<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 8 27, 2006

No. 1097 (Hạt Cát dịch)
Một Tu sĩ Cam Bốt say sưa mất phẩm cách bị giải y.

Nam Vang- August 27, 2006. Một tu sĩ Cam Bốt, người đã uống rượu say sưa trần trụi làm mất phẩm cách của một tu sĩ đã bị trục xuất khỏi tăng đoàn

Sim Soktriya, Sư trưởng khu vực Russei Keo ngoại biên thủ đô Nam Vang nói một phụ nữ phát hiện vị tu sĩ trần trụi này nằm bất tỉnh trước cửa nhà của cô.

Sư Soktriya nói Dem Yonly, 30, đã uống thiềm tửu (tức là rượu ngâm cóc), bào chữa việc vi phạm giới cấm của tu sĩ bằng cách nói rằng ông ta uống rượu như là dược liệu để chữa trị một chứng bệnh lạ.. Người dân Cam Bốt tin rằng độc chất trong con cóc có thể chữa trị chứng bệnh nào đó.

Yonly sau khi uống rượu say đã trần trụi vất vưởng ngủ bờ ngủ bụi ở gần ngôi chùa ông ta thường trú, gây sợ hãi cho một phụ nữ khi đi ngang qua đó, phát hiện ra một tu sĩ nằm trong vườn nhà trên mình lấm lem bùn đất. Cảnh sát đã giao trả ông ta về chùa.

Sư trưởng Soktriya nói ông ta không phải chịu hình phạt với danh nghĩa tội phạm, chúng tôi chỉ yêu cầu anh ta trở về nhà. Ðây không phải là lần đầu tiên ông ta bị cảnh cáo, nhưng ông ta đã không chịu nghe lời.

Sư Soktriya nói Yonly đã thọ giới tu sĩ gần 7 năm nhưng không có biểu hiện tiến bộ nào.Biện pháp giải y cũng sẽ ngăn cấm không cho phép ông ta trở lại đời sống tu sĩ tại bất cứ ngôi chùa nào trên đât nước Cam Bốt.


Strip and streak earns monk defrocking
August 27, 2006


A Cambodian Buddhist monk who stripped naked and raced through suburban streets after a heavy night of drinking rice wine laced with toads has been asked to leave the monkhood.

Sim Soktriya, chief monk of Russei Keo district on the outskirts of the capital, said a woman discovered the naked monk passed out on her doorstep.

Soktriya said Dem Yonly, 30, had been drinking toad wine, excusing the forbidden behaviour for Buddhist monks by saying he was drinking it as medicine to treat an unspecified illness.

Cambodians widely believe that poison in the toads helps kill illnesses.

Yonly stripped and streaked, then fell asleep near his pagoda, scaring a woman who walked outside to find the naked monk lying in her garden covered in mud, police said.

Officers turned him over to the pagoda.

"He will not face criminal charges - we have just asked him to go home. This is not the first time he has been warned, but he does not listen," Soktriya said.

He said Yonly had been a monk for nearly seven years but had showed no sign of improvement. The defrocking also bars him from rejoining the monkhood at any other pagoda in Cambodia, Soktriya said.

DPA

http://www.smh.com.au/news/unusual-tales/strip-and-streak-earns-monk-