<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 12 15, 2005

No. 0674 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Chùa Linh Sơn, Texas, an vị tượng Phật mới.
From Staff repots.
The Daily News
Published December 14,2005

Bản tin đăng tải trên trang Web Gavestondailynews ngày 14 tháng 12, 2005

DICKINSON_Texas. Mỗi năm chùa Linh Sơn có lễ tưởng niệm Ðức Phật A Di Đà trước Tết NguyênÐán. Năm nay đại lễ sẽ bao gồm lễ an vị pho tượng A Di Ðà mới, cao 20 bộ.
Nghi lễ sẽ cử hành lúc 10:30 sáng thứ bảy, Phật tử của tu viện sẽ tụng kinh và xướng hồng danh A Di Ðà. Kinh là những lời giảng dạy của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật lịch sử đản sanh 500 năm trước Tây lịch.

Phật A Di Đà còn được xưng tụng Vô Lượng Thọ Phật, được nói là cư trú ở cõi Tịnh Ðộ hoặc cực lạc .

Vào ngày chủ nhựt, những hành giả sẽ gặp gỡ tại tu viện lúc 8.30 sáng để “an vị” Tượng Phật, với đài radio FM 464. Nghi lễ sẽ bắt đầu lúc 10.30 giờ sáng.

Tất cả mọi người tham gia đi vòng quanh tượng Phật mới trong khi thực hành nghi thức tam bộ nhất bái.
Vị trụ trì, Tỳ Khưu Thich Tri Toai, nói. “ Trong vô số thế giới, không có thế giới nào bình an, thanh tịnh, tinh khiết hơn thế giới của Phật A Di Ðà. Vì vậy, nhân loại trong thế giới này quay về để được Ngài dẫn dắt tâm linh.

Thầy trụ trì đã thỉnh mời tất cả mọi người trong mọi tín nguỡng, đồng hương Phật tử “sắp xếp thời giờ về chùa tham dự lễ kỷ niệm Phật A Di Đà cùng chư Tôn Ðức Tăng Ni . Chúng ta sẽ cùng nhau nguyện cầu cho thế giới hòa bình, nơi mọi người sống trong từ bi, dung hợp.
Sau buổi lễ sáng, mọi người được mời ở lại thọ trai.

Chùa Linh Sơn sẽ tổ chức Ðêm Giao Thừa Tết Nguyên Ðán hằng năm vào ngày 28 tháng giêng, 2006 để đón mừng năm mới Bính Tuất.

Công chúng được hoan nghênh tham dự những lễ hội này, nghi lễ thường được bắt đầu lúc 10:00 AM , tiếp theo là bữa ăn nhẹ, bữa ăn đầu tiên của Năm Mới Á Châu.

Buddhists to dedicate new statue

The Daily News

Published December 14, 2005

DICKINSON, Texas — Every year, Linh Son Buddhist Temple has an Amitabha Buddha ceremony before the New Year.

This year’s ceremony will include the dedication of a new, 20-foot statue.

At 10:30 a.m. Saturday, members of the temple will recite sutras and chant the name Amitabha Buddha.

Sutras are thought to be the words of the Buddha Sakyamuni, the historical Buddha who was born about 500 years before Christ.

Amitabha Buddha, sometimes known as The Buddha of Long Life, is said to dwell in a Pure Land or paradise.

On Sunday, practitioners will meet at the temple at 8:30 a.m. to “settle” the statue, which overlooks FM 646. The dedication ceremony will be at 10:30 a.m.

All who wish to participate walk around the new statue while practicing the discipline of bowing after every three steps.

The abbot, Bhikku Thich Tri Toai, said: “In countless number of worlds, there is none which is more peaceful, elegant, and pure than the Amitabha Buddha’s world. Therefore, human beings in this world turn to him for spiritual guidance.”

The abbot invited people of all faiths to “set aside your precious time to attend and participate in the ceremony with the reverends, monks and nuns. We will all pray together for a peaceful world where people live in compassion and harmony.”

After the morning services, everyone is invited to stay for lunch.

Linh Son Temple has its annual New Year’s Eve ceremony Jan. 28 to welcome in the Year of the Dog.

The public is welcome to participate in these services, which start about 10 p.m., followed by soup and dessert, the first meal of the Asian New Year.

http://galvestondailynews.com/story.lasso?ewcd=efd189a4a92ee67a
No. 0675 ( Hạt Cát dịch)

Diễn hành vì hòa bình vũ trụ

BANGALORE - Ấn Ðộ. Với thông điệp hòa bình vũ trụ, một nhóm 61 người Ladakhis từ Hiệp Hội Phật Giáo Ladakh đã bắt đầu cuộc diễn hành hòa bình hôm 11 tháng 12 và sẽ tới Mysore trong vòng hai ngày.

Với căn cứ từ Jammu và Kashmir, cuộc diễn hành sẽ bắt đầu từ Bangalore tiến về Mysore và đi qua năm khu định cư Tây Tạng ở Karnataka. Khu Kollegal và Hunsur gần Mysore, khu Mundgod ở Hubli, Lugsam và Dekey Lhasoe ở Bylakuppe.

