<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 15, 2006

No. 1045 (Tinh Tấn dịch)

Cư dân tỉnh Phuket viếng thăm các Tu viện trong Lễ hội mùa An cư kiết hạ

Thainews, ngày 11 tháng 07, 2006

Phuket, ThaiLand –Những trận mưa đầu mùa phủ xuống khắp kinh thành đánh dấu khởi đầu “sự tu học trong mùa mưa ” của Phật giáo và mùa An cư Kiết hạ hay còn gọi là “Phansa”. Trong suốt thời gian này, Chư Tăng nhập hạ tại các tu viện.

Mùa An cư Kiết hạ được Phật tử cử hành nghiêm chỉnh và định rõ như những ngày lễ quốc gia. Đây cũng là thời gian thuận lợi cho các lễ xuất gia trong Phật giáo để đánh dấu một thời điểm của phục hồi tâm linh. Nhân dịp kỷ niệm lễ tôn giáo toàn quốc, dân tỉnh Phuket từ tất cả tầng lớp trong xã hội cũng viếng thăm các tu viện để tham dự các nghi lễ Phật giáo này.

Tại chùa Charoen Samanakit, Thị trưởng thành phố Phuket Bà Somjai Suwansuppana đã đưa các viên chức và cộng sự viên của bà đến cúng dường nến theo truyền thống và tứ vật dụng đến Chư tăng cho 3 tháng An cư Kiết hạ. Những vật dụng cung cấp ánh sáng như nến, đèn lồng và đèn dầu được tượng trưng cho sự cúng dường cao thượng vì người ta tin rằng cúng dường như vậy sẽ đem đến cho Chư Tăng sự trong sáng thân và tâm.

Cũng như chùa Wichit Sangkaram nơi khoảng 500 học sinh từ trường Satree Phuket đi nhiễu quanh chánh điện 3 vòng với nến, hương nhang và bông hoa. Trong thời gian đó, sáng sớm thứ Bảy, một cuộc diễn hành nến Pansa trang nghiêm được tổ chức bởi Văn phòng Thành phố Phuket với 5 tổ chức tham dự. Đoàn diễn hành được trang trí ngoạn mục trước khi được đưa đến các chùa khác nhau vào buổi sáng Chủ Nhật.

Chiều qua, Phật tử đã viếng thăm các chùa để thấp nến và đi nhiễu vòng quanh chánh điện tại các chùa gần nhà Phật tử. Mùa an cư kiết hạ được tin rằng là thời gian để dành hết cho tu học và hành thiền. Chư Tăng ngụ tại chùa và không du hành ra ngoài trong thời gian 3 tháng hạ, khởi sự từ ngày đầu tiên sau mùa trăng tròn của tháng thứ tám Âm lịch (tức tháng 7 Dương lịch) cho đến ngày rằm trăng tròn của tháng mười một Âm lịch (tức tháng 10 Dương lịch).
Thuở xưa, luật này được đề ra để tránh cho Chư Tăng giẫm đạp côn trùng và lúa gạo khi Chư Tăng đi trì bình để nhận sự cúng dường từ các dân làng.

(tinhtan dịch)

Phuket's residents visit temples in commemoration of the Buddhist lent

Thaisnews, July 11, 2006

Phuket, Thailand -- As the seasonal monsoon rains descend over the kingdom, it marks the beginning of the Buddhist "rain retreat" and the Buddhist Lent, or "Phansa", during which all Buddhist monks retreat to the temples.

Strictly observed by Buddhists and designated as public holidays this is also an auspicious time for Buddhist ordinations as it marks a period of spiritual renewal. Celebrating the religious occasion nationwide, people in Phuket from all walks of life also visited temples to perform religious ceremonies.

At Charoen Samanakit temple the Phuket City Mayor Somjai Suwansuppana led her officials and staff to present the traditional candles and necessities to monks for the 3 month period of the Buddhist lent. Items that provide light such as candles, lanterns and lamp oil are deemed to be particularly important offerings as it is believed that they provide monks with illumination physically and spiritually.

Likewise at Wichit Sangkaram temple where around 500 students from Satree Phuket school walked around the chapel for three times with candles, incense sticks and flowers. Meanwhile earlier on Saturday a grand Pansa candle parade procession was organized by the Phuket City Office with 5 organizations participating. They were spectacularly decorated before being presented to various temples on Sunday morning.

Yesterday evening Buddhists visited temples to perform the candle walks around the chapel at temples near their homes. The Buddhist Lent is believed to be a time devoted to study and meditation. Buddhist monks remain within the temple grounds and do not venture out for a period of three months starting from the first day of the waning moon of the eighth lunar month (in July) to the fifteenth day of the waxing moon of the eleventh lunar month (in October).

In former times, this was done to prevent monks from trampling upon rice paddies when they venture out to receive offerings from the villagers

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2908,0,0,1,0