<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 30, 2006

No. 1096 (Minh Châu dịch)

HT Tinh Vân thúc giục Tổng Thống Ðài Loan Trần Thủy Biển nên từ chức.

2006/8/25 -Một trong những lãnh đạo Phật giáo có uy thế nhất ngày hôm qua đã thúc giục Tổng Thống Ðài Loan, ông Trần Thủy Biển nên từ chức và cho rằng ông ta cần phải lắng nghe nguyện vọng của quần chúng.

Hoà thượng Tinh Vân, người sáng lập tổ chức Phật Giáo Phật Quang Sơn, đã kêu gọi ông Trần tự nguyện từ chức trước cuộc kháng nghị sắp tới giữa cựu chiến hữu của ông Trầầnvà cựu thành viên đảng dân chủ Thi Minh Ðức (Shih Ming-teh)

Hoà thượng Tinh Vân đã nói rằng nếu “ông ta có thể mạnh dạn ra đi bây giờ, đó không những là một lợi thế cho Ðảng Dân Chủ Cấp Tiến, mà ông ta cũng có thể duy trì danh dự của mình”. “Khi thời điểm đã đến, ông Chen không nên giữ mãi vị trí của mình”.

Hoà thượng cũng đã nói trong bức thư gửi cơ quan thong tin rằng cả hai vị Chen và Shih đều có những thăng trầm trên đường công danh của họ và không nên “nhìn vấn đề một cách nghiêm trọng như thế”.

Hoà thượng Tinh Vân đã gởi thư cho báo chí “vì tôn trọng vị nguyên thủ quốc gia”, nói thêm rằng hoà thượng không thể nào đọc thêm những nguồn tin chống đối ông ta.

Hoà thượng nói :”Ông Chen đã đến thăm ngôi chùa Phật Quang Sơn, coi như là một người bạn của tôi”.

Tổ chức Phật Giáo Phật Quang Sơn trụ sở chính ở tại Cao Hùng, Ðài Loan, có nhiều chi nhánh trên toàn cầu.

Ông Chen đang đối diện vớI hàng loạt những lờI chỉ trích về sự thối nát và tham nhũng đói vớI ông ta, ngườI trong gia đình ông và những cộng sự viên kỳ cựu của ông.

Hoà thượng Tinh Vân cũng đã ca ngợi ông Shih, nói rằng ông ta đáng được kính trọng vì đã không giữ sự thù hằn với bất cứ ai mặc dù ông đã ngồi tù hết một phần tư thế kỷ vì những lý tưởng chính trị của ông.

Vị tăng sĩ Phật giáo cũng đã phê bình vài chính trị gia của đảng dân chủ cấp tiến (DPP) đã không làm cho dịu đi những sự tấn công đối với ông Shih, hoà thượng nói rằng điều đó không lợi ích gì cho đảng hay ông Chen mà chỉ làm cho quần chúng thêm rối loạn mà thôi.

Trong khi đó, linh mục Kao Chun-ming của nhà thờ Presbyterian, người ủng hộ mạnh mẽ cho nền độc lập của Ðài Loan, nói rằng ông muốn giữ thái độ trung lập và ông nghĩ rằng ông Chen nên làm hết nhiệm kỳ.
Pháp Sư Thánh Nghiêm của Pháp Cổ Sơn và Sư Bà Chứng Nghiêm của tổ chức Cứu Trợ Từ Tế đã từ chối bình luận về việc này.

Vị lãnh đạo Thiên Chúa giáo Ðức hồng y Paul Shan Kuo-his tình nguyện hoà giải nếu những người lãnh đạo đảng cầm quyền và đảng đối lập thoả thuận hoà đàm vớI nhau -- đây muốn nói ông Trần Thủy Biển và và lãnh tụ đảng đối lập Mã Anh Cửu.

Ðức hồng y nói “tôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp”. Ông nghĩ rằng ông Trần và ông Mã đủ chững chạc để có một cuộc hoà đàm hợp lý hầu đem lại an vui cho xã hội Ðài Loan.

Ông Shan, người mới vừa được chẩn đoán với căn bệnh ung thư phổi, nói rằng ông đã lo ngại bởi sự tấn công ào ạt của các nhóm cực đoan khi kêu gọi ông Trần từ chức hay ở lại, sau khi ông Shih đã lao vào cuộc tranh cử.

