<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 16, 2006

No. 1086 (Hạt Cát dịch)

Chính phủ Cam Bốt thu hồi giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa Hậu.

Wednesday,


PHNOM PEN - August 16, 2006H, Cambodia (AP) .Chính phủ Cam Bốt, trước đó đã đồng ý cho phép tổ chức cuộc thi Hoa Hậu năm nay nếu thí sinh không khoe mình trong áo tắm, hiện nay đã quyết định rằng sự kiện này đã không được phép thực hiện, một viên chức nói như trên hôm thứ Tư.

Sim Sarak, một tổng giám đốc thuộc Bộ Văn Hóa nói rằng Bộ đã thu hồi giấy phép của cuộc thi sau khi lưu ý đến quan điểm của những người chống đối sự việc này. Ông nói có rất nhiều ý kiến đã nhận được nêu câu hỏi về sự đúng đắn và tính cách của cuộc thi, nhưng ông từ chối cho biết thêm chi tiết đằng sau tình trạng những nhà phê bình nhìn nhận nó đi ngược lại với văn hóa và truyền thống của người Cam Bốt.
Dân chúng Cam Bốt phần lớn là Phật tử và sinh hoạt với tính chất xã hội bảo thủ. Dân chúng thường không cởi mở khi nói đến vấn đề dục ái.

Bộ văn hóa tuần vừa qua đã thông báo cho công ty chuyên đứng ra tổ chức các sự kiện, công ty truyền thông Planet, cũng là công ty dự định tổ chức cuộc thi hoa hậu 2006 rằng giấy phép đã bị thu hồi. Ông Sim Sarak nói như trên.
Tháng qua, trước khi cuộc thi bị cấm chỉ, ông nói rằng công ty Planet đã miễn cưỡng đồng ý tuân theo chỉ thị yêu cầu các thí sinh phải luôn ăn mặc khiêm tốn giản dị. Nếu như cuộc thi được thành hình, thí sinh đoạt giải sẽ đuợc một giải thưởng có giá trị tương đương với $1,100 Gia Kim và sẽ được đề cử dự thi hoa hậu hoàn vũ vào năm tới.

Các cuộc thi Hoa hậu Cam Bốt đã được tổ chức năm 1993 và năm 1995 nhưng lại không ở vào thời đại đắc dụng khi chính phủ cho rằng đó là chuyện lãng phí tài chánh. Ông Sim Sarak nói thêm rằng áo tắm cũng đã bị cấm chỉ trong những cuộc thi trước đó.

Cambodian government withdraws permission to hold beauty pageant Canadian Press
Published: Wednesday, August 16, 2006 Article tools

PHNOM PENH, Cambodia (AP) - Cambodia's government, which earlier agreed to allow a Miss Cambodia beauty pageant this year if the contestants did not bare themselves in swimsuits, has now decided that the event will not be held, an official said Wednesday.

Sim Sarak, a director general of the Culture Ministry, said his ministry has withdrawn permission for the contest after taking into account the views of those opposed to the event.

He said many opinions had been received questioning the propriety and taste of the contest, but he declined to elaborate, beyond stating that critics regarded it as contrary to Cambodian culture and tradition.

Cambodia is predominantly Buddhist and socially conservative. People normally do not talk openly about sex.

The ministry last week informed Planet Communication Ltd., a Cambodian events management company that had planned to organize the Miss Cambodia 2006 pageant, that it was withdrawing permission for the event, said Sim Sarak.

Kem Tola, the company's marketing manager, could not be reached for comment Wednesday.

Last month, before the contest was banned, he said that the company had reluctantly agreed to comply with the requirement that the contestants be modestly attired at all times.

Had the contest been held, the winner would have received a prize equivalent to $1,100 Cdn and likely be nominated to take part in next year's Miss Universe.

Miss Cambodia competitions were held in 1993 and 1995, but not in the intervening period, as the government thought it was a waste of money, said Sim Sarak. He added that swimsuits were also banned from the earlier contests.

© The Canadian Press 2006

http://www.canada.com/topics/news/oddities/story.html?id=a98430fe-5c82-47ca-896f-f271ff1dce83&k=44054