<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 6 02, 2005

No. 0340 (Tinh Tan dịch)

Tân Vương Cam Bốt chủ tọa ngày lễ Phật giáo thiêng liêng đầu tiên

Chủ nhật ngày 22 tháng 05 năm 2005

Phnom Penh (AFP) – Tân Vương Sihamoni của Cam Bốt đã hướng dẫn hơn 6,000 Phật tử trong một buổi lễ kỷ niệm ngày lễ Tam Hợp, một trong những ngày thiêng liêng nhất của Phật giáo, tại một ngọn núi nơi tôn thờ Ngọc Xá Lợi Phật.
Kể từ khi lên ngôi vua cách đây sáu tháng, trong buổi lễ đầu tiên này, chính Tân Vương Sihamoni đã đích thân cung thỉnh một tượng Phật lên 620 bậc thang cấp đến đỉnh núi Udong, khoảng 40 cây số (25 dậm) tây bắc của thành phố Phnom Penh.
Vào khoảng 420 Chư Tăng đồng tụng kinh, chúc phúc và được các Phật tử hoan nghênh ở chân núi với nhạc truyền thống Khmer trổi lên từ các loa phóng thanh.
Trong nghi lễ tại tu viện trên đỉnh núi, 80 Chư Tăng trong y cà sa vàng, gồm có hai vị Cao Tăng đã đón nhận những đóa hoa nhiều màu sắc, trái cây, mì và cơm từ sự cúng dường của Tân Vương.
Tỳ khưu Heng Kim Kun trụ trì tu viện đã nói: “Ngày lễ Tam Hợp này rất khác với những năm trước vì chúng tôi được Vua ngự giá đến chủ lễ, và có rất nhiều Hoàng gia và các danh khách, ngay cả các vị đại sứ”.
Ngày lễ Tam Hợp kỷ niệm ngày Bồ tát Đản sanh, Thành Đạo và Phật Niết Bàn. Buổi lễ được tổ chức hàng năm vào ngày rằm trăng tròn của tháng sáu âm lịch, tính theo nguyệt lịch của Cam bốt.
Bà Dek Heam, một bà lão 75 tuổi trang phục xiêm y tơ lụa theo truyên thống Khmer đã nói ngày này là một ngày đặc biệt của bà.
Bà Dek Heam đã nói: “Tôi cảm thấy rất vui mừng đựoc nhìn thấy mọi người đến tham dự buổi lễ này và cũng được nhìn thấy đức Vua ngự giá nơi này. Đây là lần đầu tiên của tôi được chiêm ngưỡng đức Vua.”
Sau khi Tân Vương xuống núi, dân chúng đón mừng Ngài một cách nồng nhiệt, bắt tay và hôn tay của Ngài.
Xá Lợi thiêng liêng của Đức Phật đã được cung thỉnh đến Udong vào tháng Mười Hai năm 2002 do cựu Hoàng Sihanouk, và được cung nghinh trong một buổi lễ chính thức đã thu hút khoảng một triệu người đứng xếp hàng trên đường diễn hành từ tu viện cũ thờ Xá Lợi Phật ở thủ đô.
Xá Lợi Phật đã được cung thỉnh đến Phnom Pehn từ Tích Lan năm 1957.
Tân Vương Sihamoni, 52 tuổi, đã lên ngôi Vua vào tháng Mười năm ngoái sau khi Phụ hoàng của Ngài là Vua Norodom Sihanouk thoái vị, 82 tuổi, hiện đang được điều trị bệnh ung thư.

(tinhtan dich)

Cambodia's new king presides over first Buddhist sacred day ceremony


Sun May 22, 6:38 AM ET

Image hosted by Photobucket.com
PHNOM PENH (AFP) - Cambodia's King Sihamoni led more than 6,000 Buddhists in a celebration to mark Visakha Puja day, one of the religion's holiest days, at a mountain where some of Buddha's ashes are kept.

Sihamoni, in his first such ceremony since becoming king six months ago, carried a Buddha image up 620 steps to the top of Udong mountain, about 40 kilometres (25 miles) northwest of the capital Phnom Penh,

Some 420 monks chanted in unison and were welcomed by Buddhists at the base of the mountain as traditional Khmer music played over loudspeakers.