Ông Mã đã tuyên bố ủng hộ cho cuộc tranh cử của ông Shih và cổ động thành viên của đảng tham gia vào cuộc kháng nghị sắp tới, và đảng dân chủ cấp tiến đã phản công với một cuộc vận động tranh cử toàn quốc để đưa ra những dữ kiện “xấu xa” của nhóm KMT, gây thêm sự hỗn độn cho một xã hội đang trong tình trạng căng thẳng.

Ông Shan nói rằng ông kính trọng “người bạn thân” của ông là hoà thượng Tinh Vân, một vị lãnh đạo trong Phật giáo , khi đã lên tiếng kêu gọi tổng thống tự nguyện từ chức để tránh sự xáo trộn có thể xảy ra cho xã hội và “duy trì danh dự của ông như một vị nguyên thủ quốc gia đáng kể”.

Tuy nhiên ông Shan nói rằng ông không muốn xen vào chính trị. Ông nói “những vấn đề chính trị nên dành cho những nhân vật chính trị”, ông khuyến họ nên tập kềm chế chính họ và tránh xa thuyết cấp tiến và bạo lực để không “che mờ trọng điểm và gây nên “sự phân chia chủng tộc và chính trị”.

Ông Shan, với căn bệnh hiện đã ổn định, nói rằng ông muốn dành khoảng thời gian cuối đời để làm tăng thêm sự hài hoà về chủng tộc và hoà bình trên toàn lãnh thổ Ðài Loan.Top Buddhist leader urges Chen to step down, listen to the people

2006/8/25
The China Post staff

One of Taiwan's most influential Buddhist masters yesterday urged Chen Shui-bian to step down, saying he needed to listen to the will of the people.
Master Hsing Yun, founder of the Fo Guang Shan International Buddhist Order, called on Chen to resign voluntarily in the face of an upcoming sit-in protest lead by Chen's former comrade-in-arms and democracy veteran Shih Ming-teh.

If "he can go resolutely now, it will not only be a plus for the Democratic Progressive Party, but he will also keep his dignity," Master Hsing Yun said.

"When it is time to go, Chen should not hang onto his post," Master Hsing Yun said.

The Master also said in a letter to the press that both Chen and Shih have had ups and downs in their careers and should not "take the matter so seriously."

Master Hsing Yun said he sent the letter to the media "out of respect for the president, " adding that he could not bear to read any more news against him.

"Chen has visited the Fo Kuang Shan temple and is like a friend," Master Hsing Yun said.

The Fo Guang Shan International Buddhist Order, which is headquartered in Kaohsiung, has branches worldwide.

Chen is facing a string of corruption and embezzlement allegations against himself, his family members and senior aides.

Master Hsing Yun also lauded Shih, saying that he deserves respect for bearing no grudges against anyone despite spending a quarter of a century behind the bars for his political ideals.

The Buddhist master also criticized some DPP politicians for unrelenting assaults on Shih, saying it was no good for the party or Chen and would only further alienate the people.

Meanwhile, the Rev. Kao Chun-ming of the Presbyterian Church, a strong supporter of Taiwan independence, said he would remain neutral and said he thought Chen should serve out his term.

Master Sheng Yen of the Dharma Drum Mountain and Master Cheng Yen of the Buddhist Compassionate Relief Tzu Chi Foundation refused to comment.

Roman Catholic leader Cardinal Paul Shan Kuo-hsi offered to mediate if the leaders of the ruling and opposition parties were willing to hold a dialogue -- in a reference to Chen and opposition leader Ma Ying-jeou.

"I hope that things can be worked out peacefully," he said.

The Cardinal said he thought that Chen and Ma were mature enough to have meaningful dialogue that could bring harmony to Taiwanese society.

Shan, who has recently been diagnosed with pulmonary cancer, said he was worried by a rising tide of extremist calls for Chen to quit and for Chen to stay, after Shih launched his campaign.

Ma has voiced his support for Shih's campaign and encouraged party members to join his upcoming sit-in protest, and the DPP has countered with a national campaign to retrieve the KMT's "ill-gotten" assets, creating more turmoil in an already tense society.

Shan said he respects his "good friend" Master Hsing Yun, a Buddhist leader, for issuing a statement calling on the president to voluntarily step down to prevent possible social unrest and "maintain his dignity as a decent national leader."

However, Shan said he would not wade into politics.

"Political matters should be left to political figures," he said, urging them to exercise self-restraint and refrain from radicalism and violence so as not to "blur the focus" and create "ethnic and political divisions."

Shan, whose illness is now under control, said he would like to dedicate the rest of his life to promoting ethnic harmony and cross-Taiwan Strait peace.


http://www.chinapost.com.tw/taiwan/detail.asp?ID=88757&GRP=B