<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 14, 2006

No. 1069 ( Upekha dịch)

Chùa Thiếu Lâm công khai hóa những phương thuốc bí truyền.
Last Updated(Beijing Time):2006-07-28 16:28

Beijing, July-28-2006- Chùa Thiếu Lâm sẽ gửi vị trụ trì Thiếu Lâm hải ngọai với những phương thuốc đông dược cổ truyền 700 năm tuổi và võ thuật chân chánh Thiếu Lâm đến Ðại Học Y Dược Truyền Thống địa phương Hà Nam để trao đổi trong ngành y học, một tờ nhật báo thương mại Hà Nam cho biết như trên.

Ngôi chùa, thuộc vùng trung bộ tỉnh Hà Nam Trung Hoa, đã ký kết một hợp đồng với trường Ðại học Y Dược truyền thống Hà Nam. Trường Ðại Học chấp thuận cho viện chủ trì hải ngoại của ngôi chùa được ghi danh, và để đáp lại, chùa sẽ công bố những phương thuốc bí truyền của chùa Thiếu Lâm cho mục đích giảng dạy. Tờ Nhật Báo Thương Mại Hà Nam tường trình như trên.

“Chúng tôi rất thích thú khi nhìn thấy sự phối hợp của những phương thuốc bí truyền chùa Thiếu Lâm với khoa học và kỹ thuật,” HT Thích Tín Ðạt, trụ trì của ngôi chùa nói như trên.

Thiền, Võ thuật và Y Học Truyền Thống ( Traditional Chinese Medicine viết tắt TCM) là ba thành phần chính của văn hóa Thiếu Lâm Tư, HT Thích Tín Ðạt nói.

Nhà sư cũng tiết lộ hai đơn thuốc nổi tiếng cho nhà báo, các phương thuốc thường được dùng trong tiểu thuyết võ thuật Trung Quốc.

“Chúng tôi hy vọng sự công bố những phương thuốc truyền thống cuả chúng tôi sẽ giúp cho việc đưa chúng vào hệ thống y học truyền thống hiện đại được thành công hơn,” Ông nói.

Thành lập khoảng 1,500 năm trước, Thiếu Lâm nổi tiếng qua việc phối hợp võ thuật và Thiền Phật Gíao, chú trọng vào việc thiền định lâu năm để thanh tịnh tâm ý.


Shaolin Temple to publicize secret recipes
Last Updated 16:28

Beijing,July-28-2006- Shaolin Temple will present its overseas abbot with 700-year-old traditional Chinese secret medicine recipes and authentic Shaolin Kong Fu during their studies in a local traditional Chinese medicine college, a Henan-based business daily said today.
The temple, in central China's Henan Province, signed a cooperation contract with the Henan College of Traditional Chinese Medicine yesterday. The college has agreed to enroll the overseas abbot of the temple, and in return, the temple will publicize its secret recipes to the college for educational use, Henan Business Daily said.

"We'd love to see the amalgamation of our traditional Chinese medicine with modern science and technology," said Monk Shiyong Xinda, the temple's Buddhist Abbot.

Zen Buddhism, Kong Fu and TCM are the three main parts of Shaolin culture, said Monk Shiyong Xinda.

Monk Shiyong Xinda also revealed two popular Shaolin recipes to the newspaper, which are often used in Chinese Kong Fu novels, including Huan Hun Tang and Da Li Jin Gang Wan.

"We hope the publicity of our secret recipes will help bring them into official administration systems of modern TCM," he said.

Established some 1,500 years ago, Shaolin is renowned for combining martial arts and Zen Buddhism, which features long meditation sessions to clarify the mind.Source:Shanghai Daily

http://en.ce.cn/National/Local/200607/28/t20060728_7920227.shtml