddhist Vi Hara ở Hoa Kỳ đã nói như trên.

Ngôi chùa Phật Giáo thứ 31 được điều hành bởi chư Tăng Tích Lan ở Hoa Kỳ sẽ được khánh thành ngày 24 tháng 06, 2006, trong phong cảnh dòng sông Mississippi giữa một sự tập họp các Tăng sĩ xuất sắc của thành phố Minneapolis.

Ông Tổng Thống nói thêm “Ðây là một bằng chứng cho thấy ngày nay triết lý Phật Giáo đang dần chiếm lĩnh địa bàn nơi mà đa số các quốc gia Tây Phương đã bị chủ nghĩa vật chất ngự trị trước đó. Tôi lấy làm hoan hỷ khi biết rằng Tu Viện Minnesota Buddhist ở Hoa Kỳ, tu viện mà cho đến nay vẫn chia sẻ chung một khuôn viên với một ngôi chùa Việt Nam- sẽ được di dời đến địa điểm mới của riêng nó. Tôi hoàn toàn nhìn nhận rằng nếu không phải do những nỗ lực vô ngã và phụng sự vị tha mà Ngài Mahasangha đã truyền bá giáo pháp tại hải ngoại thì các diễn biến như hiện nay không thể nào thực hiện được".

ÐÐ Witiyala Seewalie, Sư Cả và là Trụ Trì Tu Viện Minnnesota , nói: “Ngôi chùa Phật Giáo do người Tích Lan điều hành đầu tiên tại Minnesota sẽ được khánh thành ngày 24, 06, 2006 tại khu đất mới sở hữu số 3401 đường số 4”.

Tu sĩ học giả, ÐÐ Seewali, cũng là người lãnh đạo Hội Paramadhamma Chethiya Pirivena ở Tích Lan nói ngôi chùa sẽ mở cửa rộng đón tất cả mọi hệ phái Phật Giáo như Theravada, Mahayana và Mật Tông và những hệ phái khácmà không có sự kỳ thị nào, Sư nói “Một nỗ lực đặc biệt, sẽ được thực hiện để mang giáo pháp cao thượng của Ðức Phật đến với người Mỹ”

Tham dự buổi lễ khai mạc khánh thành ngôi chùa gồm có đông đảo Tăng Sĩ xuất sắc, lãnh đạo các hội đoàn, các tự viện Tích Lan ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ và ở nước ngoài như Tích Lan, Tân Gia Ba , Anh Quốc v.v..Ngoài ra còn có sự hiện diện của Ðại Sứ Tích Lan ở Washington DC, Mr. Bernard Goonetilleke.

Sri Lankan President says opening of Minnesota Buddhist Vihara a remarkable event

By Walter Jayawardhana, Lanka Web, June 26, 2006

Los Angeles, USA -- “In an era when the Buddhist teaching is most wanted to the world. I treat the inauguration of the Minnesota Buddhist Vihara as a remarkable event. I wish the sublime motive of propagating the teaching of the Buddha by the inaugurators of this vihara be a success” said Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa issuing a special message in the event of the opening ceremony of the Minnesota Buddhist Vihara in the United States.

The thirty first Buddhist temple managed by Sri Lankan monks in the United States will be declared open , June 24, close to the scenic Mississippi river in the midst of a distinguished gathering of Buddhist monks in the city of Minneapolis .

The President further said, “It is quite evident that today the Buddhist philosophy is gaining ground in most of the western countries where materialism reigned earlier. I am glad to hear that Minnesota Buddhist Vihara in USA which had hitherto been sharing the premises of Vietnamese Buddhist Temple is to be shifted to a new location of its own. I fully realize that, had it not been for the selfless and dedicated efforts of the Ven. Mahasangha propagating Dhamma overseas, the present progress would not have been achieved at all.”

The first Sri Lankan managed Buddhist temple in the state of Minnesota will be declared open at the newly acquired property at 3401 North 4th Street Minneapolis, said Venerable Witiyala Seewalie the Chief Abbot and President of the Minnesota Buddhist Vihara Inc.

The scholar monk, Seewalie , who is also the head of the Paramadhamma Chethiya Pirivena in Ratmalana in Sri Lanka said the temple will be open for all Buddhist schools like Theravada, Mahayana and Vajrayana and other denominations without any discriminations. “A special effort ,” he said, “will be made to take Buddha’s sublime dharma to the Americans.”

A host of distinguished leaders representing Buddhist temples will be converging on Minneapolis to take part in the opening ceremony: Venerable Kurunegoda Piyatissa Nayaka Thero, Abbot New York Buddhist Vihara, New York, Venerable Walpola Piyananda Nayaka Thero, Abbot Dharma Vijaya Buddhist Vihara, Los Angeles, VenerablePallebage Chandrasiri Nayaka Thero, Abbot OregonBuddhist Vihara Oregon, Venerable Nakulugamuwe Sumana Maha Thero, President Society of Buddhist Volunteers, Singapore, Venerable Katugastota Uparatana Nayaka Thero, Abbot International Buddhist Center , Maryland, Venerable Maitipe Wimalasara Thero, Dharmavijaya Buddhist Vihara, Los Angeles.

The following lay diginataries also will participate: Mr. Bernard Goonetilleke, The Ambassador, Sri Lankan Embassy, Washington D.C., Mr. H.A. Podiappuhamy, Founder Sahana Foundation, London U.K. , Ms. Shani Wijay and Mr. and Mrs. Weerasooriya.

The ceremony which will start by hoisting American, Sri Lankan and Buddhist flags at 10.a.m., June 24 and will end by an hour long Maha Pirith chanting at 5 p.m. on the same day. A free lunch also will be served to the participating devotees following the alms giving to the Buddhist monks.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2866,0,0,1,0