<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 13, 2006

No. 1042 ( Hạt Cát dịch)

Chính phủ Thái Lan hứa hẹn sẽ bảo vệ chư Tăng miền Nam trong mùa An Cư.

BANGKOK, July 10 (TNA) - Chư Tăng ở những ngôi chùa dọc theo biên giới miền Nam sẽ được bảo vệ an t òan trong suốt ba tháng mùa An Cư Kiết Hạ bắt đầu hôm thứ Ba 12 tháng 07, 2006. Phó Thủ Tướng Pol. Gen. Chidchai Vanasatidya tuyên bố như trên hôm thứ Hai.

“Tôi đã giám sát cặn kẽ tình hình ở những vùng sâu miền Nam và nhận thấy không có điều gì đáng lo âu.” Ông đã nói với giới truyền thông trong buổi lể khai mạc một khóa huấn luyện đạo đức tại Hiệp Hội Thai Bar.

Ông nhấn mạnh “Nhưng lực lượng bảo vệ trong vùng vẫn chuẩn bị khấn trương theo dõi với sự nhận định chính xác để bảo vệ chư tăng địa phương trong suốt mùa An Cư Kiết Hạ bắt đầu hôm 11 tháng 07, 2006”.

Ðược hỏi lực lượng bảo vệ có dàn quân ở các chùa trong vùng trong suốt mùa An Cư không thì ông Phó Thủ Tướng nói ông để việc sắp xếp vấn đề đó cho nhà hữu trách địa phương quyết định trong từng trường hợp căn bản.

Trong thời gian đó, dân chúng Thái ở khắp các nơi đang cúng dường tạo phước trong đêm trước ngày Nhập Hạ để hồi hướng cho Ðức Vua trong dịp Kỷ Niệm 60 năm đăng quang của Ngài.

Tại Trung tâm Phật Giáo Buddhamonthon thuộc tỉnh Nakhon Pathom, hàng ngàn Phật tử Thái Lan mặc áo T shirt hoặc Polos màu vàng, tham dự một buổi trai tăng dâng cúng vật dụng thực phầm đến cho 999 vị tăng hôm sáng thứ Hai. Khi được phỏng vấn bởi một phóng viên của thông tấn TNA, nhiều người trong số họ nói rằng họ muốn làm thiện sự tạo phước để hồi hướng đến Ðức Vua khả kính của họ trong dịp khánh hạ 60 năm đăng quang của Ngài trong năm nay và khánh tuế 80 trong năm tới.

Government promises to protect southern monks during Buddhist Lent

BANGKOK, July 10 (TNA) - Monks at temples across Thailand's southern border region will be well protected during the three-month Buddhist Lent, which will begin Tuesday, Deputy Prime Minister Pol. Gen. Chidchai Vanasatidya promised here on Monday.

"I've closely monitored the situation in the deep South and found nothing worrying," he told journalists when inaugurating an ethics training course at the Thai Bar Association.

"But security forces in the region have prepared intensified surveillance with well-placed measures to protect local monks during the Buddhist Lent, which will begin on July 11," he noted.

Asked whether more security officers would be deployed at temples in the region during the Buddhist Lent, the deputy premier said he would leave the disposition of that issue for local authorities to decide on a case by case basis.

Meanwhile, Thais across the country are doing merit making on Monday, the Eve of Buddhist Lent, to pay tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

At Buddhamonthon Buddhist Centre in the central province of Nakhon Pathom, thousands of Buddhist Thais, wearing yellow polos or T-shirts, attended a ceremony of offering alms to 999 monks Monday morning.

When interviewed by a TNA reporter, many of them said they intended to perform good deeds during the Buddhist Lent to pay tribute to His Majesty the King on the auspicious occasions of His Majesty's anniversary of 60 years on the throne this year and his 80th birthday anniversary next year.

Yellow is the colour of Monday, signifying that His Majesty the King was born on that day, December 5, 1927. (TNA)--E002

http://etna.mcot.net/query.php?nid=23216