<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 26, 2006

No. 1059 (Upekha dich)
Kinh điển Phật Giáo Hán tạng được dịch sang tiếng Việt trong vòng một ngày.

by Giao Huong, translated by Hoang Bao, Thanh Nien Daily, July 19, 2006

Saigon , Vietnam - July 19, 2006 - Kinh điển Phật Giáo thuộc Hán tạng gồm khỏang 2000 bộ kinh với hơn 70 triệu từ vựng tiếng Hán được chuyển ngữ sang tiếng Việt Nam chỉ trong một ngày bởi một lập trình điện tử mới được phát kiến tại Mỹ Quốc.

Hán Tạng Kinh chứa đựng các văn bản và Kinh Điển Nguyên Thủy và Ðại Thừa được chuyển ngữ sang tiếng Việt nam trong vòng 28 giờ, mặc dù việc chuyển ngữ còn đôi chút thô thiển.

Trung Tâm nghiên cứu quốc học Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phật Giáo Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu công trình chuyển ngữ.

Tại hội trường, Bác Sĩ Trần Tiễn Khanh, một người Mỹ gốc Việt, nói ông và nhóm Tuệ Quang ở Mỹ Quốc, một nhóm nghiên cứu Phật Giáo và chuyển ngữ kinh điển đã phát kiến và hoàn chỉnh lập trình điện tử dịch Việt từ chữ Hán trong vòng 2 năm qua.

Ông Khanh nói mặc dù bộ Kinh Hán tạng đã được chuyển dịch phần phiên âm chính yếu nhưng cũng còn cần thêm hai năm khác cho khoảng 50 Chư Tăng Việt Nam và các nhà nghiên cứu chuyên môn diễn giải và hiệu đính, cũng như phối kiểm các bản dịch.

Bác Sĩ Khanh nói nhu liệu của máy vi tính chỉ cần 10 giây để chuyển ngữ các bài Kinh ngắn ngọn như Amita( A Di Đà), Bhaisajyaguru ( Bát Nhã) hay Kim Cang (Vajra), những phần tinh túy của Kinh Ðiển Hán Tạng.

Kinh điển Hán tạng này được chuyển ngữ từ hệ thống văn bản điện tử phát triển trong nhiều năm qua bởi Hiệp Hội Kinh Ðiển Ðiện Tử Phật Giáo Trung Hoa, hiệp hội đã tặng cho nhóm Tuệ Quang một phiên bản hồi năm 2002.

Kinh Hán Tạng được chuyển dịch sang tiếng Hán từ tiếng Sanskrit hơn ngàn năm giữa thời hậu Hán và triều đại nhà Nguyên Trung Hoa.

Chinese Buddhist scripture translated to Vietnamese in one day

by Giao Huong, translated by Hoang Bao, Thanh Nien Daily, July 19, 2006

Sai Gon, Vietnam -- A Buddhist scripture comprising over 2,000 texts preserved in nearly 70 million Chinese characters has been translated into Vietnamese in just one day using a new computer program developed in the US.


The Chinese Buddhist Canon, which contains texts or sutras from Nikaya and Mahayana schools has been translated into Vietnamese within only 28 hours, though the rendition is somewhat crude.

On Tuesday, the Center for Vietnamese National Studies and the Vietnam’s Buddhist Research Institue held a press conference in Ho Chi Minh City to introduce the translation program.

At the conference, Doctor Tran Tien Khanh, a Vietnamese-American said he and the US-based Tue Quang foundation – a group of Vietnamese-Americans dedicated to Buddhist research and translation – has developed and perfected the computer program during the last two years.

Khanh said though the Chinese Buddhist Canon has already been translated in principle, another two years is needed for around 50 Vietnamese monks and experts to edit and proofread the translation.

Khanh said the software only took 10 seconds to translate short sutras like the Amita, Bhaisajyaguru or Vajra, which all compose the Chinese Buddhist Canon.

The scripture was translated from the electronic texts developed over the years by the Chinese Buddhist Electronic Text Association which donated the Tue Quang foundation a copy in 2002.

The Chinese Buddhist Canon was translated into Chinese scripts from the original Sanskrit language for over a thousand years between the later Han and the Yuan dynasty in China.

The scripture contains guidance on secular and philosophical matters attributed to Siddhartha Gautama himself – the Buddhism founder – or his disciples, just as the Holy Bible is attributed to Jesus Christ and his followers.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2931,0,0,1,0