<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 19, 2005

No.0175
154 Tượng Phật cổ nhỏ bị chôn vùi đã được khám phá tại Cam Bốt

Xinhuanet, ngày 15 tháng 3, 2005


PNOM PENH, Cambodia – 154 tượng Phật cổ nhỏ được mạ vàng, bạc và đồng do người xưa làm, được các người lính Cam Bốt khám phá ra tại một mảnh đất trong quận Stung Treng, nguồn tin địa phương đã cho biết vào tuần trước.

Tờ Nhật Báo Cam Bốt tường trình rằng những tượng Phật cổ này bị chôn trong một mảnh đất nhỏ của một người thân của một trong những người lính tại quận Stung Streng, mảnh đất này đã bị che lấp trong rừng.

Mười tượng Phật được mạ vàng, 51 tượng mạ bạc, và 93 tượng mạ đồng với chiều cao khác nhau từ khoảng 10 cm cho đến nhỏ nhất vào khoảng bằng đầu ngón tay cái.

Một viên chức đã nói: “Đây là lần thứ nhì mà chúng tôi đã nhận được những tượng Phật từ những người dân trong quận”. Năm 1997, 15 tượng Phật cổ đã được tìm thấy trong vùng này và được gởi đến cựu Quốc vương Norodom Sihanouk để triễn lãm trong Hoàng Cung.

Các viên chức từ Bộ Văn Hóa tại Phnom Penh đã sắp xếp để ước lượng gía trị của các tượng Phật cổ này vào tuần tới. Sau khi ước lượng xong, các tượng Phật sẽ được gởi đến Bảo Tàng Viện Quốc Gia tại Phnom Penh.
(tinhtan dịch)


154 buried Buddha artifacts discovered in Cambodia

Xinhuanet, March 15, 2005

PHNOM PENH, Cambodia -- Cambodia's soldiers uncovered 154 miniature Buddhas coated with gold, silver and brass last weekin a plot in Stung Treng province, local media reported on Tuesday.
The artifacts were buried in a plot owned by a relative of one of the soldiers in Stung Treng district, which had been overgrown with forest, The Cambodia Daily reported.Ten of them are plated with gold, 51 with silver and 93 with brass and vary in height from about 10 cm to the size of a human thumbprint."It is the second time we received Buddhist statues from local people in my province," official said. In 1997, 15 artifacts were found in the area and given to retired King Norodom Sihanouk for display inside the Royal Palace.Officials from the Ministry of Culture in Phnom Penh are scheduled to evaluate the artifacts next week. After the evaluation, the artifacts will be sent to the National Museum in Phnom Penh

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,889,0,0,1,0


No.0174
Một chương trình quảng cáo du lịch bao gồm thiền Minh Sát

By Thanin Weeradet, BANKOK POST

Bangkok – Thực tập thiền Minh Sát đang trở thành phổ biến trong số các nhà chuyên nghiệp hăng hái muốn phát triển về nghề nghiệp lẫn đời sống cá nhân của họ.
Thiền Minh Sát, hay hành thiền, được tin tưởng rằng giúp rèn luyện con người tự kiểm soát tư tưởng một cách tốt đẹp và sẽ đưa đến những quyết định chính xác hơn.
Gần đây, công ty du lịch Vacharattam đã khởi sự thu lợi theo chiều hướng này, với những chuyến đi tham quan các địa điểm quan trọng liên quan đến Phật Giáo và Đức Phật.
Các chuyến du lịch đến các nơi lịch sử và tôn giáo hiển nhiên không có gì mới lạ, nhưng cơ hội để thăm viếng những thánh tích của Phật Giáo, đi đôi với cơ may thực hành thiền Minh Sát, được chứng minh là thành công nhất.
Bà giám đốc quản lý Kohchaporn Lertthamtavee đã nói rằng bà đặt căn bản vào sự quan tâm đến những khách du lịch dự vào các khóa thiền Minh Sát.
Là một người khao khát thực tập và dạy thiền Minh Sát, Bà Kohchaporn đang nhắm đến những người Thái quan tâm vào việc thực hành thiền định, đi theo những chuyến tham quan những địa điểm liên quan đến Phật Giáo.
Thêm vào đó, những chương trình khác làm nổi bật những sự thu hút liên quan đến Phật Giáo tại Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Miến Điện và Đại Hàn. Ấn Độ có những nơi đông tâm của Đức Phật. Lantau tại Hồng Kông có một ngôi chùa nằm chót vót trên đỉnh núi. Nam dương có ngôi chùa Phật Giáo liên hợp Borobodur là một trong những công trình lớn nhất trên thế giới.
Với một nhân cách vững chắc của một nữ doanh nhân luôn luôn làm việc tích cực, bà Kohchaporn đã nói rằng những lợi nhuận từ công ty du lịch sẽ đóng góp vào sự hình thành của một Cơ sở Vacharatham.
(tinhtan lược dịch)


