<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 27, 2006

No. 1064 (Hạt Cát dịch)

Hoa Lục cảnh cáo Gia Nã Ðại: Trao tặng giải thưởng cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma có thể làm tổn thương mối quan hệ.

Ottawa- Canada, July 26 , 2006. Hôm thứ Tư 26 tháng 07 , 2006, Hoa Lục đã cảnh cáo Gia Nã đại rằng trao tặng giải công dân danh dự cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma có thể làm tổn thương mối quan hệ giữa hai quốc gia, mối quan hệ từ bấy lâu và ngày càng trở nên vững mạnh hơn.

Quốc Hội Canada đã đồng lòng phê chuẩn giải thưởng danh hiệu công dân danh dự trong tháng vừa qua, danh hiệu sẽ được dành trao tặng cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma khi Ngài viếng thăm Vancouver vào đầu tháng 9.

Sự vinh danh lần này đánh dấu lần thứ ba Canada trao tặng danh hiệu công dân danh dự. Hai giải khác là cựu Tổng Thống Nam Phi Nelson Madela và doanh nhân Thụy Ðiển Raoul Wallenberg, người đã cứu giúp cho hàng ngàn sinh mệnh người Do Thái trong đệ nhị thế chiến.

Trương Vi Ðông, cố vấn chính trị tại Sứ Quán Trung Hoa ở Ottawa, Canada nói các viên chức sứ quán đã than phiền với Bộ Ngoại giao về giải thưởng này.

“Ðức Ðạt Lai Lạt Ma là một người theo đuổi chính sách độc lập nên tôi không nghĩ rằng ông ta đáng được vinh danh như thế. Ðiều đó sẽ làm phá hại hình ảnh Canada và làm tổn thương mối quan hệ giữa Trung Hoa và Canada. Chúng tôi hy vọng rằng những điều như thế sẽ không xảy ra nữa trong tương lai” Ông đã nói như trên trong một cuộc họp báo.

Hơn một triệu con cháu người Trung Hoa sinh sống ở Canada và giao thương giữa hai quốc gia đang gia tăng một cách nhanh chóng. Giữa các công ty Canada làm ăn ở Trung Hoa là Bombardier Inc, công ty sản xuất hầu hết các toa hành khách cho hỏa xa chạy trên tuyến đường xe lửa cao độ mới dẫn đến Tây Tạng.

“Trung Hoa có một thị trường to lớn và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng chắc chắn rằng nếu vấn đề trở ngại luôn luôn xảy ra trong mối quan hệ giữa hai bên, vậy thì mối quan hệ trong những lãnh vực khác chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương”, ông trương đã nói bằng Anh Ngữ như trên.

Ðược hỏi có phải điều này biểu hiện cho một sự đe dọa đối với các công ty của người Canada không, ông đáp với một nụ cười “ Tôi không nghĩ rằng đó là một sự đe dọa, tôi chỉ muốn làm cho mọi việc sáng tỏ hơn thôi. Ðó là một thực tế rõ ràng và rất dễ dàng trông thấy”
Chính phủ phe Tự Do nhiệm kỳ trước đã rất nhiệt tình thắt chặt mối quan hệ với Hoa Lục và đã gửi đi vài phái đoàn mậu dịch cao cấp được thủ tướng dẫn đầu. Nhưng chính phủ phe Bảo Thủ mới nhận nhiệm vụ hồi tháng Hai đã lạnh nhạt hơn đối với Bắc Kinh và đã than phiền về việc gián điệp Trung Hoa tại Canada.

Trong tháng vừa qua Thủ Tướng Stephen Harper đã nói với đối tác Nhật Bản rằng Hoa Lục là một thách thức mà hai quốc gia cần phải hợp tác để đối phó, các viên chức Nhật Bản đã nói như trên. Khi ở trong thế đối lập, đảng BảoThủ cũng đã ủng hộ Ðài Loan mạnh mẽ, đất nước mà Hoa Lục cho là lãnh thổ thuộc chủ quyền Hoa Lục.

Một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngọai giao nói rằng Ottawa đã thừa nhận xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bao hàm toàn diện với Trung Hoa và đã không nhìn nhận chính phủ lưu vong Tây Tạng.

Một bản thông cáo chính thức của Hoa Lục hôm thứ Tư đã buộc tội Ðức Ðạt Lai Lạt Ma - người đã đề ra một chính sách trung dung, mong muốn tự trị nhưng không dành độc lập cho Tây Tạng- về việc hợp tác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA

China to Canada: Dalai Lama award could hurt ties

Wednesday, July 26, 2006; Posted: 2:56 p.m. EDT (18:56 GMT)


OTTAWA, Canada (Reuters) -- China said on Wednesday that Canada's decision to bestow honorary citizenship on the Dalai Lama could hurt commercial relations between the two countries, which have been steadily growing stronger.

The Tibetan leader-in-exile, who fled his homeland in 1959 after a failed uprising against Chinese rule, is considered by Beijing to be a separatist.

Canada's Parliament unanimously approved the award of an honorary citizenship last month, which will be bestowed on the Dalai Lama when he visits Vancouver in early September.

The honor will mark the third time Canada has bestowed honorary citizenship. The others are former South African President Nelson Mandela and Swedish businessman Raoul Wallenberg, who saved the lives of thousands of Jews in World War II.

Zhang Weidong, political counselor at the Chinese embassy in Ottawa, Canada, said his officials had already complained to the Foreign Ministry about the award.

"The Dalai Lama is a separatist so I don't think he should be honored with that. That will harm the Canadian image and harm the relationship between China and Canada. We hope these things will not happen in the future," he told a news conference.

More than a million people of Chinese descent live in Canada and trade between the two nations is increasing rapidly.

Among the firms doing business in China is Bombardier Inc., which built most of the passenger cars for a new high-altitude railway to Tibet.

"China has a big market and we hope we can cooperate with all the countries in the world. But certainly, if some troubles always appear or emerge within the bilateral relationship, then the relationship in other areas certainly will be hurt," said Zhang, who spoke in English.

Asked if this represented a threat to Canadian firms, he replied with a smile: "I don't think it's a threat. I'm just trying to make things clearer. It is a clear fact and very easy to be seen."

Canada's previous Liberal government was enthusiastic about boosting ties with China and sent several high-level trade missions headed by prime ministers.

But the new Conservative government, which took power in February, is cooler toward Beijing and has already complained about Chinese industrial espionage in Canada.

Last month Prime Minister Stephen Harper told his Japanese counterpart that China was a challenge the two countries should work together to tackle, Japanese officials said.

When in opposition, the Conservatives also strongly backed the island of Taiwan, which China claims as sovereign territory.

A spokeswoman for the Foreign Ministry said Ottawa was "committed to building a strong and comprehensive relationship with China" and did not recognize Tibet's government-in-exile.

An official Chinese commentary on Wednesday accused the Dalai Lama -- who has proposed a "middle way" policy, seeking autonomy but not independence for Tibet -- of collaborating with the U.S. Central Intelligence Agency.

Zhang also dismissed a report by two prominent Canadians who said earlier this month that China has been killing Falun Gong dissidents so it can use their organs.

"Based on rumors and false allegations, the report is biased and groundless," he said, adding that the authors had close ties with Falun Gong.

http://www.cnn.com/2006/WORLD/americas/07/26/canada.dalai.china.reut/
index.html?section=cnn_topstories