<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 8 24, 2006

No. 1093 (Minh Châu dịch)
Một tu sĩ Phật giáo giúp dạy công nghệ thông tin (IT) cho thanh thiếu niên nông thôn.
Asian Tribune, Aug 23, 2006

Colombo, Sri Lanka- Vị tu sĩ Phât Giáo, là giảng sư của trường đại học Sri Lanka Vidyalaya, Colombo, hiện đang giúp đỡ thanh thiếu niên nông thôn trở thành chuyên viên ngành công nghệ thông tin, và đang kêu gọi sự hỗ trợ tài chánh để cải tiến trung tâm huân nghệ.

Trung tâm IT được Rev. Dehigahahene Jinaloka thành lập, nhằm giúp các trẻ em (thanh thieu nien) thanh thiếu niên tìm được việc làm thích hợp, với sựgiúp đỡ của các vị hảo tâm tại Colombo. Sư nói “ Chúng tôi không có điện thoại, Internet hay bất cứ một phương tiện mới nào cả”.

Rev. Dehigahahene là một tu sĩ thường trú tại Sudarmananda Viharaya, Sư Dehigahahena nói rằng Sư đã thành lập một trung tâm huấn nghệ về vi tính để giúp đỡ các thanh thiếu niên bị thất nghiệp tại Dehigahahena- một làng quê nhỏ nằm dọc theo biên giới Matara-Hambantota.

Sư nói “ Chúng tôi đã nhận được một số máy vi tính cũ và vài thiết bị hỗ trợ khác từ các thương gia trong vùng. Hiện chúng tôi đang đào tạo 60 em tại trung tâm”. Sư dùng luôn cả số lương hàng tháng của mình để huấn luyện các em bị thất nghiệp bằng những kỹ thuật mới.

Sư nói rằng Dehigahahena thiếu mộ trương học, một bưu điện hay bất cứ một cơ quan đại diện chính phủ nào ngoại trừ Grama Niladhari. Ngôi làng này đang cần hệ thống đường xá.

Xác suất thất nghiệp vẫn còn cao ở làng này, nhưng Sư muốn đưa những em đã được đào tạo từ trung tâm huấn nghệ đến các công ty đa quốc gia.

Những đề án đang được tiến hành để hiện đại hóa trung tâm huấn nghệ này và cải thiện ngôi chùa với cùng những những bộ phận khác. Hiện tại Sư đã dự trù xây dựng một Dagoba với tốn kém khoảng một triệu rưỡi rupee.

Sư nói “ Tôi có chương trình giúp các em này tìm được công việc thích hợp với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm tại Colombo. Chúng tôi không có điện thọại, Internet hay bất cứ một thiết bị tân trang nào khác”.

Sư nói thêm “Chúng tôi có vài sự trợ giúp từ những cư dân trong vùng, họ làm việc trong các đồn điền. Trà là nguồn thu hoạch chính của họ”.

Sư nói rằng cộng đồng địa phương và quốc tế có thể trợ giúp dự án của Sư bằng cách hỗ trợ về kỹ thuật, kiến thức và tài chánh


A Buddhist monk assists to teach IT for rural youth

Asian Tribune, Aug 23, 2006

Colombo, Sri Lanka -- Buddhist monk, who works as a lecturer of Sri Lanka Vidyalaya, Colombo now assists rural youth to become IT specialists and seeks financial assistance to improve the vocational center.

The IT centre, setup by Rev.Dehigahahene Jinaloka plans to assist youths to find suitable jobs with the help of Colombo based philanthropists. "We do not have telephones, Internet or any other new innovations," said the venerable.

Rev. Dehigahahene, a resident monk of Sri Sudarmananda Viharaya, Dehigahahena said he started a computer vocational training center to assist jobless youth at the Dehigahahena – a rural hamlet, which situated along the Matara-Hambantota border.

"We received used computers and some other assistance from local businessmen. Now we train 60 youth in IT," said Rev. Jinaloka, who even spends his monthly salary to train jobless youth in new techniques.

Dehigahahena lacks a school, a Post Office or any other representative government agency, excluding Grama Niladhari. The hamlet needs road facilities, he said.

Unemployment percentage is still high at this hamlet, but the Buddhist monk wants to send his IT trainees to multinational companies. Plans are underway to modernize this training center and improve the temple with other religious segments. At present the monk planned to erect a Dagoba, which costs around 1.5 million rupees.

"I have plans to assist these youth to find suitable jobs with the help of Colombo based philanthropists. We do not have telephones, Internet or any other new innovations," he said.

"We have some assistance from area residents, who engaged in plantations. Tea is their main income earner," the monk said.

He said the local and international community could assist his projects, providing technical support, knowledge based support and financial assistance.

Philanthropists or well-wishers willing to assist the monk may reach him dialing 00 – 94 -779349138.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,3065,0,0,1,0