Your next tour package may include Vipassana

By Thanin Weeradet, BANGKOK POST

Bangkok - Practising Vipassana is becoming more popular among professionals eager to improve both their business and personal lives.
Vipassana, or meditation, is believed to help train people to take better control of their minds and bring about an improvement in decision making.
Recently, the Vacharatham tour company started to cash in on the trend, with excursions to places of interest related to Buddhism and the Lord Buddha.
Tours to historical and religious sites are obviously nothing new, but the opportunity to see places significant to Buddhism, coupled with the opportunity to practise Vipassana, has proved to be a big hit.
Managing director Kohchaporn Lertthamtavee said she has a considerable base of customers who attend her Vipassana courses.
Involved in a clothing export business that ships products to Hong Kong and China, Kohchaporn had a large number of customers in the export sector who represented a high potential in the religious travel sector.
An avid Vipassana practitioner and Vipassana trainer, Kohchaporn is targetting Thais interested in the practice, along with sightseeing trips to places related to Buddhism.
For example, a five-day programme to Shanghai focuses on a visit to Putuosan Island, noted as the home of Kuan Yin.
In addition, other programmes highlight Buddhist-related attractions in India, China, Hong Kong, Myanmar and Korea. India has significant sites related to Lord Buddha. Lantau in Hong Kong has a temple atop the mountain. Indonesia has the Borobodur Buddhist Temple Complex, one of the greatest monuments in the world.
Kohchaporn said: "The Shanghai programme has received unprecedented popularity since we started taking bookings in October last year."
She said that people who come to practise Vipassana at the Vacharatham Home have expressed an interest in visiting places related to Lord Buddha in other countries.
Claiming to use her Vipassana strength to detect illness in other people, Kohchaporn has such a huge crowd of visitors to her Vipassana home that almost every day she is obliged to arrange a schedule, allowing each visitor a 15-minute psychological consultation.
She said she has practised Vipassana for many years and attained a high level of ability in the practice.
These days she sees a lot of visitors travelling across the country to seek her psychological help.
Recovering from a personal family crisis after she first got married, she said she survived personal turmoil and business failure thanks to her strong religious faith.
With the strong personality of a hard-working business woman, Kohchaporn said profits from running the tour company will go to the formation of a Vacharatham Foundation.
"When I suffered a crisis, I made a prayer that I would make a great contribution to help people if I could stand up on my own feet again," said Kohchaporn whose thriving clothes export business is a testimony to her successful meditation.

http://www.dhammatimes.com/archives/2005/02/050219-vipassanatour.htm


No.0173
Nhật bản cùng A Phú Hãn nghiên cứu ngôi chùa cổ xưa

Được trích ra từ tờ nhật báo The Asahi Shimbun. Tháng 3, năm 2005

Những năm tháng chiến loạn dã man đã hủy diệt di sản văn hóa và di tích lịch sử của quốc gia A-Phú-Hán, bao gồm luôn những tượng Phật to lớn được khắc vào sườn núi vùng thung lũng tên Bamiyan, đã bị chính quyền cũ A-Phú-Hãn, Taliban, hũy hoại vào năm 2001.

