<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 9 03, 2006

No. 1099 (Upekha dịch)

Khảo Cổ Ấn Ðộ khám phá thêm di chỉ Phật Giáo

Amaravath - 8/28/2006 : Những khám phá của ngành Khảo cổ tại một làng quê nhỏ thuộc quận hạt Andra Pradesh West Godavari do Nghiên Cứu Khảo Cổ Học của Ấn Độ thực hiện đã đưa đến một phát hiện có thể liên quan to tát đến công trình nghiên cứu Phật Pháp.

Các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo Cổ ASI khảo sát một bia văn từ thế kỷ thứ nhứt trước Công Nguyên đã đề cập đến Dakiniyana( Dakini là tên một nữ thần, yana có nghĩa giáo phái). Ðiều này nói rằng đây là lần đầu tiên giáo phái thờ nữ thần được đề cập đến, đi trước các sự chú ý khác vào khoảng 700 năm .

Bia văn được khám phá tại khu vực mà ASI đã khai quật cách 42 km từ Vijayawa và 70 km từ Guntur tại vành đai Amaravathi là khu vực Phật Giáo nổi tiếng trên thế giới

Phân tích về những chi tiết lạ lùng được khám phá, Dr Jitendar Das, quản lý khảo cổ thuộc ASI Hyderabad , nói khu vực Kantamanenivari Gudem cách 2 km từ khuôn viên ngôi chùa Thạch động nổi danh tại Guntupalli,

chủ trại cừu và chủ nông trại dâu đưa thông tin đến , nhóm ASI khai quật tại chỗ và thâu lượm kết qủa đã nói đến. Ở giữa những di vật được phát hiện đầu tiên, họ tìm được một hình tượng Phật ngồi Dhyana đổ nát ,Padma Peetha, những cột trụ trang hoàng và nhiều sản phẩm đồ gốm lịch sử có giá trị

Bên cạnh đó, họ tìm thấy bia văn trong ngôn ngữ Prakrit dùng chữ viết Brahmi ngày tháng từ thế kỷ thứ I sau Tây Lịch

Ông D. Kanna Babu, phụ tá quản lý khảo cổ học và viên chức Viện Bảo Tàng Amaravathi,cùng chung một nhóm, đã chuyển ngữ 3 hàng bia văn như sau”tặng phẩm một bát đầy đồng tiền ( masakas) cho Arya sangh ( giới trí thức Phật Giáo) và tất cả môn đồ, những người đã trú ngụ tại Jinanagamhaparvatha, do chủ hộ Nagaputa từ Sakuda cùng với vợ của ông , Bodhi và con gái”.

Ông Kanna Babu nói, “ Điều đó đưa ra giả thuyết việc thờ cúng nữ thần của Đạo Phật đã không thấy mãi cho đến thế kỷ thứ 8 sau Tây Lịch. Công Nguyên. Nhưng bia văn này cho thấy việc thờ cúng nữ thần tại nơi trong vòng 5 thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt.

Ông Babu nói Dakini được đề cập đến như một trong bốn người mẹ hàng đầu nữ thần trong trường phái Vajrayana- Kim Cang Thừa. ( Tantrayana) thuộc thế kỷ thứ 7. Dakini đóng vai trò lớn lao trong những nghi lễ của Vajrayana Mật Tông .Tên tuổi được tìm qua văn học Vajrayana của thế kỷ thứ 10.

Khai quật mới được khám phá cho thấy lần đầu tiên một hệ phái được đặt tên là Dakini. Dakini được tin tưởng là người giới thiệu con đường đạo pháp

Trong lễ hội quán đảnh Kalachakra Đức Đa Lai Lạt Ma tiến hành sớm hơn trong năm nay tại Amaravathi. Dakinivana là một vị thần nổi bật trong lễ hội.

Dr Das nói rằng mẫu mã của các cột trụ, chất lượng chạm trổ, thực hiện các đề án, trang trí nghệ thuật đường nét đặc thù của trường phái nghệ thuật Amaravathi.

AP site yields new Buddhist school based on goddess-

By Naresh Nunna
8/28/2006 10:17:34 PM

Amaravathi: Archaeological explorations at a tiny village in Andhra Pradesh West Godavari district by the Archaeological Survey of India have led to a find that could have major implications for the study of Buddhism.

The ASI archaeologists have come across an inscription from the first century AD that makes a mention of the Dakiniyana (Dakini is the name of the goddess, yana means school). This is said to be the first mention of the school based on a goddess, predating other mentions by about 700 years.

The inscription was discovered at a site that the ASI is excavating 42 km from Vijayawada and 70 km from Guntur in the Amaravathi belt that is world renowned for its Buddhist sites.

Disclosing the details of the astonishing find, Dr. Jitendar Das, superintending archaeologist of ASI Hyderabad, said the site at Kantamanenivari Gudem is 2 km from the famous rock cave temple complex at Guntupalli.

Tipped off by shepherds and mulberry farmers, the ASI team made excavations at the site and hit paydirt. Among their initial finds were a vandalised image of a seated Dhyana Buddha, Padma Peetha, decorated pillars and a good number of early historic pottery shreds, Dr Das said.

Besides, they found an inscription in Prakrit language using Brahmi characters dated to the 1st century AD.

Mr D. Kanna Babu, assistant superintending archaeologist and officer of Amaravathi Museum, who was on the team, interpreted the three-line inscription as saying "...gift of bowl full of coins (masakas) given to the Arya sangh (Buddhist intelligentsia) and all adherents of Dakiniyana, who were residing at Jinanagamahaparvatha, by the householder Nagaputa hailing from Sakuda along with his wife, Bodhi and daughter."

Mr Kanna Babu said, "It was being hypothesised that the worship of goddesses in Buddhism was not seen till the 8th century AD. But this inscription shows that worship of goddesses was in place within five centuries after Buddha attained nirvana."

Mr Babu said that Dakini is mentioned as one of the four principal mother goddess in the Vajrayana (Tantrayana) in the 7th century. Dakini plays a major role in rituals of Vajrayana. The name is found Vajrayana literature of the 10th century.

The new excavations revealed for the first time a yana (school) named after Dakini. She was placed the first stage in three stage process leading to nirvana. Dakini is believed to be the introducer to the path.

At the Kalachakra that the Dalai Lama held earlier this year in Amaravathi, Dakiniyana was a prominent deity.

Dr Das said the planning of the pillars, quality of chiselling, execution of the theme, decorative features bore the mark of the Amaravathi school of art.

http://www.asianage.com/main.asp?layout=2&cat1=1&cat2=209&newsid=243723&RF=DefaultMain