<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 8 27, 2006

No. 1095( Minh Châu dịch)

Kệ tụng và đạo ca Phật giáo Tây Tạng được đưa vào thị trường âm nhạc Ấn Ðộ và Hoa Kỳ.

Dharamsala (Himachal Pradesh), ngày 25 tháng 8. Một bộ năm đĩa CD đạo ca và kệ tụng Phật giáo đã được một nữ tu người Tây Tạng với một giọng ca tuyệt vời đưa vào thị trường Ấn Ðộ và Hoa Kỳ.

Vị nữ tu Ani Tsering Wangmo nóí rằng mục đích của Sư Cô là dùng giọng hát của mình để xiển dương đạo Phật qua hình thức âm nhạc. Lợi nhuận thu được sẽ dùng vào việc tiếp nối dự án này đồng thời cũng sẽ được dùng vào những công tác xã hội.

Theo ông Lobsang Wangyal, giám đốc chủ nhiệm của L. Wangyal Productions, bốn đĩa nhạc theo thể loại “Âm nhạc quốc tế “ sẽ được đặt tên “ Immeasurable Joy “, ‘Immeasurable Loving Kindness”, “Immeasurable Compassion” và “Gyaling “. Ðĩa nhạc thứ năm,
“Immeasurable Equanimity”, là một đĩa nhạc rất gần gũi với truyền thống Dudjom Rinpoche's Thröma Nagmo. Các đĩa nhạc này sẽ được tung ra trên đất nước Ấn Ðộ và Hoa Kỳ vào cuối tháng này, và sau đó sẽ được gởi đi toàn cầu.

Tenzin Dawa, người đã cho ra đĩa nhạc khởi đầu “One day” ( dù rằng trong thể nhạc pop) vào tháng giêng, đã phụ trách phần hoà âm cho các đĩa nhạc của Sư Cô Ani. Sự thành công của đĩa nhạc này đã khiến ông cho tái bản lần thứ hai. “One day” lại tái xuất với một hình bìa mới, với hình ảnh của ông trong một chiếc áo cổ truyền Tây Tạng màu đỏ.

Ông Lobsang nói rằng tất cả lợi tức thu được từ những CD của Sư Cô Ani sẽ được gửi cúng dường ba nơi: Khu vườn Ewam Magadha với 1000 pho tượng Phật, hiện đang được xây dựng tại Arlee, Montana, Hoa Kỳ, một Bệnh xá cho người Tây Tạng trên đất nước Tây Tạng, và Ni viện Yuloko Jetsun Ling tại Nepal.

Sư Cô Ani sinh trưởng tại Lhasa và xuất gia vào lúc 12 tuổi. Sau khi trốn từ Tây Tạng đến đất nước Nepal vào năm 1991, Sư Cô đã gia nhập Ni viện Yuloko Jetsun Ling.

Ngay khi hoàn mãn thời gian ba năm tĩnh tu truyền thống vào năm 1996, Sư Cô đã khởi sự và hiện đang tiếp tục làm việc cho công trình Ewam Pecha (Kinh điển). Hiện Sư Cô đang cư ngụ tại Montana, nơi mà Sư Cô đã học tiếng Anh.

Sư Cô Ani đã hoàn thành đĩa nhạc đầu tiên “Turquoise Leaf” vào năm 2000. Ðĩa nhạc này được thu âm tại Hoa Kỳ. Năm 2004, Sư Cô đã thu âm ‘ Laughter of the Dakini’.


Buddhist chants and themes now on album

By IANS
Friday August 25, 08:20 AM
Dharamsala (Himachal Pradesh), Aug 25 (IANS) A set of five albums based on Buddhist chants and themes and rendered by a Tibetan nun with an exceptional voice is to hit the market in India and the United States.

The nun, Ani Tsering Wangmo, says her goal is to promote Buddhism in musical form through her voice. The revenue she earns will be used to continue this work while some will go for social causes.

According to Lobsang Wangyal, producer director of the L. Wangyal Productions, four albums in the 'World Music' genre will be titled 'Immeasurable Joy', 'Immeasurable Loving Kindness', 'Immeasurable Compassion' and 'Gyaling'. The fifth album, 'Immeasurable Equanimity,' is a very traditional Dudjom Rinpoche's Thr?Nagmo.

They will be launched in India and the US later this month, and distributed around the world later.

Tenzin Dawa, who released his debut album 'One day' (though in pop genre) in January, directed the music for Ani's albums. The success of his album had him reproduce it for a second edition.

'One day' is out again with a new album cover, with him sporting a red traditional Tibetan shirt.


All the profits made by the sale of Ani's CDs will be donated to three causes: the Ewam Magadha Garden of 1,000 Buddhas, currently being built at Arlee, Montana, in the US, a Tibetan medical clinic in Tibet, and the Yuloko Jetsun Ling Nunnery in Nepal, Lobsang said.

Ani was born in Lhasa and became a nun at the age of 12. After fleeing Tibet in 1991 and arriving in Nepal, she joined the Yuloko Jetsun Ling Nunnery.

Upon completing the traditional three-year retreat in 1996, she began and continues to work on the Ewam Pecha (religious text) project. She now resides in Montana where she learnt English.

Ani produced her first album, 'Turquoise Leaf', in 2000. It was recorded in the US. In 2004, she recorded the 'Laughter of the Dakinis'.

http://in.news.yahoo.com/060825/43/66y71.html