In the ceremony at a temple on the summit, 80 saffron-robed monks including two supreme monks accepted the king's offerings of colourful flowers, fruit, noodles and rice.

"This Visakha Puja day is very different from the other years because we have the king coming to preside, and there are many royal relatives and also distinguished guests, even ambassadors," palace priest Heng Kim Kun said.

Visakha Puja day celebrates Buddha's birthday, his reaching of enlightenment and attaining nirvana. It is held annually on the 15th day of the waxing moon of the sixth lunar month, according to the Cambodian lunar calendar.

Dek Heam, a 75-year-old woman wearing a traditional Khmer silk outfit, said the day was a special one for her.

"I feel very happy to see many people coming to celebrate this and also to see the king coming here. It's my first time to see the king," Dek Heam said.

After he descended the mountain, the king's people warmly greeted him, shaking and kissing his hand.

Buddha's ashes were moved to Udong in December 2002 by the former king Sihanouk, and handed over at a major ceremony attracting about one million people who lined the procession route from the ashes' former home in the capital.

The ashes arrived in Phnom Penh from Sri Lanka in 1957.

Sihamoni, 52, took over the throne in October last year after the abdication of his father Norodom Sihanouk, 82, who is being treated for cancer.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=9735319d7bb36fc7&cat=f97ff7b11934dbb6

No. 0341 ( Chánh Hạnh dịch)

Lumbini sẽ được phát triển thành trung tâm hoà bình thế giới

The Rising Nepal, May 24, 2005
Lumbini – Bộ trưởng bộ văn hóa, du lịch, Hàng không dân dụng và chủ tịch Ủy Ban Phát Triển Lâm Tỳ Ni Raj Bajracharya thừa nhận Tổng công trình phát triển Lâm Tỳ Ni được thiết kế cho sự hợp nhất của khu vực Lumbini không thể bắt kịp đà tiến hóa.
Với cương vị là khách mời hàng đầu trong buổi lễ hội đặc biệt tổ chức ngày 23 tháng 05 kỷ niệm đản sinh lần thứ 2549 của Gautam Buddha và ngày Lumbini – 2005, Bộ trưởng Bajracharya nói “Sự phát triển của Lumibini đã bị giới hạn so sánh với tình hình báo cáo trong các bài diễn thuyết và công trình này sẽ kéo dài cả 100 năm mới hoàn thành với tốc độ rùa bò”.
Ðược chuẩn bị và lên kế hoạch thực hiện vào năm 1978, tổng công trình được dự trù sẽ hoàn thành vào năm 1995, so với thực tế ngay cả phân nửa công việc cũng chưa hoàn thành. Lãng phí trong vấn đề thực hiện tổng công trình là sự sai lầm và thái độ thối nát của một số phần tử đảng phái chính trị trong 13 năm qua, Bajracharya nói thêm việc phát triển Lumbini lẽ ra phải được tiến hành sớm hơn về trước.
Ðề cập tới việc chính phủ chú tâm phát triển Lumbini thành trung tâm hòa biǹh thế giới, ông nói Căn cứ Hàng không Bhairahawa Gautam Buddha nên được phát triển như cảng hàng không quốc tế trong vòng 3 năm. Phó chủ tịch Ủy Ban, ông Omkar Prasad Gauchan và những viên chức khác cũng có phát biểu trong chương trình này.
Cùng lúc, Ủy ban tổ chức lễ kỷ niệm đản sinh Buddha Jayanti đã chủ tọa một buổi hội thảo chuyên đề thi ca đón mừng đản sinh lần thứ 2549 của Ðức Phật. Phát biểu trong d ịp này, Bộ trưởng bộ Giáo Dục và Thể thao Radha Krishna Mainali nói “Xã hội nên được hướng dẫn đi tới con đường hòa bình theo giáo huấn của Ðức Phật . Đó là nhiệm vụ phải làm của tất cả công dân cho nền hoà bình của đất nước”. Những sắc thái riêng biệt trong thi ca bằng ngôn ngữ Nepali, Tamang, Maithili, Nepalbhasha, Kirat được thuyết trình trong buổi hội thảo Một cuộc “Chạy đua vì Hoà bình” cũng được tổ chức trong dịp này để kỷ niệm đản sinh lần thứ 2549 của Ðức Phật. Vận động viên quốc tế Baikuntha Manandhar đã hướng dẫn cuộc đua bắt đầu từ chùa Namobuddha ở điạ phương và kết thúc ở Swyambhu Mahachaitya.


