<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 9 07, 2006

No. 1112 (Minh Châu dịch)
Trường đại học Phật Gíao Phương Tây dự trù mở thêm lớp.

Rosemead, Los Angeles (California) Aug 17, 2006
.
Ông Roger Schmidt có một dự án lớn cho trường đại học Phật Giáo Tây Lai..

Ông Schmidt, 75 tuổi, tuần vừa qua được bổ nhiệm làm hiệu trưởng tạm thời ở một trường đại học nhỏ trên đường South Walnut Grove Avenue, được thành lập bởi một tu sĩ Phật giáo vào năm 1991. Ông Schmidt thay thế cho ông Lewis Lancaster, người đã từ chức sau nhiệm kỳ hai năm làm hiệu trưởng để theo đuổi việc phiên dịch kinh điển Phật giáo.
Ông Schmidt nhận chức vụ hiệu trưởng vào lúc ngôi trường bắt đầu một giai đoạn phát triễn đáng kể so với quá trình ngắn ngủi của nó. Ngay khi được sự phê chuẩn của Western Association of School and Colleges vào tháng Hai, ban giám đốc đã tiến thêm một bước trong việc gia tăng số sinh viên ghi danh từ 300 lên đến 1000 vào mỗI học kỳ sáu tháng trong vòng 5 năm tới.
“Ban giám đốc đang sẵn sàng với một trách vụ đáng kể” theo lời ông Schmidt, người đã từng làm chủ nhiệm ban sự vụ của trường từ khi mới thành lập cho đến năm 2001 và cũng từng giảng dạy môn tôn giáo học tại đây. “Một trong những phần hành của tôi là lo tìm và tăng cường nhân sự, trong phạm vi đại học đường, dịch vụ cho sinh viên, quảng cáo và tuyển nhận sinh viên mới. Những đề án đang được tiến hành để mở rộng thêm bốn phân khoa và cấp bằng khác nhau nhằm hổ trợ cho việc thu nhận thêm sinh viên. Hiện nay trường có các phân khoa thương mại, tôn giáo học, ngoại ngữ và khoa học nhân văn, sẽ cho ra 21 văn bằng cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ và các chứng chỉ.
“Chúng tôi đang mong sẽ mở được một phân khoa sư phạm mới, điều mà chúng tôi hy vọng sẽ được phê chuẩn vào cuối năm này, và chúng tôi cũng đang cố gắng để mở một chương trình thuyết giảng về Phật giáo”, ông Jason Kosareff, người tuyển nhận sinh viên mới của trường đã nói như trên. Ông Kosareff nói rằng đầu tư là một tiêu điểm khác cần thiết cho sự phát triển.

Trường đại học này được thành lập bởi Hoà thượng Tinh Vân, sáng lập viên của Hsi Li Buddhist Temple – Chùa Tây Lai, một ngôi chùa lớn nhất ở các nước phương Tây. Ông Kosareff nói răng trường được thành lập với ngân khoản 5 triệu đô do sự đóng góp của tín đồ của chùa, trung bình mỗi năm thu được 5 triệu 4.
Hầu hết số sinh viên theo học ở đây bao gồm giới xuất gia và tại gia đến từ các nước Châu Á. Nhưng với sự phê chuẩn mới và sự đảm bảo về tài chánh của chính phủ, ông Kosareff nói rằng trường hy vọng sẽ thu hút thêm một số sinh viên Âu Mỹ. Chi phí mỗi năm của chương trình 4 năm vào khoảng 8,700 đô.

Anh Ziv Chen, 29 tuổi, một sinh viên cao học ngành thương mại hành chánh đến từ Ðài Loan nói rằng hiện thời, diện tích nhỏ hẹp của trường cũng có những lợi điểm của nó. Anh Chen hiện ở tại Alhambra, nói “một sinh viên du học có thể qua giai đoạn chuyển tiếp dễ dàng hơn trong một ngôi trường nhỏ. Sẽ dễ dàng quen thuộc hơn là ở một ngôi trường rộng lớn hơn như UCLA.

University plans to expand course offerings
By Fred Ortega, Staff Writer, SGV Tribune, Thursday, August 17, 2006

ROSEMEAD, Los Angeles (California) Roger Schmidt has big plans for the University of the West.

Schmidt, 75, was appointed last week as interim president of the small university, which was founded by Buddhist monks in 1991 on South Walnut Grove Avenue. He takes over for Lewis Lancaster, who stepped down from his two-year tenure as president to pursue retirement and continue translating Buddhist texts.

Schmidt is stepping into the president's seat as the school begins what may be the most significant period of growth in its short history. Having just been accredited by the Western Association of Schools and Colleges in February, the college's board is mounting a campaign to expand student enrollment from 300 to 1,000 per semester within the next five years.

"The board is ready to make a major commitment," said Schmidt, who served as dean of academic affairs at the university from its founding until 2001 and also taught religion at the school. "One of my roles will be to fill staffing positions and expand the staff, in terms of academics, student services, marketing and student recruitment."

In order to aid student recruitment, plans are under way to expand the university's four departments and degree options. The university now has business, religious studies, language and humanities departments offering 21 bachelor's, master's and doctorate degrees and certificates.

"We are looking to start a new education major, which we hope to have accredited later this year, and we are also working on a Buddhist chaplain program," said Jason Kosareff, a student recruiter at the university.

Investment is another area targeted for growth, Kosareff said. The university was started by Master Hsing Yun, founder of the Hsi Li Buddhist Temple, the largest temple system in the Western Hemisphere. It is funded by $5 contributions by temple devotees, which bring in an estimated $5.4 million a year, Kosareff said.

Most of the university's enrollment is comprised of monastics and secular students from throughout Asia. But with the recent accreditation and the securing of federal financial aid, Kosareff said the school hopes to attract more Westerners. The yearly annual cost for an undergraduate degree is about $8,700.

In the meantime, the school's small size has its advantages, said Ziv Chen, 29, a master's in business administration student from Taiwan.

"It is easier to make the transition as a foreign student at a smaller campus," said Chen, who lives in Alhambra. "It is much easier to get around than at a larger school like UCLA."

source: http://www.sgvtribune.com/news/ci_4188171