<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 06, 2006

No. 1024 (Tinh Tấn dịch)

ThaiLand: Đại Hội Tak Bat Dok Mai

Hua Hin Today, ngày 25 tháng 06, 2006.

Hua Hin, ThaiLand Đại Hội Tak Bat Dok Mai là một nghi lễ Phật giáo mà các cư dân địa phương dâng hoa cúng dường đến Chư Tăng như một cách tạo công đức. Nghi lễ này chỉ tổ chức duy nhất tại tỉnh Saraburi. Thêm vào sự cúng dường cơm, thực phẩm, nhang, nến, và tứ vật dụng khác, nghi lễ Tak Bat Dok Mai gồm cả cúng dường hoa Dok Khao Phansa là loại hoa chỉ trổ vào mùa an cư kiết hạ..

Hoa Dok Khao Phansa, loại hoa vàng với cánh hoa tím nhỏ thường được tìm thấy trong tỉnh Saraburi. Khi hoa Dok Khao Phansa trở nên càng khan hiếm trong những ngày lễ này, hoa sen, hoa nhài và hồng được chấp nhận thay cho hoa Phansa trong lễ dâng hoa này.

Vào buổi sáng đầu tiên của Lễ nhập Hạ, cư dân trong cộng đồng tiến hành các sinh hoạt tạo công đức bằng cách cúng dường đến Chư Tăng tại chùa Wat Phra Buddhabat. Trước ngọ, các cặp vợ chồng trẻ mạo hiểm ven theo chân đồi trong rừng để hái hoa Dok Khao Phansa. Trong khi đó tại quận này, cuộc diễu hành thấp nến và diễu hành lễ “Tak Bat Dok Mai” hướng về công viên tu viện.

Giáo đầu nghi lễ phúc chúc dâng hoa được tổ chức vào buổi chiều, nhiều trò chơi truyền thống dân gian và trình diễn văn hóa là nét đặc thù của buổi lễ.

Các cuộc thi như đánh trống vũ liên hồi, vũ nến và các cuộc thi trang phục Thái luôn làm khán giả thích thú. Trong sự chuẩn bị lễ phúc chúc “Tak Bat Dok Mai”, Phật tử đứng xếp hàng dọc theo hai bên đường làm thành một đường dài kéo từ “Mondop” hay gọi là điện thờ tháp hình chớp 7 tầng (Mondop là tu viện thờ dấu chân Phật) và đường mòn dọc theo đường chính. Sự xếp hàng này tạo thành một lối đi cho hàng trăm Chư Tăng và Sa di đi qua để nhận sự cúng dường cao thượng.

Sau đó Chư Tăng bước lên bậc thăng cấp của Điện thờ dấu chân Phật nơi thờ cúng để tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Khi nghi lễ được hoàn tất, Phật tử rưới nước lên chân Chư Tăng và Sadi trong niềm tin rằng làm như vậy, các tội lỗi của người sùng kính sẽ được rửa sạch.

(tinhtan dịch)


Thailand: Tak Bat Dok Mai Festival


Hua Hin Today, June 25, 2006

Hua Hin, Thailand -- The Tak Bat Dok Mai is a Buddhist ceremony in which locals offer flowers to the monks as a way of making merit. The ceremony is unique to Saraburi province. In addition to the offerings of cooked rice, food, incense, candles and other conventional sacred items, the Tak Bat Dok Mai ritual includes offerings of Dok Khao Phansa flowers that only come into bloom during the Buddhist Lent.

The Dok Khao Phansa, the yellow flowers with smaller violet petals, is commonly found in Saraburi province. As the Dok Khao Phansa becomes an increasingly rare find these days, lotus, jasmine and rose have become acceptable alternatives for these floral offerings.


In the morning of the first day of the Buddhist Lent, residents of the community engage in merit-making activities by presenting offerings to the resident monks at the Wat Phra Buddhabat temple. Later in the morning, young couples venture out into the forested foothills to gather the Dok Khao Phansa flowers. Meanwhile in the district area, the candle procession and the "Tak Bat Dok Mai" procession head towards the temple courtyard.

As a prelude to the floral merit-making ritual which takes place in the afternoon, a variety of traditional folk games and cultural performances are featured.

Contests such as the long-drum dance, candle and Thai costume contests keep the audience entertained. In preparation for the "Tak Bat Dok Mai" merit-making ritual, Buddhist devotees line up along both sides of the street forming a long line that extends from the "mondop" or seven-tiered temple spire and trails back along the streets. This forms a passage along which hundreds of monks and novices file past to accept sacred offerings.

The monks then ascend to the Shrine of the Holy Footprint where the offerings received are in turn presented as a tribute to the Lord Buddha. Once the ritual has been completed, the Buddhist devotees pour water over the feet of the monks and novices in the belief that in doing so, the sins of the worshippers are washed away.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2868,0,0,1,0