<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 8 24, 2006

No. 1094 (Hạt Cát dịch)
Tranh luận sôi nổi nóng hổi trên Internet qua việc trụ trì chùa Thiếu Lâm được tặng xe hơi thể thao đắt tiền.

Trịnh Châu- Trung Hoa- Món quà, một chiếc xe thể thao đắt giá do chính quyền thành phố Ðăng Phong trao tặng cho vị trụ trì chùa Thiếu Lâm để tưởng thưởng sự đóng góp cho ngành du lịch địa phương của ông đã gây ra một cuộc tranh luận nóng hổi trên Internet.

Thích Vĩnh Tân ,Vị trụ trì chùa Thiếu Lâm ở thành phố Ðăng Phong thuộc trung bộ tỉnh Hà Nam, đã tiếp nhận một chiếc xe thể thao đắt giá trị giá một triệu yuan, tương đương với $ 125,000 US tám hôm trước tại một phiên họp đẩy mạnh ngành du lịch thành phố.

Ông nói “Tôi sẽ cố gắng tối đa truyền bá võ học đến với thế giới trong nỗ lực đẩy mạnh ngành du lịch địa phương. Tôi muốn kiếm một giải thưởng lớn hơn vào năm tới”,

Tiếp theo sau buổi lễ trao tặng giải thưởng, hàng chục ngàn công dân mạng lưới toàn cầu đã đưa ý kiến tranh luận lên các diễn đàn của các web site do các nhà cung cấp cổng mạng thực hiện.

Kết quả của các cuộc thăm dò cho thấy khoảng ba phần tư những người tham gia tranh luận nhìn nhận rằng trao tặng một chiếc xe thể thao đắt giá cho một tu sĩ là điều không thích hợp.

“ Tu sĩ chùa Thiếu Lâm nổi tiếng với sự khổ hạnh, tấm gương tu tập cổ xưa và võ thuật, nhưng gần đây, hàng hóa xa xỉ đã chen vào đời sống của họ, cho thấy rằng đời sống tu hành đã bị vi phạm bởi ý niệm thế gian”, một netter đã viết nnhư trên.

Họ kêu gọi rằng nên cổ vũ tinh thần cho những người liên hệ đến tôn giáo hơn là tưởng thưởng vật chất.

Một vài nhà phê bình chỉ trích các nhà Sư, nói rằng chư tăng không nên thụ hưởng hàng hóa xa xỉ trong chùa “ Họ đã quên mục đích của họ là gì, và họ nên tập trung vào những gì họ không nên làm. Trách nhiệm của ông là đẩy mạn tinh thần võ thuật, mặc dù ông đóng góp rất nhiều cho ngành du lịch, ông cũng không nên nhận một chiếc xe, một netter khác nói như trên và thêm rằng “Xài một triệu đồng yuan cho một chiếc xe trong một tỉnh chưa phát triển là điều không đúng”.

Một trong những lãnh vực bi thảm trong đời sống của cư dân tỉnh Hà nam là sự hiện hữu của một “ngôi làng bệnh AIDS”, nơi trú ẩn của những người vướng phải bệnh AIDS từ kim tiêm bị bẩn khi họ bán máu cho những ngân hàng máu bất hợp pháp .

Những người ủng hộ sự kiện này thì cho rằng giải thưởng phù hợp vì lái xe và cầu nguyện không có gì trái ngược trong đời sống một tu sĩ.

“Chùa Thiếu Lâm đã thu được một lợi nhuận lớn lao trong mấy năm qua nhờ tiếng tăm của nó ngày càng tăng gia khắp thế giới. Ðó là điều thích đáng để trao tặng một chiếc xe như thế cho trụ trì”, một netter khác viết như trên.

“Trao tặng giải thưởng cho một người đã đóng góp cho du lịch địa phương là hợp lý”, một poster khác viết và thêm rằng “những ai chống đối việc này có lẽ chưa bao giờ có được một thành tựu nào.
Một netter khác nói : “không có một điều luật nào quy định rằng tu sĩ không thể lái xe” và còn thêm “ngôi chùa đã làm rất nhiều cho ngành du lịch địa phương nhờ danh tiếng của nó”.

Dispute arises over sports car for Shaolin abbot
Xinhua, Aug 22, 2006
ZHENGZHOU, China -- The gift of a luxury sports car by the Dengfeng City government to a monk for his contributions to the local tourism industry has stirred up a heated debate on the Internet.

The abbot of the Shaolin temple in the central province of Henan, Shi Yongxin, stands beside a spectacular sports sedan worth 1 million Yuan (US$125, 000), which is awarded to him for his contributions to the local tourism industry. [Dahe Daily]

Shi Yongxin, the abbot of Shaolin Temple in Dengfeng in Henan Province, received the one million yuan (US$125,000) vehicle eight days ago at the city's tourism promotion conference.

"I will try my best to promote martial arts to the world in an attempt to boost local tourism. I dream of getting a bigger prize next year," said the abbot who is in charge of the place widely considered to be the birthplace of China's famed kungfu.

Following the award ceremony, tens of thousands of netizens pasted their opinions on net forums or surveys conducted by China's major web portals, including sina.com, sohu.com, yahoo.com and netease.com, to discuss the contentious move.

Results of the survey show that about three-quarters of the respondents consider that giving a luxury sedan to a monk is inappropriate.

"Shaolin monks are renowned for their austerity, transcriptions of religious classics and marvelous martial arts, but now, luxury goods have entered their lives, proving that the religious world has been violated by worldly concepts," an anonymous netizen wrote.

The netizen called for spiritual encouragement for religious people rather than material rewards.

Some of the criticism targets monks, saying they should not enjoy modern luxury goods in temples. "They have forgotten what their purpose is and are concentrating on what they shouldn't do," wrote a dissenter with the internet name "virtuous-way".
"His duty is to boost the martial arts spirit. Even if he contributes a lot to local tourism he should not be given a car," commented a netizen, adding that it is wrong to spend one million yuan on a car in a underdeveloped province.

Agriculture-oriented Henan is the most populous province in China with 96.67 million. The population will top 100 million in 2009.

Poor villagers struggle to make a living. One of the most tragic aspects of Henan life is the existence of "AIDS villages" harboring people who contracted AIDS from dirty needles when they sold blood to illegal blood banks.

Those support the move consider the award is proper because driving and praying do not conflict each other in a monk's life.

"The Shaolin temple has made a large amount of profits over past years as its fame has escalated around the world. It is proper to reward the abbot with a sedan," a supporter with net-name of "Shaolin-believer" wrote.

"It is reasonable to award a person who made contributions to local tourism," a post says, adding that those who oppose the move may have never achieved anything.

"There aren't any laws to stipulate that monks can't drive a car," says another post, adding that the temple does a lot for local tourism due to their fame.

Shaolin Temple, built at Songshan Mountain in 496 during the Northern and Southern dynasties (420-581), has attracted nearly three million domestic and overseas tourists and gained an income of 75.5 million yuan (US$9.4 million), up 49 and 65.4 percent respectively over the same period last year.

Shaolin's martial arts has been gaining influence worldwide as actors of Chinese origin, such as Bruce Lee and Jackie Chan, use its stunts in a wide range of overseas films.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=46,3069,0,0,1,0