<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 25, 2006

No. 1058 (Upekha dich)

Chư Tăng bắt đầu cuộc hành trình "Theo dấu chân Ngài Huyền Trang"

GUANGZHOU: July 20, 2006- Như một phần chương trình đón chào "Năm hữu nghị Trung Hoa -Ấn Độ", hai tu sĩ từ Hoa lục và Mingxian Đài Loan và Huizai bắt đầu cuộc hành trình tới Ấn Độ ngày hôm qua trong dự án theo bước chân Ngài Huyền Trang, một danh tăng Phật Giáo.

Một buổi lễ long trọng được tổ chức hôm qua để tiễn đưa Chư Tăng từ Quảng Châu đến Tây An, điểm khởi đầu cuộc hành trình của họ.

Trong vòng 4 tháng tới đây họ sẽ theo dấu bước chân của Ngài Huyền Trang, một nhà hành hương Phật Giáo đã đến Ấn Độ khoảng 1,300 năm trước để nghiên cứu và thỉnh kinh . Ông trở lại Trung Quốc sau 17 năm.
Hai tu sĩ trong chuyến du hành sẽ đi qua Thiểm Tây, Cam Túc, Tân Cương ở Trung Quốc trước khi xuyên qua Pakistan và Nepal trên đường đến Nalanda. Ngôi tu viện từng là trung tâm Phật học nổi tiếng tạ Ấn Ðộ.

Ngài Huyền Trang du hành từ kinh đô Trường An hiện nay là Tây An, thuộc vùng tây bắc tỉnh Thiểm Tây đến Ấn Độ để thu thập và nghiên cứu kinh điển

Nhưng không giống như Ngài Huyền Trang, những người nối gót chân Ngài không phải là tầm cầu kinh điển Phật Giáo. Chuyến du hành của họ nhằm mục đích cải thiện việc truyền thông và giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Ấn Ðộ. TT Thánh Huy (Shenghui), phó chủ tịch Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc trong buổi lễ ngày hôm qua đã nói như trên.

Dự án, được phối hợp tổ chức bởi Hội Phật Giáo Trung Quốc, Hiệp hội Hữu Nghị Nhân Dân Trung Quốc và Trung Tâm nghiên cứu Huyền Trang cũng nhằm mục đích khuyến khích tinh thần nhẫn nại trong việc đề cao Phật Giáo..

Ông nói “Ngài Huyền Trang tầm cầu văn bản chánh gốc của kinh điển Phật Giáo bằng cách hành hương đến Ấn Độ và dịch thuật kinh điển sang Hán Ngữ”.

“ Hôm nay, tinh thần nhẫn nại của Ngài Huyền Trang vẫn được tôn trọng và khuyến khích, cuộc du hành của những người thừa kế Ngài sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về Đạo Phật”.

Tổng cộng có 108 tăng sĩ từ Hoa Lục, Đài Loan, Hongkong và Ma Cao cùng 4 diễn viên lớn trong loạt phim truyền hình “Tây Du Ký “ - bộ phim hư cấu dựa theo tiểu sử của Ngài Huyền Trang - cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm qua.

Monks retrace historic journey of Xuanzang

GUANGZHOU: As part of the celebrations for the Year of China-India Friendship, two Buddhist monks from the Chinese mainland and Taiwan Mingxian and Huizai started a journey to India yesterday to follow the footsteps of Xuanzang, a famous Buddhist predecessor.
A grand ceremony was held yesterday to see off the monks from Guangzhou to Xi'an, which is the starting point of their journey.
Over the next four months they will follow in the footsteps of Xuanzang, a Buddhist pilgrim who went to India some 1,300 years ago to obtain Buddhist scriptures and study. He returned to China 17 years later.
They will pass through Shaanxi, Gansu and Xinjiang in China before crossing Pakistan and Nepal on their way to Nalanda, the once famous temple of Buddhist learning in India.
Xuanzang travelled from the city of Chang'an, which is now Xi'an in Northwest China's Shaanxi Province, to India to obtain Buddhist scriptures and study.
But unlike Xuanzang, his successors are not looking for Buddhist scriptures.
"The journey aims to better promote communication and cultural exchange between China and India," said the venerable Shenghui, administrative vice-president of the China Buddhist Association, at yesterday's ceremony.
The project, which is co-organized by the China Buddhist Association, the Chinese People's Association for Friendship and the China Xuanzang Research Centre, is also to promote Xuanzang's enduring spirit in promoting Buddhism, he said.
"Xuanzang kept searching for the real Buddhist scriptures by travelling to India and translated the texts into Chinese," he said.
"Today, his enduring spirit should still be respected and better promoted and his successors' journey will help give the public a better understanding of Buddhism."
A total of 108 monks from the Chinese mainland, Taiwan, Hong Kong and Macao and four major actors in the TV series "Journey to the West," which is based on Xuanzang's story, also attended yesterday's ceremony.
Source: China Daily


http://english.peopledaily.com.cn/200607/20/eng20060720_284847.html