<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 9 02, 2006

No. 1105 ( MinhChâu dịch)

Tòa án cho phép Phật tử cầu nguyện nhưng không được cư trú tại chỗ.

Ngày 31 tháng 8, 2006

Santa Ana, Calif. - Vị thẩm phán liên bang đã cho phép Phật tử của một ngôi chuà Việt Nam tạm thời tổ chức những khoá lễ tại một cơ sở y tế, mặc cho sự chống đối của chính quyền quận hạt Garden Grove dựa vào lý do trở ngại lưu thông và sự ồn náo.

Vị thẩm phán tỉnh ông Cormac Carney ngày Thứ Tư đã tạm thời đưa ra một thoả hiệp và yêu cầu cả hai bên đi đến một thoả thuận về việc Phật tử có thể xử dụng cơ sở mà họ đang giữ chủ quyền. Ông Carney nói ông sẽ lập ra một phiên toà theo lời yêu cầu của chuà để ban lệnh ngăn cấm chính quyền thành phố thi hành luật qui vùng cuả họ, nếu không có sự thoả thuận trước ngày Thứ Sáu.

Vị luật sư của chính quyền, Lois Bobak, nói rằng bà không phản đối việc điều đình với nguyên cáo, nhưng bà nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ không cho phép những vị lãnh đạo chuà Quan Âm cư trú tại cơ sở này.

Trong tháng này hội American Civil Liberties Union đã nhân danh chuà đưa đơn kiện, rằng nhà cầm quyền tỉnh đã vi phạm luật hiến pháp khi cản trở việc xây cất tại ngôi chuà.

Theo trong đơn kiện, chuà đã mua lại cơ sở này trên diện tích 1 mẫu 8 với số tiền 1 triệu 9 trăm năm mươi ngàn đô vay từ bổn đạo, nhưng chính quyền tỉnh đã tiếp tục từ chối sửa lại điều lệ qui vùng để cho một cơ sở tôn giáo được xây cất trên cuộc đất này.

Chính quyền đã bác bỏ đơn xin theo sự khiếu nại cuả hàng xóm.

Theo lời khiếu nại, ngôi chuà đã được kiến lập vào năm 1999 với vài Phật tử nhưng đã phát triển thành một cơ sở hai tầng vào năm 2003. Bà Belinda Helzer, luật sư cuả chuà nói, một khoá lễ bình thường vào cuối tuần có thể có đến 100 người, và trong những buổi lễ đặc biệt có thể lên đến 350 người, nhưng những buổi lễ này thường được tổ chức ở một địa điểm khác.

Judge allows Buddhists to pray, but not live in disputed building

August 31, 2006 4:27 AM

SANTA ANA, Calif. (AP) - Members of a Vietnamese Buddhist temple may temporarily hold religious services at a medical building despite the city of Garden Grove's objections over traffic and noise, a federal judge has ruled.

U.S. District Judge Cormac Carney made the temporary compromise Wednesday and asked both sides to forge an agreement on how the Buddhists can use the building they already own. If no agreement is reached by Friday, Carney said he'll set a hearing on the temple's request for an injunction to stop the city from enforcing its zoning laws.

An attorney for the city, Lois Bobak, said she doesn't object to negotiating with the plaintiffs, but stressed that the city would not allow leaders of the Quan Am Temple to live on the property.

This month the American Civil Liberties Union filed a lawsuit on behalf of the temple, alleging city leaders had violated its constitutional rights by barring assemblies at the building.

The temple bought the building on 1.8 acres using a $1.95 million loan from a worshipper, but the city repeatedly refused to adjust its zoning code so that a religious institution can be built on the plot, the lawsuit said.

The city rejected the request after neighbors complained.

The temple began in 1999 with a few members but outgrew its one-story building by 2003, according to the complaint. A typical weekend service could draw up to 100 members, and there could be up to 350 on special occasions, but those are usually held at another location, said the temple's attorney, Belinda Helzer.

http://www.newspress.com/Top/Article/article.jsp?Section=OPINIONS-LETTERS&ID=564796776742650100