<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 11 20, 2005

No. 0632 (Hạt Cát dịch)
Sự lôi cuốn của Phật Giáo gia tăng ở Anh Quốc.
Posted on 19 Nov 2005 # ANI
Bản tin được đăng tải trên trang Web ANI ngày 19 tháng 11, 2005

Luân Ðôn: Phật Giáo Anh Quốc lại một phen nổi đình nổi đám với sự xuất hiện của vị lãnh đạo tâm linh Tây Tạng, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, trong sứ mệnh thiện chí hòa bình mới mẻ nhất của Ngài.

Vị lãnh đạo Tây Tạng lưu vong đã thăm viếng Tô Cách Lan, nơi mà thống kê mới nhất cho biết Phật giáo là tôn giáo phát triển nhanh nhất trong khu vực.

Tại Glasgow, căn cứ theo tài liệu thống kê năm 2001, và tường trình từ tờ báo The Independent, con số người tự nhận mình là Phật tử tăng vọt 28.5 %

Con số gia tăng này có nghĩa là có khoảng gần 1,200 Phật tử trong thành phố Glasgow, nhiều hơn cộng đồng Do Thái đang trên đà giảm sút, và chỉ kém hơn con số tín đồ Ấn Giáo chút ít. Cộng đồng Hồi giáo thì ngược lại, chỉ tăng khoảng 0.7 %.

Các cuộc thống kê dân số cũng cho thấy Phật Giáo phổ thông hơn đạo Sikh hoặc Kỳ Na Giáo ở Wales và chỉ kém 0.2 % sau Do Thái Giáo ở Anh quốc. Tại Westminster trung tâm Luân Ðôn, 1% dân số tự nhận là Phật tử, con số tương tự với thống kê ỏ Cambrigde.


Allure of Buddhism growing in the UK
Posted on 19 Nov 2005 # ANI

London: Buddhism in Britain has received another boost with the arrival of Tibetan spiritual leader, The Dalai Lama, on the latest of his goodwill missions.

The exiled Tibetan leader was visiting Scotland where new figures show that Buddhism is the fastest growing religion in the region.

In Glasgow, according to figures from the 2001 census, and reported by The Independent, the number of people describing themselves as Buddhist has soared by 28.5 per cent.

The growing number means there are nearly 1,200 Buddhists in the city - more than the declining Jewish community, and only slightly fewer than the number of Hindus. The Muslim population by contrast, rose by just 0.7 per cent.

The census also reveals that Buddhism is more popular than Sikhism or Judaism in Wales, and lags only 0.2 per cent behind Judaism in England. In Westminster in central London, 1 per cent considers itself Buddhist, a figure matched in Cambridge.

Buddhism is based on the teachings of the Buddha, an erstwhile prince of the Saka Dynasty who lived 500 years before Christ.

It spread through Asia, only reaching Britain and the West many centuries later. It has more than 350 million adherents, the central tenet of whose faith is to put an end to suffering through the realisation of truth.

http://story.irishsun.com/p.x/ct/9/id/e4c5e8bccb8a5c52/cid/15665b944045da4a/