<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 28, 2006

No. 1098 NEW(Hạt Cát dịch)
Một trung tâm Phật Giáo giới thiệu sự lợi lạc của thiền quán đến cho những tâm hồn nặng trĩu.

By EILEEN SCHULTE, Times Staff Writer
Published August 26, 2006

TARPON SPRINGS, Florida -Trong một thế giới hỗn độn đầy ắp công việc, máy móc, truyền hình và điện thoại di động, các nhà khoa học Pat và Micheal Lawman phát hiện rằng họ không thể đơn giản để cho tâm trí căng thẳng của họ ngưng nghỉ khi đến lúc phải đi ngủ.

Nhưng thay vì phải dùng dược liệu, họ xoay qua hành thiền.

Thí nghiệm hiệu quả.

“Chúng tôi trở về nhà và ngủ suốt đêm lần đâu tiên trong nhiều năm”. Pat Lawman, 53 tuổi, nói về kinh nghiệm lần đầu tiên thực hành nghệ thuật cổ xưa này vào hai năm trước.

Gia đình Lawman là chủ công ty Morphogenesis, một công ty công nghệ sinh học ở Oldsmar, là hai trong số người tham dự một khóa thiền quán Phật giáo được France Roy hướng dẫn trong tuần này.

Do nhu cầu gia tăng, trung tâm Phật Giáo Parbawatiya, trụ sở tại Safety Harbor, đã giới thiệu một lớp chi nhánh tại Trung Tâm Cộng Ðồng Tarpon Springs ở số 400 S đường Walton.

Roy, 22 tuổi, một sinh viên tốt nghiệp tại Ðại Học DeVry, một chuyên viên phát triển nhu liệu tại công ty Image One ở Tampa, Florida, đã thực tập thiền quán từ hồi 16 tuổi.

Hiện anh là điều hợp viên chương trình giáo dục tại Trung Tâm Thiền Tập Parbawatiya, trung tâm được thiết lập năm 1996 do giảng viên Nick Gillespie.

Gillespie là giảng viên thường trú tại các trung tâm ở Safety Harbor, trung tâm Kancha Buddhist Center ở Sarasota và Drolma Buddhist Center ở Fort Lauderdale thuộc vùng Miami, Florida.

Trung tâm mà anh ta thành lập là trung tâm Phật giáo đầu tiên theo truyền thống New Kadampa . Phật Giáo New Kadampa, một nhánh Phật Giáo Ðại Thừa sáng lập bởi một đại sư Ấn Ðộ, Master Atisha ( 982-1054 sau Tây Lịch), truyền thống này về sau được Ðại Sư Tông Khách Ba cải tổ thành trường phái Ge lug pa, người Tây Phương đối với truyền thống này dễ dàng chấp nhận và đưa vào áp dụng trong đời sống hằng ngày để thực tập đời sống an bình hòa ái hơn” Roy nói như trên.

Ðể giúp đỡ các học viên thư giản tâm trí và buông bỏ mọi dính mắc, Roy dùng phương pháp theo dõi hơi thở để hướng dẫn hành thiền.

Anh yêu cầu học viên xả bỏ hết ganh tỵ, giận dữ, sầu bi và tất cả những vọng tưởng, hoặc những gì mà anh gọi là độc tố ngăn trở hạnh phúc.

Anh yêu cầu họ ngồi thẳng trên ghế của họ , khép hờ đôi mắt và đôi bàn tay đặt ngửa lên nhau trong lòng.

“ Bắt đầu từ đỉnh đầu, từ từ di chuyển xuống thân thể và hãy để cho bất cứ những gì căng thẳng tan biến đi”, anh nói với học viên “Quét xuống cánh tay bạn và hãy tưởng tượng bạn đang có cảm giác xả bỏ một phần gánh nặng của hành lý. Cứ đơn giản mường tượng là nó đang rơi xuống, quét xuốg chân bạn, hãy để bất cứ áp lực nào còn lại trong cơ thể bạn trôi ra khỏi đôi chân của bạn”.

Bashaw, 43, một nhân viên làm việc trong kỹ nghệ hàng không, đã thực hành thiền quán được một năm, nói rằng nó đã cải thiện đời sống anh. “Nó làm tâm tư tôi lắng động, nó giúp tôi điều phục áp lực xảy ra trong ngày một cách hữu hiệu hơn”.


At peace in Tarpon Springs
A Buddhist center introduces overburdened minds and bodies to the benefits of meditation.
By EILEEN SCHULTE, Times Staff Writer
Published August 26, 2006

TARPON SPRINGS - In a chaotic world filled with work, computers, television and cell phones, scientists Pat and Michael Lawman found that they simply could not turn off their racing minds when it came time to go to sleep at night.

But instead of medication, they turned to meditation.

The experiment worked.

"We went home and slept all the way through the night for the first time in years," 53-year-old Pat Lawman said of her first time practicing the ancient art more than two years ago.

The Lawmans own Morphogenesis, a biotech company in Oldsmar, and were two of several people who participated in a new Buddhist meditation class led by France Roy this week.

Because of increased demand, the Parbawatiya Buddhist Center, based in Safety Harbor, is offering an introductory "branch class" from 7:30 to 8:45 p.m. every Wednesday at the Tarpon Springs Community Center, at 400 S Walton Ave.

Roy, 22, a graduate of DeVry University and a computer software developer at Image One in Tampa, has practiced meditation since he was 16.

He is now the education program coordinator at the Parbawatiya Meditation Center, which was established in 1996 by kadam, or teacher, Nick Gillespie.

Parbawatiya (pronounced par-bah-wah-tee-ya) is the name of a female Buddha of Wisdom. In the Sanskrit language, the name means "radiant dawn" and calls to mind the blissful wisdom of an enlightened being.

Gillespie is the resident teacher at the center in Safety Harbor, the Kancha Buddhist Center in Sarasota and the Drolma Buddhist Center in the Fort Lauderdale/Miami area.

The centers he founded were the first of their kind in Florida to offer classes in the New Kadampa Buddhist tradition. New Kadampa Buddhism, a Mahayana Buddhist school founded by the Indian Buddhist Master Atisha (982-1054 A.D.), is easier for Westerners to "integrate into their daily lives to become more peaceful and loving people," Roy said.

"It encompasses all 84,000 teachings of Buddha," he said. "They can be bits of advice or entire sutras."

To encourage participants to relax their minds, let go of worries and find lasting happiness, Roy uses breathing exercises and guided meditation.

He asks the students to let go of jealousy, anger, ignorance and other delusions, or what he called poisons, that block happiness.

He asks them to sit up straight in their chairs, lightly close their eyes and place their hands in their laps with their thumbs gently touching.

"Starting at the crown of your head, slowly work down your body and let any tightness dissolve away," he tells the participants. "Scan down your arms and feel as though you are letting go of heavy pieces of luggage. Simply feel them fall away. Scan down your legs, letting any stress that remains in your body flow out of your feet."

Ed Bashaw, 43, has been practicing meditation for a year and said it has improved his life.

"It calms my mind," said Bashaw, who works in the airline industry. "It helps me better handle stressful situations that come up during the day."

Eileen Schulte can be reached at schulte@sptimes.com or (727) 445-4153.

[Last modified August 26, 2006, 06:31:20]

http://www.sptimes.com/2006/08/26/Northpinellas/At_peace_in_Tarpon_Sp.shtml