<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 9 06, 2006

No. 1116 ( Hạt Cát dịch)

Các chuyến bay hàng tuần giữa Bangkok và Varanasi

Lucknow, Sept. 5: Một chuyến bay hàng tuần giữa Bangkok và Varanasi bắt đầu vào 15 tháng 10 sẽ đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho khu mạng mạch Phật Giáo tại đây

Tuyên bố điều này hôm Thứ Hai, Ông Bộ Trưởng Bộ Du Lịch tỉnh bang UP, Mr. Kokab Hamid nói với các phóng viên rằng hợp đồng giữa chính phủ Ấn Ðộ và Chính Phủ Thái Lan trong vấn đề này sẽ chính thức ký kết trong vòng một tuần lễ.

Ông bộ trưởng nói rằng việc thành lập đường bay Varanasi-Bangkok sẽ khuyến khích du khách từ những quốc gia như Nhật Bản và Ðại Hàn.

Chính phủ tỉnh bang Uttar Pradesh cũng dự định phát triển một mạng mạch Sufi nối liền Deva Sharief ở Barabanki và Jais ở Rae Bareli với những địa phận thuộc danh thắng Sufi.

Chúng tôi cũng dự định phát triển mạng mạch Mahabharat. Chúng tôi nhắm vào Bagha, một trong 5 ngôi làng mà Pandavan đã tìm kiếm từ Kauravs trước khi cuộc chiến tàn khốc xảy ra. Sinauli, cách 75 km từ Delhi, là một khu vực có nhiều tiềm năng du lịch. Ông Bộ trưởng nói như trên.

Bộ du lịch cũng dự trù củng cố hạ tầng cơ sở tại Công Viên Quốc Gia Dudhwa và làm cho nó trở thành một khu du lịch sinh thái. “ Dudhwa là một công viên bách thảo phong phú trong tỉnh bang và là một ẩn xứ cho những ai có hứng thú với đời sống hoang dã. Chúng tôi dự bị phong phú hóa nó xa hơn để cho du khách viếng thăm sẽ có những kinh nghiệm khó quên".

Uttar Pradesh hiện nay mỗi năm có khoảng 130 triệu ( 13 crore) du khách Ấn Ðộ và khoảng 1 triệu 3 đến 1 triệu 5 du khách ngọai quốc viếng thăm.

Now, weekly flights from Varanasi to Bangkok

9/5/2006 10:46:10 PM
- By Our Special Correspondent


Lucknow, Sept. 5: A weekly flight between Bangkok and Varanasi will begin from October 15 giving the much-needed fillip to the Buddhist circuit.

Announcing this here on Monday, UP Tourism minister Mr Kokab Hamid told reporters that the agreement between the Government of India and the Government of Thailand in this regard would be formally signed within a week.

The minister said that the commencement of the Varanasi-Bangkok flight would encourage Buddhist tourism from countries like Japan and Korea as well.

The UP government also plans to develop a Sufi circuit linking Deva Sharief in Barabanki and Jais in Rae Bareli with other places of Sufi interest like Agra, Bahraich, Badaun, Etah (birthplace of Amir Khusro) and Unnao (birthplace of Hazrat Mohani).

"We also plan to develop the Mahabharat circuit.We are focusing on Baghpat which was one of the five villages that the Pandavas had sought from Kauravs before the great battle. Sinauli, that is 75 kms from Delhi, is another potential tourist area," the minister said.

The tourism department also plans to strengthen the infrastrusture at the Dudhwa National Park and make it the focal point of eco and adventure tourism in the state. "Dudhwa is a botanically rich park in the state and a haven for those who have an interest in wildlife. We plan to enrich it further and make tourism in the park an unforgettable experience," Mr Kokab Hamid said.

Uttar Pradesh, at present, gets 13 crore Indian tourists and 13-15 lakh foreign tourists every year and the creation of Uttranchal, according to the minister, has not entailed any losses to the state. "Except for the Char Dham Yatra, Uttranchal has not taken away tourists from UP," he said.

Replying to a question, the minister said that he was not satisfied with the present status of night viewing of Taj Mahal.
Trả lời cho một câu hỏi, ông bộ trưởng nói rằng ông không hài lòng với tình trạng hiện nay về cảnh quang ban đêm của đền thờ Taj Mahal.
"The terrorists threat to the monument is holding us back otherwise we would like to appeal to the Supreme Court to allow night viewing from a distance of 150 metres, instead of the existing restriction of viewing from a distance of 300 metres. We also want the apex court to allow online booking for night viewing. This would make it easier for foreign tourists visiting the Taj," he said and added that the government would do well to give up the policy of ‘hiding the Taj instead of flaunting it."
Sư đe dọa của khủng bố đối với đền thờ đã khiến chúng tôi chùng bước, nếu không chúng tôi đã thỉnh cầu Tối Cao Pháp Viện cho phép du khách có thể đến gần hơn với khoảng cách 150 để ngoạn cảnh vào ban đêm thay vì 300 mét như hiện nay. Ðồng thời chúng tôi cũng muốn cơ quan Kiểm Soát Viễn Vọng Kính cho phép đăng ký trực tuyến cho việc thưởng ngoạn cảnh quang ban đêm của đền Taj Mahal. Ðiều này sẽ dễ dàng hơn cho du khách ngoại quốc viếng thăm ngôi đền.
http://www.asianage.com/main.asp?layout=2&cat1=7&cat2=48&newsid=245257&RF=DefaultMain