<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 8 19, 2006

No. 1085 (Hạt Cát dịch)

Tranh luận về việc thành lập Ðài Phát Thanh, Ðài Truyền Hình Phật Gíao ở Tích Lan.

Colombo, Tích Lan – Aug 9, 2006- Mặc dù đã được phê chuẩn bởi nhà chức trách ngành truyền thông Tích Lan cho phép thành lập đài truyền hình, đài phát thanh Phật giáo từ bốn năm trước, cho đến nay nó vẫn chưa được bật đèn xanh. Mặc dù đã được chính Tổng Thống Mahinda Rajapaksa phê chuẩn dự án, Bộ Báo Chí và Thông Tin vẫn ngoan cố chống đối, căn cứ theo Ngài R.M. Navaratne, Chủ Bút của Cơ Sở Ấn Loát Phật Giáo Sinhala, Dhamsara.

Ông nói với trang Web Buddhist Channel rằng Ven. Inamaluwe Sumangala, Tăng Thống hệ phái Shyamopali thuộc Tu Viện Rangiri Dambulu đã xin phép chính phủ từ năm 2002 để thành lập đài phát thanh và đài truyền hình. Hệ thống truyền thanh truyền hình này thuộc tài sản của Tu Viện Rangiri Dambulu ở Dambulla. Ngôi chùa, nổi tiếng với các bích họa cổ xưa của nó, tọa lạc ở hướng Bắc một tỉnh trung bộ đảo quốc Tích Lan.

Lời thỉnh cầu về việc thành lập đài phát thanh và đài truyền hình đã được đệ trình lên chính phủ với phê chuẩn của Ngài Tăng Thống ba hệ phái chính của Phật Gíao. Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Phối Truyền Thông Kanchana Ratwatte cũng đã giới thiệu và phân phối các tần số phát thanh cần thiết sau khi cơ sở phát thanh được thành hình.

Theo Ven Sumangala thì cựu tổng thống Chandrika Bandaranaike Kumaratunga cũng đã phê chuẩn việc thành lập đài phát thanh đài truyền hình Phật Giáo. Trong đề nghị của Bà Kamaratunga, Thư Ký Bộ Thông Tin thời bấy giờ, Tilak Ranaviraja, đã điện thoại cho Ngài Tăng Thống xác nhận rằng văn thư cho phép sẽ được gửi đến trong vài hôm.

Nhưng hiện nay sự việc lại rẽ sang một chiều hướng khác thật đáng tiếc, đó là lời phàn nàn của Ven Sumangala, người buộc tội Bộ Truyền Thông Báo Chí về việc bế tắc của đài phát thanh và đài truyền hình Phật Giáo. Trong luật pháp Tích Lan, cấp bộ là cơ quan thẩm quyền cuối cùng thông qua sự kiện thành lập đài phát thanh, truyền hình Phật Gíao.

Thư Ký Bộ Truyền Thông W.B Ganegala lập luận rằng cho phép thành lập đài truyền thanh, truyền hình để truyền bá tôn giáo không phải là chính sách của chính phủ. Theo quan điểm của ông, cấp phép cho họ có thể tạo ra một tiền lệ khiến các tôn giáo khác như Ấn Giáo, Ki Tô và Hồi giáo sẽ đòi hỏi tương tự.

Tuy nhiên, Ganegala không thể trả lời một cách suông sẻ cho câu hỏi mà phóng viên Mudiyanse Ratnayaka thuộc Dhamsara nêu lên trên đài Radio Veritas, đài phát thanh đã phát chương trình tin tức Ki Tô Giáo bằng tiếng Sinhala từ Phi Luật Tân, Nhưng Ganegana cũng đã nhìn nhận đã có hàng ngàn đài phát thanh và truyền hình trên thế giới chuyên môn truyền bá tôn giáo.

Ven Sumangala phàn nàn rằng quyết định của Bộ Truyền Thông là phi lý trong sự thể Tích Lan được nhìn nhận là cội rễ của Phật Giáo Theravada. Nếu chỉ một cá nhân được phép quyết định về những vấn đề có liên quan đến Phật Giáo, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận và nó được coi là bất công, Ngài Tăng Thống kết luận như trên.

Tussle over Buddhist radio, TV in Sri Lanka
by Janaka Perera, The Buddhist Channel, Aug 9, 2006

Colombo, Sri Lanka -- Despite approval by Sri Lanka’s telecommunication authorities for a Buddhist radio and television channel planned four years ago, it has still received no green light. Despite President Mahinda Rajapaksa approving the project, the State’s Information and Media Ministry is stubbornly opposing it, according to R. M. Navaratne, Editor of the Sinhala Buddhist Publication, Dhamsara.

He told the Buddhist Channel that the Most Venerable Inamaluwe Sumangala, Chief Prelate (Maha Nayake) of Rangiri Dambulu Chapter of the Shyamopali Sect had sought permission from the government in 2002 to operate the radio and TV station. The broadcasts and telecasts were to be made from the premises of the historic Buddhist Temple, Rangiri Dambulu Raja Maha Vihara in Dambulla. This temple, famous for its ancient frescoes, is located North of the island’s central province.

The request for launching the radio and TV channel had been made to the government with the approval of the Chief Prelates of the country’s three main Buddhist Sects. Telecommunications Regulatory Commission (TRC)’s Chairman Kanchana Ratwatte too had recommended it and allocated the necessary radio frequency after which the broadcasting studio was setup.

According to the Ven. Sumangala, former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga too approved launching of the Buddhist radio and TV channel. On her instructions the then Secretary to the Media Ministry, Tilak Ranaviraja, had telephoned the Maha Nayaka to inform him that written permission would be given in a few days.

But now things had regrettably taken a different turn, laments the Ven. Sumangala, who accuses the Information and Media Ministry of obstructing the TV and radio channel. Under the Sri Lankan law the ministry is the final authority on establishing radio and television stations.

Media Ministry Secretary W.B. Ganegala argues that it is not government policy to permit radio and television stations to propagate religion. In his view, giving licences to them would create a precedent resulting in Hindus, Christians and Muslims making similar requests.

However, Ganegala could not respond effectively to a question that Dhamsara reporter Mudiyanse Ratnayaka posed on Radio Veritas, which is already broadcasting Christian news in Sinhala from the Philippines. But Ganegala admitted there were thousands of religious-oriented radio and TV channels worldwide.

The Ven. Sumangala laments that the Media Ministry’s decision is preposterous in view of the fact that Sri Lanka is considered the repository of Theravada Buddhism. If one person is permitted to make decisions on Buddhist-related issues, it is highly unacceptable and unjust concludes the Maha Nayaka.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,3007,0,0,1,0