Để khôi phục lại những di tích này, quốc gia sẽ mở cuộc khai quật và mở công trình nghiên cứu cùng với sự họp tác của trường đại học Ryukoku ở thành phố Kyoto Nhật Bản.

Theo hiệp nghị vừa mới ký ở Nhật bản giữa ông Mohammad Nader Rassoli, bộ trưởng bộ khảo cứu cổ vật quốc gia, và ông Abdul Wassey Feroozi, bộ trưởng bộ văn hóa và thông tin, sẽ hợp tác để tìm hiểu và nghiên cứu những tàn tích trong một ngôi chùa vừa khám phá ở Keligan, cách vùng Bamiyan khoảng 120 cây số về phía tây.

Ông Atsushi Naka, một nhiếp ảnh gia tốt nghiệp trường đại học Ryukoku, là người đã khám phá ra tàn tích trong vùng Keligan vào tháng 6, năm 2003. Vào tháng 10 năm 2003, Meiji Yamada, vị giáo sư danh dự trường đại học Ryukoku và cũng là một học giả Phật giáo, đã từng ghé thăm vùng Keligan và xác nhận rằng di tích này là những gì còn sót lại của ngôi chùa được xây cất trước thế kỷ thứ 8. Ông Rassoli nói rằng:” Ngôi chùa này là một khám phá có tầm vóc quốc tế, và sẽ là ngọn đuốc soi sáng thêm cho Phật giáo.”

Chương trình nghiên cứu sẽ bao gồm 1 tàn tích khác, có tên là Chehel Burj, đây có thể là 1 pháo đài, cách khoảng 6 kilo-met phía tây di tích Keligan. Theo lời ông Rassoli : “Năm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu mở cuộc khảo sát, và hy vọng sẽ hoàn thành công cuộc khai quật trong năm tới.

Chẳng những các tài sản văn hóa bị hủy diệt hơn 20 năm qua, mà quốc gia còn mất đi nhiều nhà khảo cổ trong thời chiến loạn. Trước thời chiến, bộ khảo cổ có ít nhất là 50 nhà cổ vật học, hiện nay chỉ còn lại 12 vị, trong đó có những học giả rất ít kinh nghiệm chuyên môn.

Ông Feroozi nói: “Một số chuyên gia nghiên cứu bị giết, và một số khác đã rời quốc gia. Vì vậy rất khó mở công trình khai quật trong thời chiến.”

Thời xưa A-Phú-Hản đã từng là con đường nối liền giữa Đông và Tây, là nơi mà có sự hòa hợp giữa văn hóa và tôn giáo, và cũng là một địa dư nằm giữa Á-Châu rất thuận tiện cho việc thương mại.

Qua hiệp nghị này, ông Rassoli hy vọng trường đại học Ryukoku sẽ huấn luyện một số chuyên gia trẻ tuổi chuyên nghiên cứu về văn hóa Phật giáo”

Theo ông Feroozi, trở ngại lớn nhất hiện nay trong công trình khai quật là vấn đề cướp bóc.

Gần như là một bản tàng viện lịch sử, A-Phú-Hản có đến 2.800 vùng đất khảo cổ được chính thức ghi nhận. Và 1.500 di tích khác vừa được khám phá.
Khánh văn lược dịch


