<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 9 05, 2006

No. 1115 ( Hạt Cát dịch)

Tổng Thống Tích Lan: Sự ra đi của Ngài Dhammananda là một mất mát lớn lao.

Bernama, September 3, 2006
KUALA LUMPUR, Malaysia
--Tổng Thống Tích Lan, Mahinda Rajapaksa trong bài điếu văn được đọc bởi Thủ Tướng Ratnasiri Wickranamayake nói rằng sự ra đi của Ðức Tăng Thống Mã Lai và Tân Gia Ba, Ngài TS Ðại Trưởng Lão K. Sri Dhammananda là một mất mát lớn lao, không chỉ cho dân chúng Tích Lan và Mã Lai mà còn cho khắp cả thế giới.

Ông Rajapaksa nói : “Ngài đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời cho Phật Giáo"

Hầu hết các quyển sách của Ngài đã được dịch ra 16 ngôn ngữ khác nhau để đáp ứng nhu cầu cho tín đồ trong nhiều quốc độ khác nhau kể cả Russian, Quan Thoại và những ngôn ngữ khác.

Ngài Dhammananda cho thấy sức mạnh tinh thần trong thiên hướng của ngài trong việc xiển dương Phật giáo trên toàn thế giới”, Ông TổngThốn g đã nói như trên trong bài điếu văn được đọc bởi Thủ Tướng trong buổi lễ điếu tang và nghi lễ cuối cùng ở hội trường Asoka thuộc Tu Viện Maha Vihara, Brickfield hôm Chủ Nhật trước giờ trà tỳ.

Ông nói “Trong việc hòa hợp tôn giáo, Ngài Dhammananda được ví như một bậc Như Lai - The Thus- đến đi như thế”. Ngài hiện vẫn là Chủ Tịch Hội Ðồng Tư Vấn Tôn Giáo cho Phật Giáo, Ki Tô giáo, Hồi giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh.

Trước đó, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ và Chính Quyền Ðịa Phương Datuk Seri Ong Ka Ting, người đại diện chính quyền Mã Lai, nói rằng trong suốt cuộc đời, những bài pháp của Ngài đã đẩy mạnh hòa bình dung hợp giữa những con người với nhau bất kể là tôn giáo hay tín ngưỡng nào.
Ông cũng nói rằng Ngài Dhammananda là động cơ chính thúc đẩy việc am hiểu Phật Giáo tại Mã Lai và Tân Gia Ba cũng như trên toàn thế giới.

Ông Ong Ka Ting nói “Ngài đã ra đi hôm nay nhưng những lời giảng dạy của Ngài vẫn sẽ dẫn dắt cho chúng ta trong suốt cuộc đời, Ngài đã cống hiến quá đầy đủ cho hạnh phúc của đất nước này ”.

Sanh ngày 18 tháng Ba năm 1919 tại Kirinde, Matara thuộc miền nam Tích Lan. Ngài đã được gửi đến Mã Lai năm 1952 trong vai trò một vị tu sĩ thường trú để dẫn dắt Cộng đồng Phật giáo Sinhalese.

Trong khi đó, Chủ Tịch Hội Phật Gíao Mã Lai, Sik Jit Heng nói ba tháng trước khi viên tịch, Ngài đã cho viết quyển sách cuối cùng trong đời “Ðức Phật ở đâu”.

Hai ngày trước chúng tôi đã cho in khoảng 15,000 phiên bản của quyển sách và nó sẽ được phân phát miễn phí cho tín chúng.

Sau ba giờ điếu tang và cử hành nghi lễ cuối cùng, kim quan của Ngài Dhammananda đã được di chuyển đến Nirvana Memorial Park để trà tỳ.

Khoảng10,000 người đã đến viếng thăm Ngài lần cuối cùng.
----------

Dhammananda's Death Great Loss To Buddhism, Says Sri Lanka's President
Bernama, September 3, 2006
KUALA LUMPUR, Malaysia -- Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa says the death of Chief High Priest of Malaysia and Singapore, Venerable Dr K. Sri Dhammananda Nayake Maha Thera, as a great loss not only for Sri Lankans and Malaysians but to the Buddhists throughout the world.

Rajapaksa said: "He had devoted his entire life to Buddhism that gained him a deep understanding about Buddha's teachings which throughout his life translated them into 70 publications."
"And most of his books have been translated into 16 different languages to reach devotees of different nationalities, the languages include Russian, Mandarin and others," he said.
Dhammananda had shown the spiritual strength given his undivided vocation in promoting Buddhism around the world, he said in his speech read out by his Prime Minister Ratnasiri Wickramanayake at the eulogy and last rites ceremony at Asoka Hall of the Buddhist Maha Vihara in Brickfields here Sunday before the burial of the 87-year-old Dhammananda.
Dhammananda died of cancer at the Subang Jaya Medical Centre on Thursday.
On religious tolerance, he said Dhammananda "is the Thus". He is the current President of the Malaysian Consultative Council for Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhism.
Earlier, Housing and Local Government Minister Datuk Seri Ong Ka Ting, who represented the Malaysian Government, said during his entire life, Dhammananda through his teachings had promoted peace and harmony among the people regardless of their religions and beliefs.
He also said Dhammananda was the main driving force for promoting understanding on Buddhism in Malaysia and Singapore as well as throughout the world.
"He may have gone now but his teachings will guide us through our life," said Ong, adding that Dhammananda had contributed significantly for the well-being of this country.
Born on March 18, 1919 in Kirinde, Matara, in southern Sri Lanka, Dhammananda was sent to Malaysia in 1952 to serve as the resident monk for the Sinhalese Buddhist community.

Meanwhile, Malaysia Buddhist Association President Sik Jit Heng said three months before his death, Dhammananda managed to write his last book on "Where Is Buddha".
"Two days ago, we managed to print about 15,000 copies of the book which will be distributed free to the devotees," he said.
After the three-hour eulogy and last rites ceremony, Dhammananda's body was taken for cremation at the Nirvana Memorial Park in Semenyih.
About 10,000 devotees flocked to the vihara to pay their last respects to the religious leader.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3118,0,0,1,0