Họ sẽ đi 20 cây số một ngày và kết thúc ở Amaravati, Andhra Pradesh, nơi mà Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ chủ trì Ðại Lễ Quán Ðảnh lần thứ 30 vào đầu năm tới. Mục đích chính của cuộc diễn hành này là truyền đạt thông điệp hòa bình vũ trụ và góp phần vào làn sóng ủng hộ vì “ Tự Do Tây Tạng”.

Ðây là lần diễn hành thứ 20 của họ và nhóm người thuộc nhóm có số tuổi 60 đến 70, cho đến nay, họ đã vượt qua 9800 km trong miền bắc Ấn Ðộ.

Ladakhis on universal peace march

Thursday December 15 2005 09:00 IST

BANGALORE With a message of universal peace, a group of 61 Ladakhis from Ladakh Buddhist Association have started their peace march on December 11 and will reach Mysore within two days.

Based in Jammu and Kashmir, the peace march will start from Bangalore and proceed to Mysore and cover five Tibetan settlements in Karnataka. Kollegal and Hunsur settlements near Mysore, Mundgod settlements in Hubli, Lugsam and Dekey Lhasoe settlements at Bylakuppe.

They will cover 20 kilometers a day and wind up at Amaravati in Andhra Pradesh, where Dalai Lama will bestow 30th Kalachakra initiation in January next year. The main objective of their walk is to spread the message of universal peace and to lend their undulating support for the cause of ‘Free Tibet’.

It is their 20th peace march and the group varies from the age group of 60 to 70 years old. So far, they have covered more than 9800 kilometers in the north of India.
http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IE120051214223834&Page=1&Title=Bangalore&Topic=0
No. 0672 (Hạt Cát dịch)
Tích Lan tổ chức Ðại Lễ Khánh Ðản 2550 vào năm tới.
Wednesday, 14 December 2005

Bản tin đăng tải trên trang Web Dailynews.lk ngày 14 tháng 12,2005

Colombo, Tích Lan- Một buổi hội thảo đặc biệt đã được tổ chức tại Temple Trees với sự tham dự của tân tổng thống Tích Lan Mahinda Rajapakse trong ghế Chủ Tịch ngày hôm qua 13 tháng 12, 2005, để bàn về việc cử hành Ðại Lễ Khánh Ðản 2550 vào năm 2006 tới đây. Các bộ trưởng, nghị viên Quốc hội và viên chức các cơ quan chính phủ kể cả Ủy Viên Bộ Phật Giáo đã tham dự buổi hội thảo.

Các thành viên buổi hội nghị đã bàn thảo tỉ mỉ một chương trình dài hạn để nâng cao Phật Giáo như một tôn giáo thế giới và hình thành một Hiến Chương Phật Giáo Vũ Trụ và chỉ đạo Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế tụ điểm Tích Lan.
.
Một cuộc triển lãm đặc biệt về Thánh Nha Xá Lợi, phát hành tem thư và tiền đồng kỷ niệm, xuất bản số lượng lớn tác phẩm văn học Phật Giáo, phiên dịch kinh điển Phật Giáo Sinhala sang tiếng Tamil và một chương trình khuyến khích du lịch chiêm bái các tụ điểm Phật Giáo tại Tích Lan, những nơi mà cuộc hội thảo đã lấy quyết định chính. Ðiều đã được quan tâm đặc biệt là sự cổ vũ ý kiến của Tổng Thống về việc bứng gốc hoàn toàn mối đe dọa về ma túy và thực hiện một chương trình cụ thể hướng về sự chấm dứt đó.

Tổng thống đã chỉ thị Ủy Viên Bộ Phật Giáo bàn thảo với các Trưởng Lão chuyên trị tất cả Nikayas chương trình hành lễ trong suốt năm.

Lanka to host 2550th Buddha Jayanthi Festival

Wednesday, 14 December 2005

A special discussion to celebrate the 2550th Buddha Jayanthi Festival in Sri Lanka, next year, was held at Temple Trees with President Mahinda Rajapakse in the Chair yesterday(13). Ministers, Members of Parliament and officials of Government Departments including the Commissioner of Buddhist Affairs attended the discussion.

The participants discussed at length a long drawn programme to promote Buddhism as an international religion and formulate a Universal Charter on Buddhism and to conduct a Buddhist International Convention centring Sri Lanka.

A special exposition of the Sacred Tooth Relic, issue of postal stamps and souvenir coins, large scale publication of Buddhist literature, translation of Sinhala Buddhist texts into Tamil and a tourist promotion programme centring Buddhist places of worship in Sri Lanka were the main decisions taken at the discussion. Special attention was paid to foster the President's ideal of eradicating the drug menace totally and to implement a positive programme towards that end.

The President directed the Commissioner of Buddhist Affairs to discuss with the Maha Nayaka Theras of all Nikayas the celebration programme throughout the year.

http://www.dailynews.lk/