‘Lumbini to be developed as centre for world peace’

The Rising Nepal, May 24, 2005

LUMBINI (Nepal) ── Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation and Chairman of the Lumbini Development Trust Buddhi Raj Bajracharya has conceded the Lumbini Master Plan designed for the integrated development of Lumbini area has been unable to catch up momentum.

Speaking as the chief guest at special program held here yesterday by the trust to mark the 2549th birth anniversary of Gautam Buddha and Lubmini Day - 2005, Minister Bajracharya said the development of Lumibini has been circumscribed to speeches and rhetoric so far, and it will take hundreds of years for the master plan to be completed with the tortoise speed.

Prepared and brought out in 1978, the master plan was to be completed by 1995 vis-à-vis the fact that even half of the work has not been completed yet. The loitering implementation of the master plan is attributed to aberrations and corrupt attitude on the part of political parties in the past 13 years, said Bajracharya adding the development of Lumbini will be accelerated in the days ahead. Mentioning that the government is committed to develop Lumbini as the centre for world peace, he said the Bhairahawa-based Gautam Buddha Airport would be developed as an international airport within three years.

Vice-chairman of the trust Omkar Prasad Gauchan and others also spoke at the programme.

Meanwhile, Buddha Jayanti Celebration Committee held a poetry symposium yesterday to mark the 2549th birth anniversary of Gautam Buddha.

Speaking on the occasion Minister for Education and Sports Radha Krishna Mainali said the society should be led to the path of peace following the teachings of Lord Buddha. It is the duty of all citizens to work for peace in the country, he said.

Different individuals recited poems in Nepali, Tamang, Maithili, Nepalbhasha and Kirat languages on the occasion.

Also ‘Peace race competition’ was held here yesterday to mark the 2549th birth anniversary of Lord Buddha.

National athlete Baikuntha Manandhar had led the race that commenced from local Namobuddha Temple and ended at Swyambhu Mahachaitya. Some 15 runners had participated in the race.

source: http://www.gorkhapatra.org.np/pageloader.php?file=2005/05/25/topstories/main24

