<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 14, 2006

No. 1047 ( Hạt Cát dịch)

Du khách Hàn Quốc viếng thăm viện BảoTàng Phật Giáo Pakistan

Bureau Report

PESHAWAR, July 12: Mối liên hệ văn hóa 1600 năm giữa các quốc gia Phật Giáo trong vùng bao gồm cả Pakistan và Ðại Hàn, căn cứ theo nhà khảo cổ Giáo Sư Prof Fidaullah Sehrai, một chuyên gia về nền văn minh Gandhara Phật Giáo. Ông đã phát biểu trong một buổi diễn thuyết cho một nhóm du khách từ Ðại Hàn đến viếng thăm Viện BảoTàng Peshawar, một nguồn tin báo chí cho biết như trên hôm thứ Tư.

Giáo Sư nói rằng Phật Giáo được danh tăng Marananda giới thiệu đến Pakche, một địa phương thuộc Hàn Quốc vào năm 384 sau Tây Lịch .

Ông nói thêm "Phật Giáo Ðại Hàn hiện đại thực sự là do kết hợp bởi niềm tin Phật A Di Ðà hoặc Bồ tát Di Lặc. Ðã có nhiều tu sĩ từ Gandharan và các vị thần linh, nữ thần khác cũng du hành đến Tây Tạng, Trung Quốc, Ðại Hàn, Nhật Bản, Mông Cổ và những quốc gia khác để rồi sau đó trở thành một phần tín ngưỡng trong Phật Giáo"

Ông thêm "Hình tượng Ðức Phật đầu tiên trong nhân dáng được tạo tác tại Gandhara là một tặng phẩm vĩ đại cho thế giới Phật Giáo". Ông cũng trình bày vắn tắt nguyên nhân sự hưng thịnh và suy tàn của nền nghệ thuật Gandhara.

Nhóm du khách Hàn Quốc cũng đã đi thăm viếng một vòng viện bảo tàng, nơi trưng bày rất nhiều hình tượng ÐứcPhật và các di vật lịch sử của nền văn minh Gandhara.
Korean team visits Peshawar museum
PESHAWAR, July 12: Cultural relations between the areas comprising Pakistan and Korea are 1600 years old, according to archaeologist Prof Fidaullah Sehrai, an expert on the Buddhist civilisation of Gandhara.

He was delivering a lecture arranged for a group of tourists from South Korea at Peshawar museum, according to a press statement issued here on Wednesday.
.
Prof Sehrai said that it was the famous monk Marananda, a native of Chota Lahore in Swabi district who introduced Buddhism to Pakche, a part of Korea in 384 AD.

The modern Korean Buddhism is in fact ‘Zen Buddhism tinged with a belief in Amitabh Buddha or Maitreya Bodhisttva’, Prof Sehrai said. He said that various Gandharan monks and other gods and goddesses also travelled to Tibet, China, Korea, Japan, Mongolia and other countries and became an important part of Buddhism, he said.


The first Buddha image in human form was created in Gandhara which is its greatest gift to the world of Buddhism, Prof Sehrai said.


He also briefed the tourists about the rise and fall of Gandhara art.

The Korean tourists also went round the museum which had displayed various Buddha statues and historic items of Gandhara civilisation.


http://www.dawn.com/2006/07/13/nat18.htm