Japan and Afghanistan to study ancient temple

03/19/2005, by EIICHI MIYASHIRO,The Asahi Shimbun

Decades of warfare and civil strife have devastated Afghanistan's historical heritage and cultural sites, including large statues of Buddha carved in a mountainside of the Bamiyan Valley, which were destroyed by the Taliban in 2001.
Now on the road to recovery, the country will launch a full-scale archaeological excavation and research project with Kyoto's Ryukoku University this September.
According to an agreement recently signed in Japan by Mohammad Nader Rassoli, head of Afghanistan's National Institute of Archaeology, and Abdul Wassey Feroozi of the Ministry of Culture and Information, a joint research team will study the ruins of a newly found Buddhist temple in Keligan, about 120 kilometers west of the Bamiyan ruins.
Atsushi Naka, a photographer and graduate of Ryukoku University, discovered the Keligan ruins in June 2003. In October 2003, Meiji Yamada, professor emeritus at Ryukoku University and a scholar of Buddhism, also visited Keligan and confirmed that the ruins were the remains of a Buddhist temple built before the eighth century.
Rassoli said: ``The remains are far off to the west, away from the route people imagined Buddhism took in the region. The temple could prove a world-class discovery that sheds light on the transmission of Buddhism.''
The research project will include another set of ruins, Chehel Burj, possibly a fortress, located six kilometers west of the Keligan site.
According to Rassoli: ``This year, we will do a preliminary investigation. Using those findings, we hope to do a complete excavation starting next year and preserve both sites.''
Not just cultural assets were destroyed during Afghanistan's more than two decades of turbulence. The country also lost many archaeologists and scholars. In prewar times, the National Institute of Archaeology had at least 50 researchers. Now, there are 12, some with little excavation experience.
Feroozi said: ``Some researchers were killed, and others left the country. It was impossible to do excavations during the civil war.''
Afghanistan was an ancient crossroads where East met West. Culture and religion intermingled in a land that straddled trading routes in central Asia. Before the war, the United States, France, Germany, England and other countries sent excavation teams to Afghanistan. Supported by their findings, archaeological studies flourished.
Rassoli said he hoped the Japanese team would help train the institute's archaeologists. The agreement for the project specifically states that Ryukoku University will provide ``assistance in training young professionals to become well versed in studies of Buddhist culture.''
According to Feroozi, the biggest problem facing archaeology in Afghanistan is looting.
Almost a historical museum in itself, the country is home to some 2,800 officially recognized archaeological sites. Another 1,500 have been discovered ``through the efforts of looters,'' confessed Feroozi with a wry smile.
``Our country is poor. Theft of artifacts is a way to earn cash. Also, professional thieves urge ordinary citizens to steal artifacts. We are baffled as to how to stop illegal excavations.''
He added that protecting cultural assets is no easy task when the government is struggling to exert control over the entire country.
``The first step to stopping theft is to instill a sense of honor for our cultural treasures. We have to make people realize that once invaluable items are lost, they cannot be replaced. It is an uphill battle, but we have to push on.''(IHT/Asahi: March 19,2005)

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=7b7392e786f8dc49&cat=f97ff7b11934dbb6
No.0172
Nhà Văn Phật Tữ Robert Thurman với cái nhìn sâu sắc trên con đường Thiền Định.

Bản tin bởi Phóng viên Eric Bartels , Tạp chí Portland Tribune
Giáo Sư Robert Thurman là môt phât tữ tiên phong và có tiếng noí mạnh mẽ về Phật Giáo Tây Tạng

