<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 04, 2006

No. 1029 NEW (Hạt Cát dịch)

Lễ Hội Lạp Chúc: Triển lãm tác phẩm của điêu khắc gia từ 9 quốc gia.
NILA SINGKHIRI
Monday July 03, 2006

Bangkok- Ðiêu khắc gia nổi tiếng từ 9 quốc gia, kể cả Âu Châu và Hoa Kỳ, sẽ hợp tác để tạo tác tuyệt phẩm đèn sáp khắc chạm cho Lễ Hội Lạp Chúc sắp tới trong suốt Mùa An Cư Kiết Hạ bắt đầu vào tuần tới.

Phiên Triển Lãm Lạp Chúc điêu khắc Quốc Tế sẽ là một phần trong chương trình triển lãm Lễ Hội Lạp Chúc Ubon Ratchathani hằng năm, lễ được tổ chức bởi chính quyền cấp tỉnh với sự yểm trợ của Nhà Chức Trách Du Lịch Thái Lan, Ðại Học Silpakorn và Ðại Học Ratchathani Rajabhat để kỷ niệm 60 lên ngôi của Ðức Vua.

Chín điêu khắc gia quốc tế, được dẫn đầu do điêu khắc gia người Ấn, Madan Lal, người gần đây vừa thắng giải tranh tài đắp cát ở Trung Quốc.

Sarawut Duangchampa, một dòng tộc ở Thái Lan, sẽ đại diện quốc gia trong chương trình triển lãm.

Các kiểu mẫu sẽ được tập trung vào biểu tượng khoan hòa của quốc gia song song với diễn văn của Ðức Vua.

Kevin Seinstein, từ US, nói rằng anh đã đến Thái Lan vài lần nhưng đây là lần đầu anh đi về miền bắc. Anh nói rằng anh hoan hỷ đóng một vai trò trong sự kiện long trọng như thế.Buổi triển lãm sẽ được thực hiện vào hai ngày 10 và 11 tháng 07 tại sân Thung Si Muang.


CANDLE FESTIVAL: Show attracts sculptors from nine countries
NILA SINGKHIRI
Monday July 03, 2006

Bangkok- Ubon Ratchathani _ Famed sculptors from nine countries, including European nations and the US, will team up to create candle-carving masterpieces for the forthcoming Candle Festival during Buddhist Lent, beginning next week.

The International Candle Sculpture Show will be part of the annual Ubon Ratchathani Candle Festival, which is being organised by the provincial administration with the help of the Tourism Authority of Thailand, Silpakorn University and the Ubon Ratchathani Rajabhat University to commemorate the 60th anniversary of His Majesty the King's accession to the throne.

The nine handpicked sculptors will be led by India's Madan Lal, who recently won a sand-sculpting competition in China.

Sarawut Duangchampa, a household name in Thailand, will represent the country at the show.

The designs will focus on demonstrating national harmony in line with the King's speech.

Kevin Seinstein, from the US, said he had been to Thailand several times, but this was the first time he had travelled to the northeastern province. He said he was glad to be able to play a part in the grandiose event.

The July 10-11 show will be staged at the Thung Si Muang ground.

http://www.bangkokpost.com/News/03Jul2006_news05.php