<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 30, 2006

No. 1103( Hạt Cát dịch)

Một tăng sĩ bị chính phủ Trung Hoa đe dọa sau khi tổ chức cầu nguyện cho nạn nhân Thiên An Môn

Nghi Xuân- Giang Tây- Aug 29- Một tu sĩ Phật Giáo, người đã tham dự phong trào ủng hộ dân chủ năm 1989, bị chính quyền địa phương hăm dọa rằng sẽ trục xuất ông ra khỏi ngôi chùa ông đang trụ trì vì ông đã tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho nạn nhân tử vong trong vụ quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Vị tu sĩ có tên Shengguan, hiện ông thường trú tại chùa Hoa Thần ở thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Giang Tây, ông là một trong những lãnh đạo sinh viên tại Tây An năm 1989.

Căn cứ theo các nguồn tin, Shengguan và một số khách hành hương từ Bắc Kinh, thành phố Thẩm Quyến và Nghi Xuân đã tổ chức một buổi lễ nguyện cầu cho những nạn nhân xấu số trong vụ Thiên An Môn hôm 4 tháng 06. Chính quyền thành phố Nghi Xuân và nhà chức trách các nơi liên hệ đã để ý đế vụ này một cách gắt gao. Vào hôm 19 tháng 8, bí thư của chính quyền thành phố Nghi Xuân, cục trưởng cục Tôn giáo của thành phố và 7 người khác từ cơ quan an ninh đã đến chùa Hoa Thần để gửi đến một thông điệp “ Chúng tôi đại diện chính phủ. Ông phải rời khỏi chùa Hoa Thần. Ông có hai chọn lựa: một là tình nguyện rời khỏi để không bị mất thể diện, hai là chúng tôi sẽ dùng luật pháp bắt buộc ông phải rời khỏi. Ông nên biết điều đó nghĩa là gì”.

Buổi chiều, hai viên chức cảnh sát đã đến, không chiếu theo một luât lệ, một thủ tục hợp pháp nào, đã bắt một tín nữ tại chùa Hoa Thần và giam giữ 9 tiếng đồng hồ. Cô được thả ra vào buổi sáng hôm sau, cô nói cảnh sát đã đánh đập cô và ép cô gán tội cho Shengguan bằng cách nói rằng Cô có một quan hệ thầm kín với ông ta.

Master Shengguan, tốt nghiệp Ðại Học Khoa học Kỹ Thuật tại Trung Hoa năm 1984. Năm 1989, ông đã tổ chức một cuộc biểu tình ở thành phố Tây An và hình thành hiệp hội ủng hộ dân chủ mà ông là phó chủ tịch.

Tháng 6, 1989, ông đến Bắc Kinh để tang các nạn nhân Thiên An Môn và bị bắt giam tại trại giam Thiểm Tây. Sau khi được thả ra hồi tháng 9 năm 1990, ông tiếp tục phong trào ủng hộ dân chủ.

Năm 2002, ông trở thành tu sĩ nhưng vẫn tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền. Tháng 09 năm 2004, Shengguan đại diện tín đồ Pháp Luân Công Wu Yunrui khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch nhà nước Trung Hoa, về các tội danh tước đoạt quyền tự do tôn giáo của công dân và lợi dụng quyền lực đàn áp Pháp Luân Công. Tháng 8 năm 2005, ông dạy môn Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới tại trường Ðại Học Phật Giáo Giang Tây. Vào tháng Giêng năm 2006, ông trở thành trụ trì chùa Hoa Thần.

Kể từ năm 2003, đại sư Shengguan bị quấy nhiễu và bị giám sát nhiều lần bởi cơ quan An Ninh. Cùng với những lãnh đạo sinh viên khác, những người từng tham gia sự kiện Thiên An Môn, ông tổ chức một hiệp hội Phật Giáo tại thành phố Tân Châu mà sau này cũng bị trục xuất khỏi Tân Châu. Một giám đốc Cục Tôn Giáo ở quận hạt Quý Dương nói với Shengguan rằng “Ông có thể vui thú trà đình tửu điếm nhưng không nên hoạt động chống chính phủ”.

Trong năm 2005, sau khi gặp gỡ Li Zhuming, Chủ Tịch Ðảng Dân Chủ Hồng Kông, ông đã bị cảnh cáo bởi nhân viên an ninh tại thành phố Thẩm Quyến “ Nếu ông không nghe lời chính phủ, ông sẽ không có một tương lai tốt đẹp được đâu”.

Hiện tại ông đang bị theo dõi một cách chặt chẽ bởi Cục Tôn Giáo và Cơ Quan An Ninh

Buddhist Master Threatened after Performing Rituals for Victims of Tiananmen Square Massacre

Human Rights in China August 29 2006

A Buddhist master, who had participated in the pro-democracy movement in 1989, was threatened by local authorities that he would be expelled from his temple for performing a releasing from suffering ritual for the souls of the victims who died in the Tiananmen Square Massacre.

This master's name is Shengguan. He now resides in Huacheng Temple of Yichun City in the Jiangxi Province. His original name was Xu Zhiqiang and he was one of the student leaders in Xian City in 1989.

According to sources, Shengguan and some pilgrims from Beijing, Shenzheng City and Yuchun City held a service on June 4 of this year for those who had died in the Tiananmen Square Massacre. The government of Yuchun City and other related authorities paid great attention to it.

On August 19, the secretary of the Yuchun government Mr. He, the head of Yuchun Religious Bureau (Yang Xu) and seven personnel from the security agencies went to Huacheng Temple to deliver the message to Shengguan. "We represent the government. You must leave Huacheng Temple. You have two choices: one is that you leave voluntarily without losing face. The other one is that we use the law to force you to leave. You should know what it means," they said.

In the afternoon, two police, without complying with any legal procedure, arrested a female lay Buddhist from Huancheng Temple and kept her in custody for nine hours. She was released the next morning. She said the police beat her and forced her to frame Shengguan by saying she had an affair with him.

Shengguan Master, original name is Xu Zhiqiang, graduated from the University of Science and Technology in China in 1984. In 1989, he organized protests in Xian City and formed the Xian Association of Pro-democracy, in which he served as a vice president.

In June 1989, he went to Beijing to mourn those who died. He was arrested in Xian City on November 17 and detained in the Sha'anxi Detention Center. After he was released on September 1, 1990, he continued to participate in the pro-democracy movement.

In 2002, he cloistered himself to be a monk but kept on defending human rights. In September 2004, Shengguan represented Falun Gong practitioner Wu Yunrui in suing Jiang Zeming (the ex-president of China), charging him with crimes of depriving citizens' religious freedom and abusing his power to persecute Falun Gong. In August 2005, he taught World History of Buddhism at Jiangxi Buddhist College. On January 20, 2006, he became the master of Huacheng Temple.

Since 2003, Shengguan master was harassed and inspected many times by Security agencies. He, along with other student leaders, who were also involved in the 1989 incident, organized a Buddhist Foundation in Binzhou City just to be later expelled from Binzhou. A director of the Religious Bureau in Guiyang County said to Shengguan, "You may prostitute, drink, gobble or gamble, but you shall not take action against the Communist Party".

In 2005, after his meeting with Mr. Li Zhuming, the Chairman of the Democratic Party in Hong Kong, he was warned by the security personnel in Shenzhen City, "If you don't listen to the government, you will not have a good future."

Shengguan is now under close watch by the Religious Bureau and the Security Agencies.

http://www.prisonplanet.com/articles/August2006/290806Buddhist.htm