Bản tin ngày 01 tháng 06 năm 2005 (Minh Hạnh nghe và ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, thành phố Houston Hoa Ky` chúng tôi xin được gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật sự trong ngày.
Vào cuối tuần này chùa Bửu Môn Texas, thành phố Port Athur Hoa Ky` sẽ có một lễ hội đó là lễ hội Phật Đản cùng với lễ hội mở cửa vườn xuân, một lễ tương đối rất đặc biệt. TT Huyền Việt trụ tri` chùa Bửu Môn là một vị Tăng sĩ rất tích cực ở trong nhiều công việc Phật sự nhưng ở bên cạnh đó thi` TT luôn luôn thao thức để có được những cống hiến mang tánh cách văn hoá của quê hương. Một công việc mà TT đã thực hiện từ nhiều năm nay và ít nhất là trong 7 năm qua mỗi năm đều có chương tri`nh mở cửa vườn sen. Như chúng ta biết rằng mùa Phật Đản là mùa sen nở, năm nay đặc biệt mùa mở cửa vườn sen và ngày đại lễ Phật Đản sẽ được chùa Bửu Môn tổ chức cùng ngày. Chư Tôn Đức ở xa về tương đối đông, và chúng tôi được biết rằng hiện tại đã có trên 600 Phật tử ở xa đã ghi danh trở về, một số qúi vị về ở lại qua đêm trong suốt tuần. Trong tuần lễ này chùa Bửu Môn bên cạnh mở cửa vườn sen, đại lễ Phật Đản, co`n có cuộc triển lãm những pho tượng Phật về đường nét nghệ thuật của các quốc gia Phật Giáo, triển lãm về bonsai, triển lãm về trà nghệ và một số công tri`nh khác. Đặc biệt TT Huyền Việt và một số những người chuyên gia về trồng sen cũng như các cây cảnh sẽ có một số lời tri`nh bày đặc biệt liên quan đến việc trồng sen và một số Chư Tăng Nam Tông, Bắc Tông cùng về và sẽ có những chủ đề thí dụ như hoa sen ở trong kinh điển Pali, hoa sen trong nền văn hoá đạo Phật, hoa sen ở trong nền văn hoá tâm linh v.v... Có thể nói rằng đây là dịp rất đặc biệt cho qúi vị từ xa về có thể tham dự một chương tri`nh lễ hội Phật Đản mà ở trong đó một công tri`nh có thể nói rằng rất đặc biệt đáng kể, đây là một vườn sen duy nhất tại Hoa Ky` có được tầm cỡ như vậy.
Thành phố Port Athur là nơi chùa Bửu Môn nằm ở thành phố này, chính quyền địa phương cũng đã có những ưu ái đặc biệt để tích cực ủng hộ cho lễ hội này. Có thể nói rằng đây là mùa Phật Đản thứ 30 của người Việt sống ở hải ngoại, trong mùa Phật Đản này cũng là dịp qúi báu để có thể nhi`n lại những công tri`nh những gi` người Việt đã làm được trong thời gian qua. Và dĩ nhiên dựa trên đó chúng ta có thể suy ngẫm về những việc gi` chúng ta chưa làm được.
Tại miền nam Thái Lan có vẻ càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong một bản tin mới nhất một vị Tăng sĩ trưởng lão của Phật Giáo và bốn binh sĩ Thái Lan đã bị trọng thương trong một cuộc nổ bom mới đây tại miền nam nước Thái. Sự việc này đã xảy ra tại quận hạt Naratguwat cách Bangkok 1150 km. Theo các viên chức điạ phương khi những vị Tăng sĩ đang đi khất thực và những binh sĩ đi theo hộ tống cho các vị này ở trong thời gian gần đây trước những cuộc khủng khoảng như vậy, chính quyền Thái đã ra lệnh cho quân đội bảo vệ những con đường và luôn luôn đi theo các vị Tăng sĩ trong lúc các Ngài đi khất thực buổi sáng, nhưng ngay cả trường hợp có quân lính theo bảo vệ thi` đặt bom như vậy cũng gây ra trường hợp rất là đáng tiếc, ở trong trường hợp này một vị trưởng lão và bốn binh sĩ Thái đã bị thương và cho đến hôm nay thi` người ta vẫn thấy chưa có một giải pháp tương đối cho vấn đề đang xảy ra.
Cũng theo một bản tin gần đây được gửi đi ngày hôm qua tại Ấn Độ có một di tích Phật Giáo có tuổi trên 1300 năm đang bị đe doạ là sẽ bị tàn phá nếu không kịp thời bảo vệ. Những di tích văn hoá ở Ấn Độ rất nhiều, tuy nhiên phải nói rằng với dân số đông đảo và đồng thời vi` sự nghèo đói của một số dân địa phương nên có một số di tích đã không được bảo tồn đúng mức, ngay cả thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng ở trong thời gian gần đây tổ chức Liên Hiệp Quốc tức là tổ chức UNESCO đã lên tiếng nhiều lần về trường hợp những cửa hàng, những cửa tiệm đã xây cất quá gần với thánh địa. Riêng ngôi chùa này toạ lạc tại Lalitagiri gần Uttar không xa, có thể nói rằng đang bị đe dọa trầm trọng của sự phát triển của những thương xá của những khu thương mại và điều này là một đe dọa lớn cho ngành khảo cổ của Ấn Độ. Theo các viên chức của Ấn Độ thi` toà án của thành phố Orissa của Ấn Độ đã đưa ra một trát toà trong đó ra lệnh cấm đoán việc khai quật cũng như là chiếm hữu như di vật được ti`m thấy trong khu vực này, thế nhưng cho đến ngày hôm nay thi` điều này vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ Orissa là một vùng đất gây ra rất nhiều cuộc tranh luận. Một số những nhà khảo cổ của Ấn Độ và nhà khảo cổ của Đức đã quả quyết rằng chính vùng đất này xưa kia là Kapilavatthu tức là Ca ty` La Vệ là quê hương của Đức Phật, thế nhưng vẫn có một số đông những nhà khảo cổ khác thi` không nhi`n nhận về điểm này