<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 11, 2006

No. 1043 (Tinh tấn dịch )

Con đường chông gai dẫn đến giác tĩnh

Được viết bởi Alison White, News Shopper, ngày 4 tháng 07, 2006.

Phật tử tại Gravesham đã nhìn thấy giấc mơ của họ về một ngôi chùa đã bị vỡ tan bởi những kẻ bạo động. Nhưng hiện nay một ngôi chùa mới với ngân quỹ tự túc gần hoàn thành nhờ vào sự giúp đỡ của những người thiện nguyện.

Gravesham, Anh Quốc Cộng đồng Phật giáo tại Gravesham đã nhìn thấy một phần nào thất vọng. Những cố gắng để thành lập một tu viện cố định đã bị tàn rụi bởi sự phá hoại và hỏa hoạn.
Những kẻ đốt phá đã tấn công 3 lần trong năm qua vào một tòa nhà mà Phật tử đang cố gắng chuyển thành một ngôi chùa ở đường Colyer, tỉnh Northfleet.

Tòa nhà này đã trở thành một mục tiêu của những kẻ bạo động đã đập vỡ cửa sổ, tháo gở bảng gỗ treo ngoài chùa và ném đá vào một vị Tăng.Sau hai tháng đốt phá tàn nhẫn và sự thịệt hại đến vật còn lại cuối cùng đã xảy ra khi mặt tiền của tòa nhà đã bị phá đổ.
Phật tử đã dốc lòng đi tìm một nơi cư trú, vì tỉnh Kent không có một tu viện, cho nên thiện tín đã gặp nhau tại một nơi hội họp tạm thời hay di chuyển đến tỉnh Wimbledon.
Nhưng hiện nay 250 tín đồ lập một ngôi chùa mới sau khi thỏa thuận thuê Trung Tâm Cộng đồng đường Rose tại đường Rose, tỉnh Northfleet cho 10 năm tới.
Ngôi chùa này sẽ hình thành một nơi cư trú cho một vị Tăng Thái Lan.
Phật giáo đặt trọng tâm vào sự phát triển tâm linh cá nhân và đạt được minh sát về bản chất của đời sống. Đức tin không đặt vào Thần Linh.

Phật tử dùng thiền định để tự phân tách tâm và cảm thọ để trở thành hoàn toàn tỉnh giác.
Chủ tịch hội Phật giáo tại Gravesham, Ông Harry Smith tin rằng con đường chông gai để thành lập một ngôi chùa đã xảy ra vì một nguyên nhân.
Ông nói rằng thành lập một ngôi chùa là một vinh dự vĩ đại cho Phật tử vì đây là duyên lành nhất của việc tạo công đức cho đời sống kế tiếp.
Nhiều người thiện nguyện, cả Phật tử và những người tôn giáo khác đã cúng dường thời gian và dụng cụ cho chùa bằng chính ngân quỹ của họ.
Trong số cúng dường là 1,600 Anh kim cho thảm, 1,000 Anh kim cho ba tháng thuê nhà và cúng dường hệ thống nước, Ông Smith đã nói như trên.
Bên trong chùa là Tăng phòng nằm phía sau Tượng Phật. Sư sẽ có một chỗ trống để tụng kinh, văn phòng và một nơi hành thiền.
Ông Smith, hiện là Thị Trưởng của Gravesham phát biểu rằng một khi tòa nhà được hoàn tất sẽ mở trọn ngày với ý nghĩa “cửa chùa rộng mở” đến cộng đồng.
Buổi khai mạc chính thức được hoạch định mời đại sứ Thái Lan và các viên chức từ Tòa Đại Sứ Thái đến tham dự.
Phật tử tại Gravesham đang hy vọng rằng đủ tài chánh để mua chùa thành một nơi cư trú. Trưởng y tá Ông Smith nói: “Hy vọng công việc sẽ thành tựu tốt đẹp.”
“Giấc mơ của chúng tôi đã bị vỡ tan và chúng tôi đã cố gắng khôi phục lại và dường như chúng tôi đã giải quyết được việc ấy. Sự việc này xảy ra nhằm một mục đích.”
Một vị 53 tuổi nói rằng chìa khóa đem đến hài hòa tôn giáo tại Gravesham là mọi người chấp nhận sự khác nhau của các tôn giáo khác. Ông nói thêm rằng “cuối cùng, phương cách theo một tôn giáo đều giống nhau cho mọi người.”.
“Phật giáo thật sự là một triết lý rất an lạc.”

(tinhtan dịch)

Rocky road to enlightenment

By Alison White, News Shopper, July 4, 2006

Buddhists in Gravesham had seen their dreams for a temple "smashed" by vandals. But now a new self-funded temple is close to completion after help from volunteers. ALISON WHITE finds out more.

Gravesham, UK -- Gravesham's Buddhist community has seen its fair share of disappointment. Attempts to establish a permanent temple have been blighted by vandalism and deliberate fires.

Arsonists struck at a building Buddhists were trying to convert into a temple in Colyer Road, Northfleet, three times last year.

The building became a target for vandals who smashed windows, stripped wooden panelling from the outside of the cottage and threw stones at a Buddhist monk.
continued...

After two months of relentless arson and criminal damage the last straw came when the front wall of the building was ripped away.

Buddhists were keen to find a permanent home, as Kent does not have a temple, so devotees either met in temporary accommodation or travelled to Wimbledon.

But now the 250 devotees have a new temple after agreeing to rent the Rose Street Community Centre in Rose Street, Northfleet, for the next 10 years.

The temple will form a permanent home for a Buddhist monk from Thailand.
Buddhism focuses on personal spiritual development and gaining an insight into the nature of life. The faith does not follow a God.

Meditation is used by Buddhists to separate themselves from thoughts and feelings to become fully aware.

Chairman of the Buddhists in Gravesham, Harry Smith, believes the rocky ride to establishing a temple happened for a reason.

He said building a temple is a great honour for Buddhists as it is the best way of earning merit in their next life.

Many volunteers, both Buddhists and people from other faiths, have donated time and equipment to the temple, which was completely self-funded.

Among the donations made was £1,600 for carpet, £1,000 for three months' rent and an offer of free plumbing, said Mr Smith.

Inside the temple is the monk's accommodation, who will live behind an image of a Buddha. He will have a large space for prayer, offices and an area for meditation.

Mr Smith, who is currently mayor of Gravesham, says once the building is finished it will be open all the time operating a "open-door policy" to the community.

An official opening is planned with the Thailand ambassador and officials from the Thailand Embassy invited along.

Buddhists in Gravesham are hoping enough money can be raised to buy the temple as a permanent home. Lead nurse Mr Smith said: "Hopefully it will work very well.

"We had our dreams smashed and we tried to start again and it looks like we have managed it. "It has happened for a purpose."

The 53-year-old says the key to religious harmony in Gravesham is people accepting other religions' differences. He said: "At the end of the day following a religion is the same for everybody.

"Buddhism really is a very peaceful philosophy."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,2886,0,0,1,0