Tin Từ PortLand, (Hoa Kỳ): Tuy giáo sư Robert Thurman được coi là người phật tữ quy y Đức Đạt Lai Lat Ma đầu tiên, nhưng trong quá trình tu học và thiền định lâu dài cuã giáo sư Thurman , ông ta vẫn ãnh hưỡng và thích thú với bộ phim 2 tập “Kill Bill” do con gaí ông ta Uma Thurman thủ diễn vai chính cùng với nhà làm phim khích động nỗi tiếng Quentin Taratino.
Ông ta rất là hãnh diện và tự hào về tất cả công việc và nghệ thuật trình diễn cũa cô con gái nữ tài tữ Uma Thurman.
Thật ra bộ phim “Kill Bill” rất ư là độc đáo cũa đạo diễn Tarantino không thật sự diễn tã chính xác vễ con đường giác ngộ và giaĩ thoát như là những hình ảnh lịch sữ về Phật Giáo qua tác phẫm mới cũa Giáo Sư “ Cây vàng trái bạc cũa Tây Tạng.”
Nhưng theo ông Thurman, năm nay 64 tuỗi, dường như đồng ý với những lời giải thích và minh chứng của đạo diễn Taratino về những hình ãnh hoạt họa bạo động trong bộ phim cuả người đạo diẽn tài ba này chỉ nhằm để ám chĩ chống lại những hành động bạo lực quá khích trong nội tâm của khán giã.
Theo ông Thurman thi`:” Nhà đạo diễn Quentin cố gắng đem những hình ảnh bạo động trong bộ phim đễ nhằm cho khán giã thấy rõ sự xấu xa và tránh xa các hành động bạo lực quá khích này.”
Giáo sư Thurman,Giáo sư cũa trường đại học Columbia, đã đến thành phố Portland , tiều bang Oregon đễ quãng cáo những phương pháp thiền định Phật Giáođễ chống lại sự căng thẵng và lo âu thường xảy ra trong xã hội hiện đại hiện nay trong tác phẫm mới cũa ông.
Phât Giáo ỡ 1 vài khía cạnh quan điễm nào đó vẫn còn 1 chút gì là sự bí ẫn , bí mật đối với phần lớn người Mỹ, cũng theo lời giáo sư Thurman.
“Phật Giáo là một tôn giáo dành cho sự tìm hiễu và không ép buôc bất cứ ai, cũng như không thuôc riêng bất cứ một nhóm cá nhân nào, Đôi khi sự tin tưởng , nếu quá mù quáng sẽ dẫn đến sự nguy hiễm cho toàn thễ nhân loại.” Và giáo sư Thurman còn cho rằng :” Những chiều hướng căng thẳng hoặc buồn chán cũng như những tư tưỡng bi quan sẽ dẫn dắt loài người tìm đến Phật Giáo đễ đạt được một tâm trạng bình an thoãi mái hơn”
Đạo Phật chĩ dẫn mọi người phãn quan tự kỹ ở một trạng thái tịch tịch và quán chiếu bãn thân mình đễ giãm tối thiễu sự khỗ đau và căng thẵng cũa cuôc sống, Đạo Phật không phải là một tôn giáo quá đơn giãn như chúng ta thường nghĩ mà đạo Phật thật sự rất khoa học, rất thực tế về các phương diện Tâm Lý Học, Triết học, và có thễ chuyễn hoá tâm tính , bản chất cũa con người qua con đường tu tập theo giáo lý Đức Phật, cũng như thiền định.
Ngoài ra giáo sư còn nói thêm rằng, thiền định đã dược nhìn như một phương pháp tốt nhất và hữu hiệu trong công đồng khoa học hiện đại hiện nay.
Giáo sư Thurman đã đem công trình nghiên cứu cũa nhà thần kinh học Richard Davison,
Đã chứng minh một cách cụ thể rằng thiền định sẽ dẫn dắt và phát triễn bộ naõ một cách có hiêu quã và đem lại những lợi lạc vô cùng thực tế, vì thế những trạng thái tâm thần bệnh hoạn trong xã hội hiên đại ngày nay ngày càng giãm đi nhiều, nếu chúng ta quyết chí thực hành Phật Pháp và nhất tâm Thiền Định.
Giáo sư Jon Cabot-Zinn cũa trường đại học Massachusettes đã khẵng định rõ rang nguyên tắc và tâm pháp cuã thiền định sẽ giãm bớt nỗi lo lắng và tuyệt vọng và do dớ sẽ phòng ngưà rất nhiều về các triêu chứng tâm thần.
Giáo sư Thurman cho rằng những hành đông cữ chỉ bệnh hoạn cũa xã hội như là Gia đình không hoa` hợp, bênh tim đôt ngột, giao thông tắt nghẽn …vân..vân thừơng bắt nguồn từ một trí tuệ không sáng suốt, nếu không nói là 1 tâm hồn bệnh hoạn.
Giáo sư Thurman kết luận trong tác phẫm mới cũa ông ta rằng “ Cây vàng quả bạc của Tây Tạng” tóm tắt rằng Đạo Phật là Tôn giáo cơ bãn cho tất cả các tôn giáo khác.”
DươngTiêu Lươc Dịch


