<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 29, 2006

No. 1066 (Hạt Cát dịch)

Phật tử tại 500 thành phố đồng loạt ngồi thiền rải tâm từ.

Friday July 28, 8:59 am ET

Dự trù sẽ có 27 thành phố ở Hoa Kỳ tham gia chiến dịch và 100 Triệu câu chú được tụng đọc.

SAN FRANCISCO, California, July 28 /PRNewswire/ --Phật tử tại hơn 500 thành phố trên thế giới sẽ đồng loạt cùng nhau ngồi thiền trong 3 ngày và đêm, bắt đầu tối Chủ Nhật 30 tháng 07, 2006.

Căn cứ theo Trung Tâm Phật Giáo Kim Cang Thừa ( Diamond Way) thuộc hệ phái Karma Kagyu, động cơ của họ nhằm mục đích tăng trưởng từ tâm, khai phóng và hòa bình cho thế giới.

Tại Hoa Kỳ , Phật tử Tây Phương trong hơn 27 trung tâm sẽ cùng nhau hành thiền cho một thế giới tốt hơn. Phong trào ngồi thiền đồng loạt trên khắp thế giới sẽ bắt đầu ở thành phố Kassel. Ðức Quốc, nơi mà vài ngàn Phật tử từ 45 quốc gia tụ tập cho cuộc gặp gỡ hằng năm Phật Giáo lớn nhất Âu Châu hôm 26 tháng 07. Trung tâm sẽ được kết nối trong 72 giờ trên đường truyền âm live stream trên Internet.

" Trong khi chúng ta hành thiền cho một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta biết rằng một thế giới tốt đẹp hơn bắt đầu bằng chính bản thân chúng ta", Jesper Jorgensen, từ Trung Tâm Phật GiáoSan Francisco nói như trên, ông thêm "Mỗi cá nhân phải tự học hỏi làm cách nào để tránh giận dữ và phát triển trí tuệ cùng từ bi, như thế thì cộng đồng và quốc gia cuối cùng cũng có thể làm giống như vậy. Hành thiền sẽ khơi dậy những khả năng này đang có sẵn nơi mỗi người chúng ta nhưng chúng thường bị lắng chìm mất trong đời sống hằng ngày".

Thiền Tâm Từ là một pháp hành quan trọng trong hệ phái Kim Cang Thừa cũng là Phật Giáo Tây Tạng. Bắt đầu vào tối Chủ Nhật, tham dự viên sẽ thay phiên tụng câu chú "Om Mani Peme Hung" trong 3 ngày đêm và sẽ được lặp đi lặp lại để đếm số. Kết quả sẽ được thu thập và chuyển đến Kassel qua Internet. Tất cả trong tất cả, hơn 100 triệu câu chú được dự trù là sẽ được cùng tụng đọc.

Sự kiện được khởi xướng bởi Lama Ole Nydahl. Người đã được đào tạo thành một tu sĩ Lama Phật Giáo bởi ngài Gyalwa Karmapa, vị trưởng lão của truyền thống Tây Tạng Karma Kagyu 35 năm trước, kể từ đó, Lama Ole Nydahl mang kiến thức và Pháp hành thiền tâm từ Phật giáo đến hàng trăm ngàn người ở Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu và Úc Châu, theo ước muốn của Ngài Karmapa.

Buddhists in 500 Cities Meditate for More Compassion
Friday July 28, 8:59 am ET
100 Million Mantras Expected - 27 Cities in the US Involved


SAN FRANCISCO, California, July 28 /PRNewswire/ -- Buddhists in more than 500 cities around the world will meditate together for three days and nights simultaneously, starting Sunday, 30 July. According to the Diamond Way Buddhist Centers of the Karma Kagyu Lineage, their motivation is more freedom, compassion and peace in the world.


In the US, Western Buddhists in more than 27 centers will meditate together for a better world. The world wide meditation marathon starts in the German city of Kassel, where several thousand Buddhists from 45 countries have come together at Europe's largest annual Buddhist gathering on July 26. The centers will be linked via a 72-hour live streaming on the internet.

"While we are meditating for a better world together, we know that a better world starts with ourselves", said Jesper Jorgensen from the Buddhist Center in San Francisco. "Each individual must learn how to avoid anger and develop wisdom and compassion so that communities and countries can eventually do the same. The meditation activates these qualities within ourselves that are already present, but often get lost in everyday life", said Jorgensen.

The meditation of the Buddha of compassion ('Chenrezig' in Tibetan) is an important part of Diamond Way Buddhism which is known as Tibetan Buddhism also. Starting Sunday night, changing participants of the marathon will recite the mantra "Om Mani Peme Hung" for three days and nights, counting the repetitions. The results are being collected and transferred to Kassel via internet. All in all, more than 100 million mantras are expected to come together.

The event has been initiated by Lama Ole Nydahl. The 65 year old Dane was trained a Buddhist Lama by His Holiness the Gyalwa Karmapa, the head of the Tibetan Karma Kagyu Tradition, 35 years ago. Since then, he has brought Buddhist knowledge and meditation to hundreds of thousands of people in Europe, America, Asia and Australia, following the wishes of the Karmapa.

Media Contact: Jesper Jorgensen: +1-415-269-37-51

http://biz.yahoo.com/prnews/060728/ukf001.html?.v=71