<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 23, 2006

No. 1091 ( Hạt Cát dịch)
Ấn Ðộ triển lãm hình ảnh về kiến trúc, nghệ thuật Phật Giáo Ấn Ðộ tại Trung Hoa.

Bắc Kinh, Aug 22: Ðợt triển lãm lần thứ tư về hình ảnh nghệ thuật và kiến trúc Phật giáo Ấn Ðộ tại Trung Hoa đã bắt đầu nhằm mục đích phục hồi mối quan hệ văn hóa lâu đời và nâng cao mối thông cảm song phương cùng tình thân hữu giữa hai quốc gia.

“ Chúng tôi hy vọng rằng cuộc triển lãm này sẽ giữ một vai trò đúng mực trong sự phục hồi một mối quan hệ lâu đời và trọng đại. Ðại Sứ Ân Ðộc tại TrungHoa, Nalin Surie phát biểu như trên trong buổi lễ khai mạc phiên triển lãm chủ đề “ Con Ðường Từ Bi “ tại Vân Cương thạch động thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Hoa.

“Chúng tôi tin tưởng rằng trong năm kỷ niệm 2550 năm Ðại Niết Bàn của Ðức Phật, cuộc triển lãm tại những hang động lịch sử này sẽ soi sáng cho du khách và tín đồ Phật giáo ở Trung Hoa những di sản lâu đời về nghệ thuật và kiến trúc Phật Giáo Ấn Ðộ, và hy vọng rằng nó sẽ biến đổi sự thông cảm và tình thân hữu song phương chặt chẽ hơn .

Cuộc triển lãm trưng bày 71 bức ảnh về nghệ thuật và kiến trúc Phật Giáo ở Ấn Ðộ được thu hình bởi Benoy Behl, sẽ được trưng bày thường trực tại các cơ sở thuộc Vân Cương Thạch Ðộng.

Cuộc triển lãm trùng hợp và hình thành một phần của Lễ Hội Du Lịch Ðại Ðồng Hằng Sơn kỳ VII, lễ hội cũng khai mạc cùng ngày với cuộc triển lãm.
Vân Cương Thạch Ðộng, một thắng tích quan trọng tại Trung Quốc hàng năm có số du khách viếng thăm lên tới 6 triệu, là một trong những hang động mang tính nghệ thuật Phật Gíao điển hình sớm nhất tại Trung Quốc .

Vân Cương thạch động không chỉ đại diện một đỉnh cao nghệ thuật thủ công, nó còn là một biểu tượng lâu đời của mối quan hệ lịch sử giữa Ấn Ðộ và Trung Hoa. Surie phát biểu như trên

Ông nhấn mạnh rằng Ấn Ðộ và trung Hoa đã liên hệ tốt đẹp trên 2 ngàn năm, và trên tiến trình đó, cả hai quốc gia đều bị ảnh hưởng văn minh và văn hóa lẫn nhau, và trong đức tính hòa bình khoan dung của Phật gíao, mối quan hệ này cho thấy sự bền bĩ hiển nhiên nhất của nó.
Viên đại sứ nói rằng Ðại Ðồng, một trong những căn cứ địa của hang động nghệ thuật Phật Giáo sớm sủa nhất ở miền bắc sa mạc Tân Cương, Trung Hoa , có cả hai giá trị lớn lao về biểu tượng và tồn tại trong liên hệ văn hóa lâu đời giưa Ấn Ðộ và Trung Hoa.

Ðược triển lãm thường trực tại các cơ sở thuộc thạch động Vân Cương , các hình ảnh trưng bày trong cuộc triển lãm miêu tả sự truyền bá thông điệp của Ðức Phật qua kiểu mẫu của các bức tranh họa và điêu khắc Phật giáo còn tồn tại ở Ấn Ðộ.
Nó sẽ đưa du khách hành hương bằng cái nhìn từ nơi Ðức Phật đản sinh đến nơi Ngài nhập Niết Bàn, và cống hiến một quảng cảnh về nghệ thuật Phật Gíao và các đền đài kỷ niệm ở Ấn Ðộ, Ông Surie nhấn mạnh.
Ðây là lần thứ tư cuộc triển lãm này được đặt trong một địa điểm hành hương Phậ Giáo / thắng tích du lịch trên thời khóa biểu thường trực căn bản, một viên chức sứ quán Ấn Ðộ nói như trên. Trước đó, cuộc triển lãm đã được diễn ra ở chùa Ngọc Phật, Thượng Hải, núi Ngũ Ðài và hang động Ðôn Hoàng.India hosts exhibition of Buddhist architecture, art in China
13 Hours,48 minutes Ago

Beijing, Aug 22: The fourth Indian Buddhist art and architecture photo exhibition in China began here with an aim to revive the long-standing cultural relationship and promote mutual understanding and friendship between the two countries.

"We hope this exhibition will play a modest role in reviving an old and significant link," Indian Ambassador to China, Nalin Surie said as he inaugurated the "Path of Compassion" at the Yungang Grottos in Datong in north China's Shanxi province.

"We believe that in the 2550th year of the Maha Parinirvana of the Lord Buddha, the exhibition at these historic grottos will enlighten visitors and followers of Buddhism in China about the great and lasting heritage of India's Buddhist art and architecture, and hope it will translate into greater mutual understanding and friendship," he said.

The exhibition that features 71 photographs of Buddhist art and architecture in India taken by Benoy Behl, will be permanently hosted at the premises of the Yungang Grottos.

The exhibition coincides and forms a part of the seventh Datong Hengshan Tourism Festival, which was also formally unveiled on the same day.

Yungang Grottos a major tourist attraction in China is visited by about six million visitors annually and is one of the earliest examples of Buddhist cave art in China.

The Yungang Grottos represent not only a pinnacle of artistic achievement and craftsmanship; they are also an enduring symbol of the historical contacts between India and China, Surie said.

He pointed out that India and China have interacted for well over two millennia, and in the process, influenced and shaped the culture and civilisation of the other. "And it is in Buddhism and its tenets of peace and harmony, that this relationship finds its most lasting manifestation," he said, The ambassador said Datong one of the earliest repositories of Buddhist cave art in China east of the Xinjiang deserts, has both great symbolic and substantive value in the long-standing cultural relations between India and China.

To be permanently hosted at the premises of the Yungang Grottos, the photographs shown at the exhibition depict the spread of the Buddha's message through the mode of existing Buddhist paintings and sculpture in India.

It would take the visitors on a visual pilgrimage from the Buddha's birthplace to the place of his Nirvana, and provide a broad perspective of Buddhist art and monuments in India, Surie noted.

This is the fourth time this exhibition is being hosted in a Buddhist pilgrimage/tourist site on a permanent basis, an Indian Embassy official said.

Earlier, the exhibition was hosted in Jade Buddha Temple (Shanghai), Mt. Wutai and Dunhuang Grottos.

http://www.keralanext.com/news/?id=821570