Thurman illuminates Zen path

By ERIC BARTELS, Portland Tribune, Mar 18, 2005
Robert Thurman is the eminent American authority on Tibetan Buddhism

Portland, (USA) -- Buddhism, the first Westerner ordained as a monk by the Dalai Lama himself. But Thurman’s decades-long search for spiritual serenity hasn’t kept him from enjoying the movies “Kill Bill: Vol. 1” and “Kill Bill: Vol. 2,” on which his daughter Uma collaborated with hyperviolent filmmaker Quentin Tarantino.
"They were quite marvelous, actually,” he says. “I couldn’t be prouder of all the work our wonderful daughter has done.”
Tarantino’s oeuvre doesn’t exactly conform to the enlightened dharma of the great historical figures cited throughout Thurman’s new book, “The Jewel Tree of Tibet.”
But Thurman, 64, seems at peace with Tarantino’s explanation that the almost cartoonish mayhem of his films actually creates an aversion to violence in moviegoers.
“Quentin kind of insists that the violence is meant to turn people off,” he says. “We were a little disturbed at the level of it, but that is Quentin’s thing.”
Thurman, a professor at Columbia University, will be in Portland tonight to promote his new book, an expansion of a retreat he led several years ago. It’s a sort of “how to” guide for employing millenia-old teachings against the stresses and anxieties of modern life.
Buddhism remains something of a mystery to most Americans, Thurman says.
“Buddhism does not have the compulsion to run out and convert people. It is a way of understanding things rather than belonging to some group,” he says. “The Dalai Lama is exceptional in that he says in the modern period world religions should give up the competition for followers.
“Sometimes belief, if it’s too intense, can be like a disease. Like fundamentalism. That’s a real danger on the planet.”
Thurman says religion may be on the rise as people seek answers to a confusing postmodern world.
“The economy, terrorism, the incompetence of various governments, corporate misbehavior, pollution … some of the negative trends in the world lead people to want inner peace,” he says.
“All of these things are pushing to the brink. People are seeing more and more the need for self-control, more sane behavior.”
The first order of business, Thurman says, is for individuals to ratchet down their own stress levels. Here, he says, is where the quiet reflection and honest self-examination found in Buddhist teachings comes in.
“It’s not just simply another religion,” he says. “What it has to offer is a very sophisticated methodology and psychology of self-transformation.”
He says meditation, seen by some as a crackpot devotional exercise, is proving itself to the scientific community.
Thurman points to the work of University of Wisconsin neuroscientist Richard Davidson, whose studies have shown actual changes in brain patterns with the development of meditative ability.
Jon Cabot-Zinn of the University of Massachusetts has determined that the principles and practices of hatha yoga reduce anxiety and depression, thereby alleviating mental illness.
Thurman says all manner of social ills — family violence, road rage, heart attacks — are products of the unenlightened mind.
“It’s a toxic thing, uncontrolled emotion,” Thurman says. “Buddhism can offer tremendous methodology.”
Thurman recognizes that barriers stand between Eastern belief systems and the Western mind. “Anything new that they’re unfamiliar with,” he says of Westerners, “they take one aspect of it and they get confused by it.”
“The Jewel Tree of Tibet” is filled with such puzzling notions. Adversity is to be seen as an opportunity for self-realization. Every individual is, in fact, God. And the world we live in is a perfect “bliss state.”
But despite its slightly complex cosmology, Thurman says, Buddhism is nothing more than a blueprint for self-transformation — not a religion but “merely a set of responses to the needs of beings.”
“It’s not a Pollyanna thing,” he says. “It’s the basis of all religions.”
Robert Thurman talk and book signing, 7:30 p.m. FRIDAY, March 18, Powell’s City of Books, 1005 W. Burnside St., 503-228-4651, free

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=9,900,0,0,1,0
(Khanh Van se dich)