<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 8 31, 2006

No. 1092 NEW(TinhTấn dịch)

Thiện tín hợp lực cứu nguy cây Bồ Đề thiêng liêng

Được viết bởi Tan Hui Yee, The Straits Times,
Ngày 19 tháng 08, 2006.

Singapore – Một ngôi cổ tự 65 tuổi nằm gần đường Bartley và cây Bồ Đề to lớn của nó - đang nằm trong quy họach mở đường của Chính Phủ. - thu hút du khách hàng tuần đang được kêu gọi bảo tồn cả hai.

Từ lúc Tu viện Phật giáo đưa ra các thông tin trong tháng Tư rằng cây Bồ Đề của chùa trồng nay đã hơn 100 năm tuổi – hơn 6,000 ngàn người đã kéo xuống Tu Viện tại Lorong How Sun để kiểm chứng.

Một số người đã thực hiện những trang web và bắt đầu đưa đơn thỉnh cầu lên mạng để cứu vãn ngôi chùa tường gổ - mái tôn mà một chuyên gia đã nói không thể nào phá hủy mà không ảnh hưởng đến cây Bồ Đề vì nền móng của chùa đã bị rễ cây quyện vào.

Ban quản trị tu viện đã nói với nhà báo The Straits Times rằng tu viện đã xin được 5,000 chữ ký từ tháng Tư trong chiến dịch phản đối quy họach vùng đất của chùa.

Cây Bồ Đề được xem là thiêng liêng vì Đức Phật Thích Ca đã chứng được đạo quả Chánh Đảng Chánh Giác trong khi Ngài ngồi dưới một cội Bồ Ðề. Cây Bồ Đề tại Kim Long Tự có thân lớn khoảng 8.5 m và cao 30.5 m.
Theo Tiến Sĩ Shawn Lun, phó chủ tịch của Hội Xã hội Thiên Nhiên (Singapore), cây Bồ Đề này là cùng lứa với cây Bồ Đề tại Khuôn viên Thành Phố Pearl’s Hill đã được bảo tồn như một cây di sản bởi Ủy Ban Công viên Quốc gia (NParks).

Ủy Ban này (NParks) đã cho biết vẫn còn đang nghiên cứu cây Bồ Đề này có thể là một cây di sản hay không.
Ông Richard Or, 45 tuổi, hy vọng rằng cây Bồ Đề sẽ được bảo tồn. Một thương gia đã viếng thăm tu viện lần đầu tiên Chủ Nhật vừa qua đã nói: “Cây Bồ Đề này rất uy nghi và là ranh giới chính yếu của khu vực này.”
Theo một người trong ban quản trị tu viện, Ông Tan Poh Heong, 74 tuổi, tu viện đón nhận những du khách địa phương từ các chuyến xe bus cũng như các du khách từ các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc hàng tuần.

Đơn thỉnh cầu trên mạng được khởi đầu bởi các du khách viếng thăm tu viện cho biết làm thế nào Cơ Quan Di Dời Ðịa Trạch đã trả chi phí 200, 000 đô la năm qua và chuyển hướng con đường Braddell để bảo vệ một cây cổ thụ angsana 80 tuổi. Đơn này đã thỉnh cầu chính quyền thực hiện cùng quan điểm đối với cây Bồ Đề ở Kim Long Tự.

Cơ Quan Tái thiết Thành phố đã nói rằng khoảng đất tu viện, nằm trên một ngọn đồi phía sau trạm Circle Line Bartley tương lai, đã được hoạch định để sát nhập vào vùng đất của quốc gia để xây dựng được nhiều nhà hơn.

Lãnh thổ Singapore bị giới hạn, cần có một sự nổ lực liên tục để tối ưu hóa về việc xử dụng đất đai của chúng ta, đặc biệt các địa điểm phục vụ cho hạ tầng cơ sở giao thông công cộng chính yếu như Trục GiaoThông và các trạm xe hỏa tốc hành MRT (Mass Rapid Transit) khác. Cơ Quan thẩm quyền cũng nói rằng họ đang làm việc với Ủy Ban Công viên Quốc gia (NParks) để lượng định rằng cây Bỗ Đề có nên được bảo tồn hay không.

Tu viện được đền bù để chọn một địa điểm khác tại Punggol, nhưng ban quản lý chùa vẫn còn hy vọng tu viện sẽ không bị dời đi.

Được hỏi rằng ông sẽ làm gì nếu đơn thỉnh cầu bị từ chối, Ông Tan, người đã phụng sự cho tu viện trong 20 năm, trông sửng sờ. Tuôn lệ, ông trả lời bằng tiếng Quan Thoại: “Tôi là người đầu tiên sẽ khóc”.


(tinhtan dịch)

Visitors flock to save revered Bodhi Tree


by Tan Hui Yee, The Straits Times, Aug 19, 2006

Singapore -- A 65-year-old temple off Bartley Road and its large bodhi tree - which are being acquired by the Government - are attracting hordes of visitors every weekend amid growing calls for both to be preserved.
Ever since the Buddhist temple made the news in April for its bodhi tree - estimated to be more than 100 years old - more than 6,000 people have trooped down to Jin Long Si Temple in Lorong How Sun to check it out.
Some have set up blogs and started an online petition to save the wooden-walled, zinc-roofed temple, which an expert has said cannot be demolished without affecting the tree as its foundations are intertwined with the roots.
The temple management told The Straits Times it has collected 5,000 signatures since April for its petition against the land acquisition.
The bodhi tree is considered sacred as Buddha is believed to have gained enlightenment while sitting under one. The tree at Jin Long Si has a girth of 8.5m and is 30.5m tall.
According to Dr Shawn Lum, vice-president of the Nature Society (Singapore), it is 'in the same class' as the bodhi tree in Pearl's Hill City Park, which has been preserved as a Heritage Tree by the National Parks Board (NParks).
NParks said it is still considering whether the temple tree can also be a Heritage Tree.
Mr Richard Or, 45, hopes it will be preserved. The businessman, who visited the temple for the first time last Sunday, said: 'It's very majestic and a major landmark for the area.'
According to one of the temple's trustees, Mr Tan Poh Heong, 74, the temple receives busloads of local visitors as well as tourists from countries like Japan, Thailand and China every weekend.
The online petition started by visitors to the temple mentions how the Land Transport Authority spent $200,000 last year and changed the alignment of a stretch of Braddell Road to protect an 80-year-old angsana tree. It appeals to the authorities to show the same attitude to the bodhi tree at Jin Long Si.
The Urban Redevelopment Authority said the temple grounds, on a hill behind the upcoming Circle Line Bartley station, are being acquired to be joined with state land next to them so more homes can be built there.
'Given Singapore's limited land area, there is a need for a continuous effort to optimise the use of our land, especially at sites served by major public transport infrastructure such as the Circle Line and other MRT stations,' it said. It also said it is working with NParks to assess whether the tree should be preserved.
The temple has been offered an alternative site in Punggol, but its management still hopes it will be allowed to stay.
Asked what he will do if the appeal is rejected, Mr Tan, who has helped at the temple for 20 years, looked stunned. Tears welled up in his eyes. 'I will be the first to cry,' he said in Mandarin.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=57,3064,0,0,1,0